Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 52 lietās atzinis, ka nav pamata ierosināt kasācijas tiesvedību par apelācijas instances tiesas spriedumu. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 18 lietas ar kasācijas sūdzībām nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Krimināllietu departaments, izskatot lietās iesniegtās kasācijas sūdzības vai protestus, deviņās lietās nolēmis atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas nolēmumi. Viena lieta ar sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu par personas izdošanas pieļaujamību Lietuvas Republikai nodota izskatīšanai tiesas sēdē mutvārdu procesā, četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.

AT Administratīvo lietu departaments rīcības sēdē astoņās lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar to lietās stājas spēkā zemākas instances tiesu nolēmumi. Viena lieta nodota izskatīšanai tiesas sēdē mutvārdu procesā, trīs lietas – rakstveida procesā.

Informācija par atsevišķu lietu:

AT Civillietu departaments 9.decembrī rīcības sēdē nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību Andreja Mamikina prasībā pret AS “Latvijas Neatkarīgā Televīzija” par darba tiesisko attiecību atzīšanu, atjaunošanu darbā un darba samaksas piedziņu. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 24.augusta spriedums, ar kuru prasība noraidīta.

2013.gada 26.aprīlī prasītājs Andrejs Mamikins cēla tiesā prasību pret atbildētāju AS

“Latvijas Neatkarīgā Televīzija”. Prasības pieteikumā norādīts, ka līdz 2012.gada 31.decembrim pušu savstarpējās attiecības regulēja 2012.gada 18.janvārī noslēgtais Producenta līgums un Autora (izpildītāja) līgums, paredzot, ka prasītājs veidos un producēs raidījumu “Bez cenzūras”. No 2013.gada 1.janvāra ar prasītāju netika noslēgti jauni līgumi, tomēr raidījumi “Bez cenzūras” tika veidoti un producēti.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2016.gada 3.martā prasību noraidīja.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekrteāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv