Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 25.februārī lietu pret apdrošināšanas AS „Baltikums” par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu sakarā ar nemateriāliem zaudējumiem prasītāja vecāku nāves gadījumā autoavārijā nodeva jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai. Augstākā tiesa lietu mutvārdu procesā paplašinātā tiesnešu sastāvā skatīja sakarā ar prasītāja pārstāves kasācijas sūdzību par AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru prasība noraidīta.

Tiesas sēdē prasītāja pārstāve uzturēja iesniegto kasācijas sūdzību un lūdza atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu un nodot lietu jaunai izskatīšanai, lai tiesa, vēlreiz vērtējot faktiskos apstākļus pēc būtības, varētu noteikt prasītājam taisnīgu atlīdzību atbilstoši Obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas likuma normām. Atbildētājas AS „Baltikums” pārstāve lūdza atstāt negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu, norādot, ka arī Eiropas Savienības Tiesa, atbildot uz Augstākās tiesas uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem lietā, ir noteikusi, ka apdrošinātājam ir jāatbild par nemateriālajiem zaudējumiem ciktāl tas ir paredzēts valsts civiltiesībās. Tā kā līdz 2006.gada 1.martam Civillikumā nebija paredzēta atlīdzība par nodarīto morālo kaitējumu, tad šāda atlīdzība nebūtu jānosaka.

Izskatot lietu Augstākajā tiesā kasācijas kārtībā, tajā jau divreiz tikusi apturēta tiesvedība – vienreiz, lai uzdotu prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai, un otrreiz – lai iesniegtu pieteikumu Satversmes tiesā.

2012.gada 12.maijā AT Civillietu departaments tiesvedību lietā apturēja sakarā ar prejudiciālu jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai. Šādu lēmumu tiesa pieņēma, jo prasītāja un atbildētāja pārstāvji tiesas sēdē izteica viedokli, ka nacionālais normatīvais akts, kas nosaka maksimālo morālā kaitējuma atlīdzinājuma apmēru, ir neatbilstošs Eiropas Savienības Padomes direktīvai. Uz to savā spriedumā norādījusi arī Eiropas Savienības Tiesa. Kā prasītāja, tā atbildētāja pārstāvji uzskatīja, ka likumdevējam būtu pienākums izveidot tādu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēmu, ar kuru cietušie saņemtu adekvātu atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu.

2013.gada 18.decembrī AT Civillietu departaments nolēma apturēt tiesvedību lietā un iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumu Nr.331 „Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriāliem zaudējumiem” 7.punkta atzīšanu par neatbilstošu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 15.panta pirmās daļas 1.punktam un Satversmes 92.panta trešajam teikumam.

Skatot lietu no jauna apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesai būs jāvērtē Eiropas Savienības Tiesas un Satversmes tiesas atziņas minētajā lietā.

Lietā ir tālākminētie apstākļi:

Prasītāja aizbildne prasību tiesā pret AAS „Baltikums” cēla pēc tam, kad ar pirmās instances tiesas spriedumu tika atzīts par vainīgu automašīnas vadītājs, kurš 2006.gada februārī, būdams alkohola ietekmē, izdarot apdzīšanas manevru, izraisīja sadursmi ar pretimbraucošo automašīnu, kurā atradās prasītāja vecāki. Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā abi prasītāja vecāki gāja bojā. Traģiskā negadījuma brīdī prasītājs bija 10 gadus vecs. Prasītāja aizbildne lūdz tiesu piedzīt no AAS „Baltikums” par labu prasītājam apdrošināšanas atlīdzību Ls 200 000 par nemateriālo kaitējumu, kas saistīts ar prasītāja garīgajām ciešanām sakarā ar vecāku nāvi.

Apdrošināšanas AS „Baltikums” izmaksājusi prasītājam apdrošināšanas atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem Ls 4497,47 un, atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem, par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka nāves gadījumā Ls 100 par katru no vecākiem, kopā Ls 200.

Prasītāja aizbildne uzskata, ka Ministru kabineta noteikumos noteiktā apdrošināšanas atlīdzība par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka nāves gadījumā Ls 100 apmērā ir nesamērīgi zema un ir pretrunā ar „Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma” 15.panta pirmās daļas 1.punktā (redakcijā, kas bija spēkā no 2004.gada 01.maija līdz 2007.gada 01.novembrim), paredzēto apdrošinātāja atbildības limitu, kas nosaka personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu līdz 250 000 latu katrai cietušajai personai. Tāpat prasītāja aizbildnes ieskatā minētie MK noteikumi ir pretrunā ar Eiropas Padomes 1972.gada 24.aprīļa un 1983.gada 30.decembra direktīvu.

Kā pirmās, tā apelācijas instances tiesas prasību noraidījušas. Tiesa atzinusi, ka nav likumīga pamata apmierināt prasību par 200 000 latu piedziņu no AAS „Baltikums”.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv