Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 15.jūnijā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts AS „Drogas” pieteikums par Konkurences padomes lēmuma atcelšanu, konstatējot AS „Drogas” darbībās dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mazumtirdzniecībā. Tāpat atstāts negrozīts spriedums daļā, ar kuru atcelta AS „Drogas” uzliktā soda nauda, nosakot Konkurences padomei pienākumu atceltā soda vietā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no sprieduma spēkā stāšanās izdot jaunu administratīvo aktu par AS „Drogas” sodīšanu, ievērojot tiesas norādītos faktiskos un tiesiskos apsvērumus.

Pieteicēja AS „Drogas” 2005.gada augustā noslēdza ar SIA „Euro Cosmetics” piegādes līgumu. Saskaņā ar minēto līgumu SIA „Euro Cosmetics” piegādāja AS „Drogas” tālākai mazumtirdzniecībai „Drogas” veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus, dekoratīvo kosmētiku un smaržas. Ar Konkurences padomes 2012.gada 14.decembra lēmumu pieteicējas darbībās konstatēts Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 1., 2., 4. un 6.punktā noteikto aizliegumu pārkāpums (t.i. dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā) un noteikts pienākums pieteicējai neietvert līgumos ar piegādātājiem un līdz 2013.gada 1.aprīlim no jau noslēgtajiem līgumiem ar piegādātājiem izslēgt netaisnīgus un nepamatotus līguma noteikumus attiecībā uz preču atdošanu atpakaļ, atlaižu piemērošanu, līguma noteikumus, kas paredz netaisnīgus un nepamatotus maksājumus par preču piegādi jaunatveramai mazumtirdzniecības vietai un kas paredz netaisnīgas un nepamatotas sankcijas par darījumu noteikumu pārkāpumu un noteikts naudas sods Ls 18 967,75 apmērā.

Augstākā tiesa, spriedumā analizējot AS „Drogas” kasācijas sūdzības argumentus, norādījusi, ka nesaskata pretrunas tiesas izvērtējumā par konkrētā mazumtirdzniecības tirgus dalībniekiem. Augstākā tiesa atzīst, ka zemākas instances tiesa skaidri norādījusi, ka, lai gan daļa pieteicējas veikalos piedāvātā sortimenta var būt pieejama arī citos veikalos [nespecializēto ikdienas patēriņa preču veikalu (SIA „MAXIMA Latvija”, SIA „RIMI Latvia”, SIA „Palink”, SIA „cenuklubs.lv”, SIA „Depo DIY”) un specializēto parfimērijas un kosmētikas veikalos („Kristiana”, „Kolonna”, „Douglas Latvia” veikali)], tomēr šis sortiments citos veikalos nav tik plašs, vienkopus apvienojot mājokļa, ķermeņa kopšanai, dekoratīvās kosmētikas u.c. produktus. Pieteicējas apgrozījums „skaistumkopšanas un sadzīves” preču segmentā ir ievērojams, salīdzinot ar citiem iepriekšminētajiem komersantiem. Tādējādi iepriekšminētos veikalus, kuru sortimentā pamatā ir pārtikas preces, vai veikalus, kuru sortimentā ir būvniecības un mājas labiekārtošanas preces, konkrētajā izpētes lietā nevar uzskatīt par pieteicējas pietiekoši efektīviem konkurentiem. Tātad tiesa precīzi norādījusi, ka ir pamatots Konkurences padomes secinājums par pieteicējas dominējošo stāvokli konkrētajā mazumtirdzniecības tirgū. Nav pamatots pieteicējas arguments, ka lietā būtu izšķiroši nozīmīgs patērētāju uzskats par iepriekšminēto mazumtirgotāju aizvietojamību. Lietā nozīme ir tirgus dalībnieka konkrētajai pozīcijai konkrētajā tirgū, kas veidojas no dažādiem tirgus varas izmērāmiem parametriem.

Tāpat pieteicēja kasācijas sūdzībā apšaubījusi Administratīvā procesa likuma 253.panta sestās daļas pareizu piemērošanu, jo soda uzlikšana šajā gadījumā pieteicējas ieskatā nebūtu nedz lietderīga, jo nav apdraudējuma sabiedrības interesēm, nedz tiesiski pamatota, jo tiesa konstatēja tikai „vieglu” konkurences tiesību pārkāpumu. Augstākā tiesa, atbildot uz šo argumentu norādījusi, ka Konkurences likuma 14.panta pirmā daļa noteic obligātu tiesisko seku piemērošanu dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā. Augstākās tiesas ieskatā, šāda rīcība apdraud brīvu konkurenci, kas ir Konkurences likuma mērķis un sabiedrības vispārējā interese.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv