Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 15.jūnija rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums, ar kuru noraidīta prasība pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Karogs 3”, akciju sabiedrību „Delfi” un autoru Rihardu Bargo par godu un cieņu aizskatošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. Šādu lēmumu rīcības sēdē AT Civillietu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu.

Prasītāja 2008.gada februārī vērsās tiesā ar prasību, kurā, pamatojoties uz Civillikuma 1635.un 2352.1 pantu, lūgusi uzlikt par pienākumu literatūras mēnešrakstam „Karogs”, AS, „Delfi” un autoram publiski atvainoties un atsaukt godu un cieņu aizskarošo publikāciju un piedzīt no atbildētājiem par labu prasītājai kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu, kā arī ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. Prasītāja pieteikumā norādījusi, ka literatūras mēnešrakstā „Karogs” 2007.gada augusta numurā publicēts Riharda Bargā darbs ar nosaukumu „Tenkas”. Līdztekus citām tenkām minētā mēnešraksta 69.lappusē atrodama arī prasītājas godu un cieņu aizskaroša, nepatiesa ziņa. Riharda Bargā darbs „Tenkas”, tostarp strīdus tenka, 2007.gada 15.septembrī bez prasītājas piekrišanas publicēts arī portāla „Delfi” sadaļā „Kas notiek?”

Ar spēkā stājušos AT Civillietu tiesu palātas 2013.gada 19.decembra spriedumu atzīts, ka šajā gadījumā Civillikuma 2352.1 pants, ar kuru pamatota prasība, nav piemērojams, jo darbā „Tenkas”, kas atbilst literārās anekdotes žanram, nav ietvertas ziņas un fakti, proti, tajā atspoguļotie notikumi ir fikcija, ko nav iespējams pārbaudīt no objektīvā patiesīguma viedokļa. Tāpat apelācijas instances tiesa spriedumā norādījusi, ka nav pamata uzskatīt, ka prasītājas attēlojums darbā „Tenkas”, ņemot vērā šī darba mākslinieciskās izteiksmes formu, saturu un kopējo kontekstu, kā arī ņemot vērā tiesas sēdē konstatētos apstākļus, izpaužas kā morāls kaitējums, tādēļ šajā gadījumā Civillikuma 1635.pants, ar kuru pamatota prasība, nav piemērojams.

Izskatot lietu pirmajā instancē Rīgas apgabaltiesā un pirmo reizi apelācijas kārtībā AT Civillietu tiesu palātā, tiesa apmierināja prasību un uzdeva literatūras mēnešraksta "Karogs" izdevējam, kā arī interneta portālam "Delfi" atvainoties dzejniecei par goda un cieņas aizskārumu publikācijā „Tenkas”. Tiesa no R. Bargā par labu prasītājai piedzina 2000 latu kompensāciju, no portāla „Delfi” tika piedzīti 4000 latu, un 4000 latu piedzīti no mēnešraksta „Karogs”. Tāpat tiesa arī uzlika par pienākumu portālam „Delfi” un mēnešrakstam „Karogs”, lai pārpublicētais teksts vairs nebūtu atrodams interneta meklētājos vai arī būtu atrodams tikai kopā ar publicētu atvainošanos.

Spriedums tika pārsūdzēts, un lieta nonāca AT Senāta Civillietu departamentā (tagad AT Civillietu departamentā), kas lietu 2012.gada 12.septembrī izskatīja un nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv