Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 8.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Europark Latvia” pieteikums un atcelts Datu valsts inspekcijas lēmums, kas noteica pārtraukt trešās personas datu apstrādi, kas vērsta uz līgumsoda piedziņu. AT atzina par pamatotiem apelācijas instances tiesas argumentus, ka konkrētās fiziskās personas datu apstrāde izriet no tās kā datu subjekta līgumsaistībām. Proti, pieteicējas vēršanās Ceļu satiksmes drošības direkcijā pēc informācijas par automašīnas īpašnieku ir uzskatāma par atbilstošu Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta un 10.panta pirmās daļas 1., 2.punktam.

Privātpersonai (trešā persona) piederoša automašīna tika novietota SIA „Europark Latvia” (pieteicējas) autostāvvietā, nesamaksājot par automašīnas stāvēšanas laiku. Līdz ar to pieteicēja šai automašīnai izrakstīja soda kvīti. Pieteicējas parādu piedziņas sabiedrība Ceļu satiksmes drošības direkcijā ieguva personas datus par automašīnas īpašnieku, kurus tālāk nodeva parādu piedziņas sabiedrībai. Trešā persona vērsās Datu valsts inspekcijā ar sūdzību par šādu viņas personas datu prettiesisku apstrādi.  Datu valsts inspekcija ar lēmumu uzlika pienākumu pieteicējai pārtraukt trešās personas datu apstrādi, kas vērsta uz līgumsoda piedziņu.

Pieteicēja vērsās tiesā, lūdzot atcelt Datu valsts inspekcijas lēmumu. Gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu apmierināja un atcēla Datu valsts inspekcijas lēmumu, secinot, ka konkrētās fiziskās personas datu apstrāde izriet no tās kā datu subjekta līgumsaistībām.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv