Līdz ar Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta 5.janvāra rīcības sēdes lēmumu par atteikšanos ierosināt lietā kasācijas tiesvedību, stājies spēkā AT Civillietu tiesu palātas spriedums lietā par patentu uz automātisku iekārtu bišu šūnu ražošanai. Ar AT Civillietu tiesu palātas 2014.gada 22.maija spriedumu noraidīta prasība pret SIA „Vinnis” par pienākuma uzlikšanu noslēgt licences līgumu ar prasītāju un apmierināta pretprasība, atzīstot Latvijas Republikas Patentu valdes prasītājam piešķirto patentu uz izgudrojumu „Automātiskā iekārta mākslīgo bišu šūnu ražošanai” par spēkā neesošu. Tiesa piedzina no prasītāja par labu SIA „Vinnis” tiesāšanās izdevumus 2895,14 eiro. Kasācijas instances tiesa lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.

Latvijas Republikas Patentu valde piešķīra prasītājam patentu Nr. 14148 uz izgudrojumu „Automātiskā iekārta mākslīgo bišu šūnu ražošanai” no 2010.gada 18.marta. Prasītājs ar prasību tiesā vērsās, jo viņa ieskatā SIA „Vinnis” savā komercdarbībā izmanto iekārtu, kas satur viņa izgudrojumu mākslīgo bišu šūnu ražošanai, tādējādi pārkāpjot viņa kā patenta īpašnieka tiesības. Prasītājs atbildētājam piedāvāja noslēgt licences līgumu, bet atbildētājs piedāvājumu noraidīja. SIA „Vinnis” iesniedza pretprasību pret prasītāju par patenta atzīšanu par spēkā neesošu no 2010.gada 20.jūnija, bet celto prasību noraidīt. SIA „Vinnis” norāda, ka patentā aprakstīto izgudrojumu tā izmanto vismaz no 2009.gada 8.maija, kas ir pirms patenta pieteikuma datuma, līdz ar to patents neatbilst Patentu likuma 4.pantam par izgudrojuma patentspēju, proti, to nevar uzskatīt par jaunu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2012.gada 31.maijā arī prasību noraidīja, bet pretprasību apmierināja.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv