Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 6.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pieteicēja vārda un uzvārda, kas atveidots atbilstoši spēkā esošajām latviešu valodas normām, maiņu, kā arī vārda un uzvārda ieraksta labošanu Iedzīvotāju reģistrā, kā rezultātā pieteicēja vārds un uzvārds tiktu atveidots ar lietuviešu galotni -as. AT atzina par pamatotu apelācijas instances tiesas argumentu, ka citvalodas vārda un uzvārda atveide atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām un tradīcijām ir uzskatāma par privātās dzīves ierobežojumu, taču konkrētajā gadījumā nav konstatējams pieteicēja privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums. AT spriedums nav pārsūdzams.

Pieteicējs, pēc tautības lietuvietis, vērsās dzimtsarakstu nodaļā ar iesniegumu par vārda un uzvārda maiņu, kā rezultātā pieteicēja vārds un uzvārds tiktu atveidots ar lietuviešu galotni -as. Pieteicējs arī vērsās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lūdzot labot Iedzīvotāju reģistrā pieteicēja vārdu un uzvārdu tādējādi, lai viņa vārds un uzvārds tiktu atveidots ar lietuviešu galotni -as. Iestādes pieteicēja lūgumu atteica, norādot, ka, iegūstot Latvijas pilsonību, pieteicēja vārds un uzvārds atveidots atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām un tradīcijām.

Gan Administratīvā rajona tiesa, gan Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja.Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv