Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 30.martā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteicējas pieteikums par ziņu anulēšanu par personas deklarēto dzīvesvietu. AT atzina par pamatotu apelācijas instances tiesas argumentu, ka, tā kā trešā persona labprātīgi atteikusies no tiesībām lietot strīdus dzīvokli un tajā nedzīvo, tas ir tiesisks pamats anulēt ziņas par trešās personas deklarēto dzīvesvietu pieteicējai piederošā dzīvoklī. AT arī atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka konkrētajā lietā nepastāv civiltiesisks strīds, kas būtu risināms vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Jelgavas pilsētas dome atteica anulēt ziņas par trešās personas deklarēto dzīvesvietu pieteicējai SIA „Jūsu partneris” piederošā dzīvoklī, norādot, ka trešā persona ar dzīvokļa iepriekšējo īpašnieku bija noslēgusi īres līgumu, kas arī ir pamats dzīvesvietas deklarēšanai. Tā kā pieteicēja nebija iesniegusi dokumentus, kas apliecinātu, ka trešās personas tiesības lietot dzīvokli ir izbeigtas, domei nebija pamata anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

Administratīvā apgabaltiesa apmierināja pieteicējas pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu – ziņu anulēšanu par personas deklarēto dzīvesvietu. Apelācijas instances tiesa atzina, ka pie lietā konstatētajiem apstākļiem, atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktam, ir tiesisks pamats anulēt ziņas par trešās personas deklarēto dzīvesvietu pieteicējai piederošā dzīvoklī.  

Jelgavas dome spriedumu pārsūdzēja kasācijas kārtībā.


Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv