Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 12.februārī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par Valsts meža dienesta lēmumu atcelt izsniegto mednieka apliecību Andrim Amerikam. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru noraidīts pieteikums daļā par Valsts meža dienesta lēmuma atzīšanu par prettiesisku un morālā kaitējuma atlīdzinājuma noteikšanu rakstveida atvainošanās veidā. Lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību AT pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu. AT lēmumā atzinusi, ka ar apelācijas instances tiesas spriedumā konstatēto ir pietiekami, lai secinātu, ka mednieka apliecība tikusi iegūta prettiesiski, proti, tiesa lietā ir noskaidrojusi visus būtiskos apstākļus jautājuma izlemšanai. AT lēmums nav pārsūdzams.

2010.gada 26.februārī Valsts meža dienests atcēla pieteicējam 2005.gada 19.janvārī izsniegto mednieka apliecību sakarā ar to, ka pieteicējs apliecību ieguvis prettiesiski. Lēmumā norādīts, ka Rīgas pilsētas mednieku apliecību reģistrācijas žurnālā norādītā apliecība, kuru mainot pieteicējam tika izsniegta apliecība pēc Meža valsts reģistra datiem, bijusi reģistrēta citai personai.

Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu par minētā lēmuma atzīšanu par prettiesisku un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Administratīvā rajona tiesa ar 2012.gada 9.februāra spriedumu pieteikumu noraidīja. Savukārt Administratīvā apgabaltiesa ar 2014.gada 20.maija spriedumu pieteikumu daļēji apmierināja, atzīstot pārsūdzēto lēmumu par prettiesisku un uzliekot pienākumu iestādei rakstveidā atvainoties pieteicējam.

Augstākā tiesa ar 2015.gada 6.janvāra spriedumu atcēla apgabaltiesas spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apgabaltiesā daļā, kurā pieteikums tika apmierināts. AT atzina, ka tiesa nebija izvērtējusi lietas apstākļus kopumā.

Izskatījusi lietu atkārtoti, Administratīvā apgabaltiesa ar 2015.gada 27.oktobra spriedumu pieteikumu noraidīja. Apelācijas instances tiesa atzina, ka Mednieku apliecības reģistrācijas grāmatās nav datu par pieteicējam izsniegtām mednieka apliecībām. Visas mainītās apliecības reģistrētas citām personām. Tiesa norādīja, ka nepilnības mednieku reģistrācijas grāmatās var radīt šaubas par atsevišķu ierakstu pamatotību, tomēr tas nevar būt pamats, lai vispār neatzītu nevienu ierakstu un atteiktos tos vērtēt.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv