Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 18.martā rīcības sēdē izskatīja valsts SIA „Latvijas Televīzija” kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu Jāņa Dombura prasībā pret valsts SIA „Latvijas Televīzija” par vienošanās pārkāpuma atzīšanu saistībā ar informatīvi dokumentālu raidījumu veidošanu. Tiesnešu kolēģija pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību, atzīstot apelācijas instances tiesas spriedumu par tiesisku un pamatotu. Augstākās tiesas ieskatā, apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka vienošanās teksts starp pusēm apliecina saistības nodibināšanu. Tāpat Augstākā tiesa norādījusi uz apelācijas instances tiesas atzinuma pareizību par to, ka atbildētāja pieļāvusi piecus pušu slēgtās vienošanās 9.punkta pārkāpumus attiecībā pret prasītāju un katrs no šiem līguma punkta pārkāpumiem kvalificējams kā atsevišķs līguma pārkāpums, kas rada prasītājam tiesības saņemt līgumsodu pielīgtajā apmērā. Līdz ar rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 16.oktobra spriedums, ar kuru atzīts, ka valsts SIA „Latvijas Televīzija” ir pārkāpusi vienošanos, sadarbību un līgumattiecības 2009.-2011.gadā raidījuma „Kas notiek Latvijā” veidošanā un nospriedusi piedzīt no valsts SIA „Latvijas Televīzija” par labu Jānim Domburam līgumsodu Ls 18 200 un tiesāšanās izdevumus Ls 3193,10.

Prasītājs ar prasību tiesā pret Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” vērsās 2011.gada decembrī, lūdzot atzīt 2008.gada 22.decembra vienošanās pušu starpā 9.punkta pārkāpumu un piedzīt no atbildētāja par labu prasītājam līgumsodu LVL 18 200 apmērā, kā arī visus tiesas izdevumus. Pārkāpums izpaudies tādējādi, ka „Latvijas Televīzija”, veidojot informatīvi dokumentālus raidījumus, nerīkoja pretendentu atlasi, kas ļautu uz to veidošanu vai vadīšanu pretendēt arī prasītājam. Tas neatbilst pušu starpā pastāvošās vienošanās 9.punktam, kas nosaka: „LTV apņemas jaunus projektu informatīvi dokumentālo raidījumu žanrā realizēt pēc konkursa vai pretendentu atlases principiem, nodrošinot autoram (Jānim Domburam) līdztiesīgas iespējas pretendēt uz šo projektu realizāciju, LTV piešķirtā budžeta iespējās”.  

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa 2013.gada 21.februārī prasību apmierināja daļēji un piedzina no atbildētāja par labu prasītājam līgumsodu Ls 3400 un tiesāšanās izdevumus Ls 723,30.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv