Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 30.augustā pieņēma lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret Latvijas Republikas Veselības ministriju par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, vidējās izpeļņas piedziņu un atlaišanas pabalsta piedziņu. Šādu lēmumu tiesnešu kolēģija pieņēma, izvērtējot prasītāja kasācijas sūdzībā minētos argumentus un atzīstot, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasītāja prasība noraidīta. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Prasītājs – bijušais Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktors Armands Ploriņš – ar prasībupret Latvijas Republikas Veselības ministriju tiesā vērsās, lūdzot atzīt 2015.gada 13.augusta darba līguma uzteikumu par nepamatotu un prettiesisku. 2010.gada 6.aprīlī starp pusēm noslēgts darba līgums, saskaņā ar kuru prasītājs tika pieņemts darbā par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktoru. 2015.gada 13.augustā prasītājs tika iepazīstināts ar korespondenci, saskaņā ar kuru atbildētājs, pamatojoties uz Darba likuma 98.pantu un 101.panta pirmās daļas 9.punktu, brīdināja prasītāju, ka darba tiesiskās attiecības tiks izbeigtas 2015.gada 14.septembrī, ja prasītājs nepiekritīs turpināt darba tiesiskās attiecības atbilstoši piedāvātajiem darba līguma grozījumiem. Izteiktajam piedāvājumam prasītājs piekrita.  

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa prasību noraidīja.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv