Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 15.augustā, sakarā ar iespējamu izlīgumu pušu starpā, atlika SIA „iVF Riga” (pirms nosaukuma maiņas SIA „AVA Riga”) apelācijas sūdzības izskatīšanu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināta SIA „AVA CLINIC” prasība un noraidīta SIA „iVF Riga” pretprasība. Apelācijas instances tiesa nozīmēja nākamo tiesas sēdes datumu 10.novembrī plkst. 10.00.

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu SIA „iVF Riga” uzlikts par pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu preču zīmes „AVA” nelikumīgu izmantošanu, tas ir, nomainīt iepriekšējo nosaukumu SIA „AVA Riga”, mājas lapas www.avariga.lv domēna vārdu, noņemt no ēkas Zaļā ielā, Rīgā fasādes un iekštelpām visas izkārtnes, displejus, attēlus un zīmotnes, kas satur prasītājas nereģistrētu preču zīmi „AVA”. Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu noraidīta  SIA “iVF Rīga”  pretprasība, kurā lūgts aizliegt SIA “AVA CLINIC” lietot preču zīmi „AVA” firmā, domēna vārdā, izkārtnēs un citos grafiskos vai vārdiskos apzīmējumos, uzlikt SIA “AVA CLINIC” pienākumu mainīt firmas nosaukumu 10 dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Spriedums pārsūdzēts prasības apmierinātajā daļā.

SIA „AVA CLINIC” 2013.gada aprīlī cēla Rīgas apgabaltiesā prasību pret atbildētāju, kuras toreizējais nosaukums bija SIA „AVA Riga”, lūdzot uzlikt par pienākumu atbildētājai nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas nepieciešamās darbības, lai novērstu prasītājas preču zīmes „AVA” nelikumīgu izmantošanu. 2013.gada maijā SIA „iVF Riga” iesniedza pretprasību.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv