Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 26.februārī atcēla un nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā lietu, kurā pirmās instances tiesa bija atzinusi par prettiesisku Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu daļā par konkursa nolikumā ietverto norādi piegādātājam pierādīt apakšuzņēmēja spēju izpildīt piegādātāja prasības.

Lietā ir strīds par to, vai tiesību normas pieļauj, ka līgumslēdzēja iestāde specifikācijās par publiskā iepirkuma procedūru var noteikt pienākumu pretendentam, kurš balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pirms publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noslēgt ar šiem uzņēmējiem sabiedrības līgumu vai izveidot ar tiem pilnsabiedrību. Tāpat ir strīds par to, vai līgumslēdzēja iestāde drīkst pretendentam pieprasīt ziņas par to uzņēmēju finansiālo un saimniecisko stāvokli, uz kuru spējām pretendents balstās.

Augstākā tiesa, balstoties uz Eiropas Savienības Tiesas sniegto atbildi uz prejudiciālo jautājumu lietā, atzina, ka iestāde nevar noteikt pienākumu pretendentam, kurš balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pirms publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noslēgt ar šiem uzņēmējiem sabiedrības līgumu vai izveidot ar tiem pilnsabiedrību. Vienlaikus AT atzina, ka iestādēm ir jāpārbauda ne tikai piegādātāja, bet arī apakšuzņēmumu spējas pildīt līgumus. Iestāde var pārliecināties ne tikai par pretendenta finansiālajām un saimnieciskajām spējām, bet arī prasīt šādas ziņas par uzņēmumiem, uz kuru spējām pretendents balstās.

 

Lietā ir tālāk minētie apstākļi:

Talsu novada pašvaldība rīkoja iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai 1.kārta”. Pieteicēja – SIA „Ostas celtnieks” – apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā vairākas konkursa nolikuma prasības. Ar biroja 2012.gada 13.februāra lēmumu pieteicējas iebildumi atsevišķos punktos tika apmierināti. Pieteicēja vērsās tiesā ar pieteikumu, lūdzot atzīt biroja lēmumu par prettiesisku daļā par vairākiem punktiem, par kuriem tās iebildumi netika apmierināti.

Administratīvā rajona tiesa ar 2013.gada 7.maija spriedumu daļēji apmierināja pieteikumu, atzīstot par prettiesisku biroja lēmumu daļā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv