Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 20.septembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts „Jūrmalas aizsardzības biedrības” pieteikums un atcelta izsniegtā būvatļauja parka izveidošanai Jūrmalā krasta kāpu aizsargjoslā meža teritorijā. AT spriedumā atzina, ka apelācijas instances tiesai vēlreiz jāvērtē tiesiskais regulējums un būvatļaujas atbilstība tam. Proti, tiesai jānoskaidro, vai savulaik izsniegtā būvatļauja paredzēja veikt meža zemes transformāciju jeb, pēc šā brīža terminoloģijas, atmežošanu, un vai var bez Ministru kabineta rīkojuma ierīkot parku Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, ja nenotiek atmežošana. AT lietu izskatīja sakarā ar trešās personas lietā – SIA „Adlera” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Jūrmalas pilsētas būvvalde trešajai personai SIA „Adlera” izdeva būvatļauju, ar kuru atļauta parka teritorijas labiekārtošana Jūrmalā, Bulduros. Jūrmalas aizsardzības biedrība iesniedza tiesā pieteikumu, apstrīdot parka izbūvi un norādot, ka attiecīgās teritorijas ir īpaši aizsargājamas.

Lieta izskatīta Administratīvajā rajona tiesā, Administratīvajā apgabaltiesā un Augstākajā tiesā.

Iepriekš izskatot lietu apelācijas kārtībā, Administratīvā apgabaltiesa atstāja spēkā būvatļauju (noraidīja pieteikumu) norādot, ka Ministru kabineta atļauja bija nepieciešama būvatļaujas izdošanas brīdī, jo Aizsargjoslu likuma norma to paredzēja. Bet šobrīd likums ir grozīts un tādu neparedz. Tādēļ šobrīd būvatļauja varētu tikt izdota. Tiesa arī norādīja, ka pašvaldības saistošie noteikumi – detālplānojums – paredz attiecīgajā teritorijā  izbūvēt parku. Tiesa arī uzskatīja, ka parka elementi arī pēc būtības nekaitē videi.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv