Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 4.martā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumus divās lietās, ar kuriem noraidīti SIA „Proviv” pieteikumi par Rīgas domes lēmuma atcelšanu, nosakot komersantam paaugstinātu nodokļa likmi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā ietilpstošām garāžām. Augstākā tiesa atzinusi, ka likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punkts interpretējams tādējādi, ka samazinātā nodokļa likme piemērojama arī komersantiem piederošām telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja vien šajās telpās netiek veikta saimnieciskā darbība. Tā kā apgabaltiesa minēto normu tulkojusi citādāk, lieta nosūtāma apgabaltiesai jaunai izskatīšanai, ņemot vērā Augstākās tiesas spriedumā sniegto normu interpretāciju.

Abās izskatāmajās lietās strīds bija par to, vai Rīgas dome pareizi aprēķināja pieteicējai nekustamā īpašuma nodokli un vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sastāvā esošas garāžu telpas 2010.gadā bija apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli un, ja bija, tad kāda nodokļa likme tām bija piemērojama.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv