Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 24.martā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums daļā par dokumentu izsniegšanu, kas ietver Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” noteiktā tarifa tehnisko un ekonomisko pamatojumu un citus dokumentus, saistībā ar pasažieru pārvadājumu organizēšanu Rīgā. AT spriedumā norādījusi, ka konkrētajā lietā informācija bija pieprasāma Rīgas domē, nevis SIA „Rīgas satiksme”, ņemot vērā to, ka informācija pieprasīta Informācijas atklātības likuma kontekstā, kā arī to, ka SIA „Rīgas satiksme” nav iestāde. Ievērojot to, ka rajona tiesa spriedumu balstījusi uz apstākli, ka informācija bija pieprasāmano SIA „Rīgas satiksme”, spriedums tā pārsūdzētajā daļā ir atceļams. AT arī norādījusi, ka, izskatot lietu atkārtoti, tiesai uz apstākli, ka pieteicējs ar informācijas pieprasījumu vērsies SIA „Rīgas satiksme”, nevis Rīgas domē, nevajadzētu raudzīties formāli un jāņem vērā, ka Rīgas dome, lai arī apstrīdēšanas procesā, tomēr bija iesaistījusies informācijas pieprasījuma izskatīšanas procesā.

Pieteicējs vērsās Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” ar iesniegumu, lūdzot izsniegt dažādus dokumentus saistībā ar tarifiem, kādi būs spēkā no 2014.gada 1.janvāra. Pieteicējs norādījis, ka informācija ir nepieciešama, lai, pirms stājas spēkā Rīgas domes 2013.gada 7.oktobra saistošie noteikumi Nr.58 „Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā””, savlaicīgi izpētītu noteiktā braukšanas tarifa atbilstību tiesību sistēmai un ekonomiskajam pamatojumam. Pieteicējs ar minēto iesniegumu vērsies pie SIA „Rīgas satiksme” kā pie iestādes.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Administratīvā rajona tiesa atzina, ka SIA „Rīgas satiksme” ir iestāde Informācijas atklātības likuma izpratnē, tādējādi atzīstot par prettiesisku SIA „Rīgas satiksme” faktisko rīcību, atsakot pieteicējam izsniegt 2005.gada deleģēšanas līgumu un pārējā daļā pieteikumu noraidot.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv