• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

2012

20.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-656/2012
Atsevišķa dzīvokļa īpašnieka tiesības atslēgties no ēkas siltumapgādes sistēmas

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-8/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības atlikt pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa daļas atmaksu

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-171/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības veikt atkārtotu pārbaudi par noteiktu laika periodu; nodokļu maksātāja pienākums pierādīt skaidras naudas uzkrājumu veidošanos

17.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-369/2012
Privātpersonas tiesības prasīt Konkurences padomei ierosināt lietu par tās lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildes kontroles turpināšanu

14.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-1062/2012
Tiesas nolēmuma izpildes stadijā pieņemtā lēmuma pārsūdzamība

12.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-538/2012
Pastāvīgās dzīvesvietas un dzīvesvietas deklarācijas ietekme uz nodokļu maksāšanas pienākumu Latvijas Republikā

07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-220/2012
Mežsaimnieciskās darbības ierobežošana īpaši aizsargājamā teritorijā

07.12.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-454/2012
Sabiedrisko pakalpojumu lietotāja subjektīvās tiesības prasīt tarifu pārskatīšanu

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-505/2012
Personas vārda izmantošana firmā

30.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-578/2012
Pieteicēja zvēresta pieļaujamība

27.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-247/2012
Rīgas pilsētas apbūves noteikumu normu, kas nosaka attālumus starp mājām, piemērošana

23.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-150/2012
Ierēdņa tiesības uz aizsardzību no emocionālās vardarbības darba vietā

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-555/2012
Pretrunīgu normu spēkā esība

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-899/2012
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-911/2012
Akcionāru subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par Uzņēmumu reģistra lēmumiem

12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-838/2012
Adopcijas procesa neuzsākšanas sekas

12.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-985/2012
Iestādes atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas process

09.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-443/2012
Administratīvā akta pamatojums un tā pārbaude tiesā

08.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-285/2012
Ierēdņa pārcelšana; salīdzināmo personu loks

06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-903/2012
Iepirkuma procedūras nepiemērošanas tiesiskuma pārbaude

06.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-928/2012
Privatizācijas pieteikuma iesniegšanas termiņi

01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-2/2012
Maksājuma par liekajiem cukura sīrupa krājumiem piemērošana

01.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-532/2012
Apsvērumi, vērtējot detālplānojuma izstrādes nepieciešamību

30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-139/2012
Sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma pārsūdzēšana tiesā

30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-309/2012
Par sapulces, gājiena vai piketa pieteikšanas termiņa nokavējuma sekām

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-475/2012
Saimnieciskās darbības pazīmes nekustamo īpašumu pārdošanas gadījumā

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-490/2012
Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-499/2012
Kases aparātu, kases sistēmu, specializētu ierīču vai iekārtu izslēgšana no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datu bāzes (reģistra)

26.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-738/2012
Vecāka tiesības vienpusēji mainīt bērna uzvārdu atsevišķas aizgādības gadījumā

15.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-727/2012
Ieslodzītā tiesības pieprasīt pamudinājuma piešķiršanu

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-10/2012
Saimniecisko darbību raksturojošas pazīmes; soda naudas apmērs

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-453/2012
Fizisko personu personiskā īpašuma, kas ievests, mainot dzīvesvietu uz Kopienu lietošanas ierobežojumi

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-460/2012
Rīgas brīvostas teritorijā ietilpstoša nekustamā īpašuma privatizācija

08.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-678/2012
Ar atkritumu šķirošanu saistīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

27.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-202/2012
Preču izcelsmes apliecinājumā iekļauto ziņu pareizības pārbaude; tiesību normu par soda naudu nodokļu tiesībās spēks laikā

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-148/2012
Pieteikums par publisko tiesību līguma izpildi un publisko tiesību līguma grozīšanu; tiesas kompetence prasījuma kvalificēšanā neatkarīgi no pieteicēja viedokļa; privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošana; lietderības apsvērumu kontrole prasījumā par publisko tiesību līguma izpildi

26.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-658/2012
Pieteikuma par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu iesniegšanas priekšnoteikumi

19.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-290/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-72/2012
Juridiskas personas tiesības prasīt atlīdzināt tai nodarītu morālo kaitējumu

14.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-366/2012
Publisko iepirkumu konkursa nolikumā iekļaujamie objektīvie kritēriji; pasūtītāja statuss administratīvajā procesā tiesā

10.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-606/2012
Tiesības saņemt informāciju par valsts nodarbinātas personas ienākumiem un valsts komercdarbību

05.09.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-651/2012
Pašvaldības lēmuma par Slavas alejas un pasākuma „Jaunais vilnis” laukuma izveidi tiesiskā daba

31.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-342/2012
Strīdos par politisko organizāciju finansēšanu ir piemērojamas tiesību normas; tiesas spriedumā norādāmie fakti un sprieduma argumentācija

17.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-355/2012
Valsts ieņēmumu dienesta tiesības precizēt nodokļu maksātāja ienākumu deklarāciju, neveicot auditu

03.08.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-672/2012
Uzņēmumu reģistra tiesības pieprasīt dokumentus, kas apliecina ārvalstu komersanta un tā pārstāvja tiesībspēju un rīcībspēju

09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-604/2012
Lēmuma par valsts nodevas atmaksu pārsūdzēšanas kārtība

06.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-313/2012
Saskaņā ar likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” atlīdzināmie zaudējumi

04.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-196/2012
Administratīvā akta pamatojuma pārbaude tiesā

02.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-199/2012
Jauns transportlīdzeklis likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” izpratnē

22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-303/2012
Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-630/2012 (SENĀTS MAINA JUDIKATŪRU)
Maksātnespējīga uzņēmuma darbinieku subjektīvās tiesības vērsties augstākā iestādē un tiesā, ja Maksātnespējas administrācija atteikusies piešķirt līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai

18.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-243/2012
Eiropas Savienības tiesību normu interpretācija

15.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-272/2012
Privātpersonas tiesību ierobežojums saņemt informāciju no Satversmes aizsardzības biroja

11.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-116/2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa noteikšana uz aprēķinu pamata

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-621/2012
Iestādes tiesības lūgt tiesu pārskatīt lēmumu par administratīvā akta darbības apturēšanu

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-335/2012
Bērna, kurš beidzis uzturēties bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, tiesību prasīt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā ierobežojums laikā

08.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-178/2012
Tiesības atskaitīt priekšnodokli par precēm, kas nodrošina komfortablus darba apstākļus

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-28/2012 (SENĀTS MAINA JUDIKATŪRU)
Pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli par īpašumiem, kas bijuši personas īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem; nodokļu sankciju samērīgums valsts pārvaldes iestādes ilgstošas nepareizas prakses gadījumā

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-138/2012
Iestādes pienākums piedāvāt vakantās dienesta vietas karavīram; iestādes tiesības izbeigt dienesta attiecības ar karavīru

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-149/2012
Prasījums par nesaņemtās darba samaksas atlīdzināšanu; nesaņemtās darba samaksas apmēra noteikšana

04.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-205/2012
Atlīdzinājuma prasījuma iesniegšana tiesā

01.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-235/2012
Nomas attiecību par pašvaldībai piederošu zemi nodibināšanas pieskaitāmība darbībai publisko tiesību jomai

30.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-115/2012
Bankas kontu kustības metodes izmantošana ienākumu noskaidrošanai, termiņš obligāto nodokļu maksājumu noteikšanai vai precizēšanai

29.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-77/2012
Vadības līgumā paredzētās atlīdzības tiesiskā daba; pamatojuma nepieciešamība lēmumam par vadības līguma izbeigšanu

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-534/2012
Pārsūdzības termiņi, ja spriedumā izlemti vairāki savstarpēji nesaistīti prasījumi ar atšķirīgu pārsūdzības kārtību

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-386/2012
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizēšana

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-95/2012
Privāttiesisku attiecību ietekme uz iestādes lēmuma tiesiskumu

18.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-174/2012
Privatizējamā zemesgabala izsoles sākumcenas noteikšanā piemērojamās tiesību normas

15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-543/2012
Iestādes lēmuma par procesuālu jautājumu tiesiskā daba; pārbaudes apjoms būvatļaujas termiņa pagarinājuma gadījumā

15.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-410/2012
Morālā kaitējuma atlīdzināšanas priekšnoteikumi

06.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-16/2012
Ar normatīvo aktu nodarīto zaudējumu kompensācija

05.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-510/2012
Līdzpieteicēja dalība administratīvajā procesā tiesā; augstākas instances tiesas rīcība gadījumā, ja lietā nav pilna tiesas sprieduma

28.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-424/2012
Pašvaldības tiesības pārsūdzēt Valsts vides dienesta trešajai personai izsniegtu atļauju piesārņojošām darbībām

24.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-213/2012
Zaudējumu atlīdzināšanas par juridisko palīdzību ierobežojumi krimināllietā attaisnotai personai

20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-372/2012
Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

18.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-85/2012
Administratīvā akta daļu pārsūdzēšana atsevišķi no administratīvā akta

17.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-162/2012
Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežošana

13.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-100/2012
Pierādīšanas līdzekļi administratīvajā procesā; augstākas instances tiesas tiesības pievienoties zemākas instances tiesas nolēmuma motivācijai

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-83/2012
Apdrošināšanas bezdarba gadījumiem stāža aprēķināšana

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-59/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevumā iekļaujamās prasības

10.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-486/2012
Strīdu par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” pakļautība administratīvajai tiesai; personas subjektīvās publiskās tiesības

04.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-78/2012
Nedzīvojamo telpu jēdziens likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" izpratnē

27.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-173/2012
Pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izpildi pakļautība tiesai; ierobežojums tiesai koriģēt likumdevēja gribas aktu pretēji likuma plānam

22.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-70/2012
Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-65/2012
Privātpersonas tiesības prasīt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-105/2012
Salīdzināmo amatpersonu loks priekšrocību noteikšanai amata saglabāšanā amatpersonu skaita vai amata likvidācijas gadījumā; iestādes kompetence vērtēšanas kritēriju noteikšanā (ja tie nav noteikti tiesību normās)

02.03.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-376/2012
Teritorijas plānošanas nozīme ceļu infrastruktūras nodrošināšanā; pašvaldības pienākums nodrošināt piekļuvi nekustamajam īpašumam

24.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-61/2012
Labas pārvaldības principa ievērošana, pieņemot lēmumu par zemesgabala daļas privatizāciju; pamats atteikumam nodot privatizācijai apbūvētu zemesgabalu

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-53/2012
Personas tiesības iegūt informāciju

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-301/2012
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma tiesiskā daba; zaudējumu atlīdzināšana administratīvajam aktam pielīdzināma starplēmuma atcelšanas gadījumā

17.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-345/2012
Elektroenerģijas gala tarifu saistītajiem lietotājiem veidojošo pakalpojumu tarifu pamatotības pārbaude tiesā

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-43/2012
Dominējošā stāvokļa rašanās un nostiprināšana

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-3/2012
Tiesības saņemt atbildi pēc būtības, ja konstatējams, ka persona tādu vēlas; tiesības saņemt atbildi no likumdevēja

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-17/2012
Transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai privātā teritorijā, atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-24/2012
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna un tās sekas

06.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-81/2012
Iestādes rīcības brīvības robežas profesionālā dienesta līguma darbības laikā

02.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-238/2012
Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

31.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-140/2012
Lēmuma par publiskas personas mantas atsavināšanu piederība publisko tiesību jomai

20.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-276/2012
Jautājums par arodbiedrību tiesībām saņemt informāciju no darba devēja nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā

17.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-135/2012 (SENĀTS MAINA JUDIKATŪRU)
Atteikuma sniegt informāciju, kas satur valsts noslēpumu, pārsūdzības kārtība

13.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-45/2012
Uzraugošās institūcijas apsvērumi, piemērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas

06.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-198/2012
Lietas piekritības jēdziens; tiesu namu pienākums nosūtīt nepareizi iesniegtus pieteikumus pareizajam tiesu namam

05.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā nr. SKA-34/2012
Ienākumu nodokļa piemērošana depozīta procentiem, kas gūti tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības ietvaros

04.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā nr. SKA-177/2012
Valsts kā juridiskā persona; prokuratūras juridiskais statuss; strīda starp valsts iestādēm pakļautība tiesai; atbildētājs tiesā