• 75%
 • 100%
 • 125%
 • 155%

Studentiem

Vairāk informācijas

Augstākā tiesa ir atvērta sadarbībai ar augstskolu studentiem – gan tiesību zinātņu, gan komunikācijas, gan citu nozaru topošajiem speciālistiem. Aicinām izmantot iespējas!

Tiesas sēžu apmeklēšana

Augstākajā tiesā tiesvedības pamata process ir rakstveida, mutvārdu procesā tiesas sēdes notiek reti (aptuveni 30 sēdes gadā). Lai labāk izprastu kasācijas procesu un vērotu tiesas sēdes vadīšanu, studenti aicināti tās apmeklēt.

Informācija par Augstākās tiesas sēdēm pieejama tiesas sēžu kalendārā Augstākās tiesas mājaslapā. Informāciju par nozīmīgākajām sēdēm mutvārdu procesā tiek nosūtīta arī uz augstskolu Juridiskajām fakultātēm.

 • Pieteikties tiesas sēžu apmeklēšanai: individuālam apmeklējumam – Kancelejā – 67020370, studentu grupām – Komunikācijas nodaļā – 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv

Pirmkursnieku dienas

Lai paplašinātu studentu – topošo juristu – izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus atbildīgākajām juridiskajām profesijām – tiesneša amatā, Augstākā tiesa rīko Pirmkursnieku dienas tiesā.

Uz Augstāko tiesu tiek aicinātas augstskolu Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas – gan bakalauri, gan maģistri.

Studentiem ir iespēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju, kā arī doties ekskursijā pa Tiesu pili, ieskatīties tiesu zālēs un apmeklēt Augstākās tiesas muzeju.

 • Studentu grupu pieteikšanās un tikšanās laiku saskaņošana: Komunikācijas nodaļa – 67020396, 28652211, e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv.

Lekcijas studentiem

Ja tiesību zinātņu studentu grupām ir konkrētas tematiskas vēlmes, kas atbilst Augstākās tiesas kompetencei, iespējams vienoties par tiesnešu lekcijām Augstākajā tiesā par konkrētām tēmām.

Savukārt citu nozaru studenti aicināti izmantot iespēju pieteikties uz tiesību pamatu lekcijām Augstākajā tiesā. Tā ir iespēja koncentrētā veidā iepazīties ar Latvijas tiesību un tiesu sistēmu. Lekciju iespējams papildināt ar ekskursiju pa Tiesu pili vai tikšanos ar Augstākās tiesas atbilstošās jomas darbiniekiem, kas iepazīstina ar savu darbu.

 • Lekciju tēmu, lektoru un laiku saskaņošana: Komunikācijas nodaļa – 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

Mācību prakse

Iespēju robežās un atbilstoši ar augstākajām mācību iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem Augstākā tiesa dod iespēju tiesību zinātņu studentiem iziet mācību praksi Augstākajā tiesā.

Arī citu jomu studenti aicināti izmantot mācību prakses iespējas Augstākajā tiesā. Tiesā strādā ne tikai juristi, bet arī administratīvais personāls – finanšu, personāla, komunikācijas, informācijas tehnoloģiju un projektu vadības speciālisti.   Studentiem, kam nepieciešams praktizēties šādās jomās, iespēju robežās tiek piedāvātas prakses vietas Augstākās tiesas Administrācijā.

 • Mācību prakses iespēju saskaņošana: Augstākās tiesas Personāla nodaļas speciāliste Lauma Kuzmane – 67020346, e-pasts lauma.kuzmane@at.gov.lv.

Studiju darbs pēc Augstākās tiesas ieteikuma

Augstākā tiesa tiesību zinātņu studentiem piedāvās tēmas, kuru pētniecība varētu būt interesanta un nozīmīga. Tēmas tiek publicētas Augstākās tiesas mājaslapā, kā arī nosūtītas augstskolu Juridiskajām fakultātēm.

Ja studenti savam maģistra vai promocijas darbam izvēlēsies ieteikto tēmu, Augstākā tiesa iespēju robežās nodrošinās atbalstu pētniecības darbam, kā arī veiksmīga rezultāta gadījumā – iespēju par šo tēmu uzstāties Augstākās tiesas konferencēs un publicēt materiālu “Augstākās Tiesas Biļetenā”. 

Vienlaikus atgādinām, ka pētniecības darbs ir patstāvīgs darbs un tas aptver arī patstāvīgi veiktu nolēmumu meklēšanu, izmantojot publiski pieejamās nolēmumu datubāzes un apkopojumu publikācijas.

Tēmas studentu darbiem 2021/2022

Pieteikuma veidlapa

 • Papildu informācija: Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa – 67020315, e-pasts anita.zikmane@at.gov.lv.

Tiesas materiālu izmantošana

Publiskoti nolēmumi

Kopš 2013.gada septembra visus atklātā tiesas sēdē pieņemtus tiesas spriedumus pēc to spēkā stāšanās un anonimizācijas publicē tiesu portālā manas.tiesas.lv. Augstākā tiesa šajā vietnē ievieto arī Krimināllietu departamenta lēmumus, kā arī arvien vairāk Civillietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta lēmumus. 

Augstākās tiesas departamentu nolēmumi ar judikatūras tēzēm un juridiski interesanti nolēmumi ir pieejami Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakse/ Judikatūras nolēmumu arhīvs, kur tie sakārtoti gan hronoloģiski, gan pēc lietu kategorijām, gan pēc nolēmumos izmantotajiem tiesību aktiem un citētajiem nolēmumiem.

Katra gada nozīmīgākie judikatūras nolēmumi tiek publicēti Augstākās tiesas spriedumu un lēmumu krājumā, kas tiek izdoti kopš 1996.gada. Nolēmumu krājumus jāmeklē bibliotēkās, bet 2019. un 2020.gada gadagrāmatas pieejamas arī elektroniski Augstākās tiesas mājaslapā.

Nepubliskoti nolēmumi

Ja nepieciešams Augstākās tiesas nolēmums, kas nav atrodams publiskajās datubāzēs, tas pieejams tiesā. Lūgums par slēgtā tiesas procesā pieņemtu nolēmumu tiek  izskatīts individuāli. 

Lai pieprasītu nepieciešamo nolēmumu, jāiesniedz iesniegums Augstākajai tiesai. Iesniegumā konkrēti jānorāda, ar kādu nolēmumu vēlas iepazīties: jānorāda lietas numurs, arhīva numurs, izskatīšanas datums, ECLI numurs vai cita informācija, kas ļauj identificēt konkrētu nolēmumu.

Pēc iesnieguma iesniegšanas ar studentu sazināsies Augstākās tiesas darbinieks un sniegs atbildi par iespēju iepazīties ar nolēmumiem, kā arī saskaņos vēlamo laiku.

Ar nolēmumiem bez maksas iespējams iepazīties tiesas kancelejā. Tiesas nolēmuma sagatavošana un izsniegšana (nosūtīšana) ir maksas pakalpojums.

 • Papildu informācija: par esošā un 2 iepriekšējo gadu nolēmumiem – Kancelejā – 67020370; par senāku gadu nolēmumiem – Augstākās tiesas arhīvā – 67020309.

Augstākās tiesas statistika

Augstākās tiesas statistika kopš 2003.gada pieejama Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesvedība/ Statistika.

 • Papildu informācija: Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa – 67020315.

Tiesu prakses apkopojumi

Augstākās tiesas veiktie tiesu prakses apkopojumi pieejami Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakseTiesu prakses apkopojumi.

 • Papildu informācija: Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa – 67020315.

Intervijas un aptaujas

Augstākās tiesas tiesneši vai darbinieki iespēju robežās sniedz intervijas vai atbild uz aptauju jautājumiem, ja tas nepieciešams studenta darba izstrādē.

 • Papildu informācija: Komunikācijas nodaļa – 67020396, 28652211.

 

Nosacījumi tiesas materiālu izmantošanai

Ar Augstākās tiesas nolēmumiem iepazīties iespējams visiem studentiem, savukārt ar papildu informāciju par tiesas praksi un statistiku, kā arī intervijām ar tiesnešiem un darbiniekiem iespēju robežās palīdzēsim maģistrantūras un doktorantūras studentiem, īpaši tiem, kas darbam būs izvēlējušies Augstākās tiesas ieteiktu tematu.

Iesniegums par nepieciešamo atbalstu jāiesniedz:​

 • personīgi – iesniedzot Augstākās tiesas Kancelejā;
 • nosūtot pa pastu – Augstākajai tiesai, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1511;
 • nosūtot iesniegumu uz tiesas e-pastu at@at.gov.lv. Ja iesniegums nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pēc tam ir jāiesniedz iesnieguma un apliecinājuma oriģināls.

Iesniegumam jāpievieno apliecinājums no darba vadītāja

 • Apliecinājums, ka studiju darba izstrādei nepieciešami Augstākās tiesas nolēmumi vai statistikas dati, kas nav publiski pieejami, vai aptaujas, vai intervijas ar Augstākās tiesas tiesnešiem vai darbiniekiem.

Atsauce uz Augstāko tiesu

 • Ja studiju darbā būs izmantota Augstākās tiesas sagatavotā un sniegtā informācija, lūgums to darbā norādīt.

Darbu iesniegšana Augstākajai tiesai

 • Tiesa aicina studentus, kas savā studiju darbā būs izmantojuši Augstākās tiesas sagatavoto informāciju, savus darbus elektroniski nodot arī tiesas zināšanai, nosūtot uz e-pastu at@at.gov.lv.  Iespējams, tos izmantosim (saskaņojot ar autoru).