• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kura veic tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu

Darbības pamats

Sastāvs

  • Sastāvā 9 tiesneši – trīs Augstākās tiesas tiesneši (pa vienam no civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesnešiem), trīs no apgabaltiesām (pa vienam no civillietu un krimināllietu tiesas kolēģijām un Administratīvās apgabaltiesas), trīs no rajonu (pilsētu) tiesām

  • Ievēl – uz 4 gadiem Tiesnešu konferencē

  • Šībrīža sastāvs:

Silva REINHOLDE, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāja (ievēlēta 06.10.2020.)

Rudīte VĪDUŠA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājas vietniece (ievēlēta 15.09.2022.)

Aivars KEIŠS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators (ievēlēts 15.09.2022.)

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators (ievēlēts 18.04.2023.)

Marianna TERJUHANA, Zemgales apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta  05.11.2019.)

Sanita KANENBERGA, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece (ievēlēta 15.09.2022.)

Kristīne ZDANOVSKA, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 06.10.2020.)

Ināra ZARIŅA, Rīgas rajona tiesas tiesnese (ievēlēta 06.10.2020.)

Inga ZĀLĪTE, Zemgales rajona tiesas (Aizkrauklē) tiesnese (ievēlēta 07.04.2020.) 

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas funkcijas  

  • Veic tiesneša profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu pirms rajona (pilsētas) tiesas tiesneša kandidatūras virzīšanas atkārtotai iecelšanai vai apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma

  • Novērtē tiesneša profesionālo darbību un, ja nepieciešams, arī tiesneša profesionālo sagatavotību vakantajam tiesneša amatam, ja tiesnesis pretendē uz pārcelšanu darbā citā tiesā vai tiesu namā, vai pārcelšanu darbā augstāka līmeņa tiesā. Ja uz vienu amata vakanci pretendē vairāki kandidāti, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pieņem motivētu lēmumu un pārcelšanai virza piemērotāko kandidātu

  • Veic visu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanu reizi piecos gados

  • Veic tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu, kā arī pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu vai tiesas priekšsēdētāja priekšlikumu

Lēmumu pārsūdzība

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu tiesnesis var pārsūdzēt Disciplinārtiesā

Atzinumu un novērtēšanas materiālu pieejamība

Kolēģijas atzinumi un novērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

Adrese korespondences nosūtīšanai

Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, e-pasts t.kolegija@ta.gov.lv

Saziņa ar medijiem

Tiesu administrācija: tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciāliste Ināra Makarova: 29299565, inara.makarova@ta.gov.lv