• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

30.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1233/2019 Dzīvokļa īpašnieka tiesības pārsūdzēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2019 Nodokļu maksātāja līdzdarbības pienākums

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-499/2019 Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā laikā no iepirkuma rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1710/2019 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru tiek atteikta atļauja kārtot maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmenu

Lejupielādēt

20.12.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1724/2019 Lēmuma par nodokļu audita veikšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-249/2019 Personas tiesību administratīvā procesa kārtībā vērsties pret iespējami patvaļīgu būvniecību izmantošana

Lejupielādēt

18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-408/2019 Aptieku izvietošanas nosacījumu jēga un valsts pienākums raudzīties, lai attiecīgi nosacījumi tiktu izmantoti atbilstoši to mērķim

Lejupielādēt

18.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-482/2019 Pārbaudāmie apstākļi, izlemjot personas informācijas pieprasījumu

Lejupielādēt

17.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1/2019 Krasta kāpās vai pludmalē esoša pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanas ierobežojumi; Prasījuma par civiltiesiska līguma vai ierakstu izmaiņām zemesgrāmatā un administratīvā akta atcelšanu/atzīšanu par prettiesisku nošķiršana; Subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu vides aizsardzības jautājumā; Res judicata princips un atkāpšanās no tā; Vērā ņemamie apstākļi un ierobežojumi, izbeidzot kopīpašumu

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-359/2019 Atteikums pieņemt mutvārdu iesniegumu, novirzot klientu uz apkalpošanas centru, tiesiskā daba; Personu apkalpošana klientu apkalpošanas centrā

Lejupielādēt

10.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-364/2019 Īres piedāvājuma paziņojums un neatbildēšanas uz to tiesiskās sekas; Personas ar patversmē deklarētu dzīvesvietu sasniedzamība; Dokumentu paziņošanas juridiskā fikcija

Lejupielādēt

09.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2019 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas ietekme uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem par iepriekšējiem taksācijas periodiem

Lejupielādēt

03.12.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-326/2019 Ierēdņa atbrīvošana no dienesta veselības stāvokļa dēļ

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-29/2019 Nodokļu revīzijas audita termiņa pagarināšana

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-318/2019 Elektroenerģijas ražošanai piemērojamā tiesiskā regulējuma maiņas ierobežojums

Lejupielādēt

29.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-441/2019 Juridiskās palīdzības nodrošināšana kā tiesību uz taisnīgu tiesu elements

Lejupielādēt

26.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1387/2019 Darba stāža izmeklētāja bez speciālās dienesta pakāpes amatā ieskaitīšana izdienas stāžā

Lejupielādēt

25.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-332/2019 Ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana trešajai personai kā dienesta pārkāpums

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2019 Nodokļa maksātāja pienākuma pārbaudīt darījuma partneri robežas saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanu

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2019 Pierādījumu attiecināmības jautājuma risināšana tiesā

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-382/2019 Ziedojuma filantropiskais raksturs kā priekšnoteikums uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošanai; pretpienākuma apjoma noteikšana

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-879/2019 Informācijas pieprasījuma atzīšana par apgrūtinošu

Lejupielādēt

22.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-932/2019 Elektrolīniju trašu tīrīšana un nodarīto zaudējumu dabas daudzveidībai atlīdzināšana

Lejupielādēt

20.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1657/2019 Tiesiskā daba Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam, ar kuru uzdots pasūtītājam atkārtoti vērtēt pretendentu piedāvājumus

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-402/2019 Tiesas pienākums pārbaudīt iestādes iegūtās informāciju tiesiskumu

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2019 Sociālo pabalstu regulējums ietilpst publisko tiesību jomā

Lejupielādēt

12.11.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1640/2019 Pašvaldības rīcības brīvība autonomo funkciju organizēšanā; Pašvaldības lēmuma par nekustamā īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā izbeigšanu izvērtējums; Acīmredzami nepamatots pieteikums par publisko tiesību līguma izbeigšanas tiesiskuma pārbaudi

Lejupielādēt

08.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2019 Apstākļu ieslodzījuma vietā kumulatīvas ietekmes analizēšana atlīdzinājuma prasījuma kontekstā; Īslaicīga tīrīšanas (mazgāšanas) piederumu un līdzekļu neizsniegšana kā iespējamais ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums; Privātuma nenodrošināšana sanitārā mezgla izmantošanas laikā kā iespējams ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums

Lejupielādēt

07.11.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1511/2019 Kasācijas instances tiesas kompetence

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-108/2019 Vienlīdzības principa ievērošana, piešķirot naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2019 Administratīvajai tiesai nav tiesību grozīt nodokļu administrācijas administratīvos aktus

Lejupielādēt

05.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-226/2019 Lauku atbalsta dienesta pienākums pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu finansējuma mērķu nesasniegšanas gadījumā

Lejupielādēt

31.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-290/2019 Lūguma par liecinieka izsaukšanu noraidīšanas pamatojums

Lejupielādēt

31.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1153/2019 Amatpersonas pienākums izmantot informāciju no iestādes informācijas sistēmas tikai dienesta vajadzībām

Lejupielādēt

30.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2019 Deklarētā papildu adrese neveido pamatu zemākas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanai

Lejupielādēt

30.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1409/2019 Tiesības uz atlīdzinājumu labvēlīga administratīvā akta atcelšanas gadījumā

Lejupielādēt

29.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-461/2019 Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšanas pamats

Lejupielādēt

28.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-222/2019 Atkāpšanās no komunikācijas tīklu aizsargjoslu izveidē paredzētā pienākuma saskaņot būvdarbus ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; Pamats prasījuma par izpildīta administratīvā akta atcelšanu precizēšanai uz prasījumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku

Lejupielādēt

25.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-1/2019 Pieteikuma par jaunatklātiem apstākļiem izbeigtā tiesvedībā pieļaujamība

Lejupielādēt

24.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-241/2019 Pašvaldības tiesības noteikt atlīdzības noteikšanas kārtību par amatpersonas (darbinieka) veselībai nodarītu kaitējumu; Strīdi par pašvaldības amatpersonas, kura strādā uz darba līguma pamata, tiesībām uz pabalstu ir pakļauti vispārīgās jurisdikcijas tiesai; Tiesas kompetence finansiālu pienākumu uzlikšanā

Lejupielādēt

23.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-534/2019 Izvērtējamie apstākļi un atlīdzinājuma apmēra noteikšana no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019 Nepieļaujamība balstīt lēmumu uz neargumentētu pieņēmumu pamata; Darba tiesisko attiecību konstatēšana; Tiesas kompetences robežas, izskatot adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2019 Vērtējamie nosacījumi būvatļaujas termiņa pagarināšanas gadījumā

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2019 Teritorijas plānošana; Iestādes atbildība par teritorijas plānošanas procesā saistīto interešu aizsardzību, izsniedzot būvatļauju

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-227/2019 Atlīdzinājums par juridisko palīdzību tiesas procesa laikā var tikt atlīdzināts tā paša procesa ietvaros; Tiesību normas izstrādātāja viedoklis ir izvērtējams, bet ne saistošs

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2019 Tiesības uz atlīdzinājumu par kriminālprocesā nodarītu kaitējumu, ja personai procesā nav noteikts statuss; Apelācijas instances tiesas pienākums izvērtēt apelācijas sūdzības argumentus pēc būtības; Pieļaujamība atkāpties no obligātās iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas

Lejupielādēt

17.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1224/2019 Piegādātāja tiesības balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām

Lejupielādēt

15.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1531/2019 Bāriņtiesas lēmuma izbeigt administratīvo lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam pārsūdzēšanas administratīvajā tiesā pieļaujamība

Lejupielādēt

15.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1535/2019 Iestādes rīcības brīvība kritēriju noteikšanā amata pretendentiem; tiesas kontroles robežas

Lejupielādēt

11.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2019 Ieslodzītā nodrošināšana ar ārstniecības pakalpojumiem ārpus ieslodzījuma vietas

Lejupielādēt

10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-366/2019 Lēmuma par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu pārbaudes kārtība; Kompetentā institūcija lemt par būves vai atsevišķu telpu ekspluatācijas aizliegšanu un pienākuma uzlikšanu atjaunot iepriekšējo stāvokli

Lejupielādēt

10.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-452/2019 Ienākumu gūšanas dienas noteikšanas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

07.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2019 Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību zaudēšana, atkārtoti piemērojot transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu; Ministru kabineta pilnvaras noteikt sekas – reģistrēto soda punktu palielināšanu – par ietekmēšanas līdzekļa nepildīšanu

Lejupielādēt

02.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1444/2019 Emocionālā vardarbība pret bērnu vai tās pieļaušana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība; Informācijas nesniegšana vecākiem un mācību procesa organizēšana kā izglītības iestādes faktiskā rīcība

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-20/2019 Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamās un neapliekamās kompensācijas par darba brauciena izdevumiem daļas noteikšana

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2019 Būvdarbu veikšana kopīpašumā bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas ar mērķi novērst kopīpašuma apdraudējumu

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-298/2019 Zvērināta tiesu izpildītāja disciplināratbildības un darbību uzraudzības civilprocesuālajā kārtībā nošķiršana; Tiesu izpildītāja darbību uzraudzība; Ievešana nekustamā īpašuma valdījumā un īrnieka tiesību ievērošana; Tiesību institūta satura un seku neizskaidrošana kā ētikas pārkāpums; Tiesu izpildītāja izvairīšanās no komunikācijas ar masu medijiem kā ētikas pārkāpums

Lejupielādēt

30.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1590/2019 Jēdziena „līdzīgu gadījumu” interpretācija, lemjot par pieteikumu, kas iesniegts, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos

Lejupielādēt

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2019 Apcietināto personu privātās sarakstes ierobežošanas pamatotības pārbaude; Drošas sūdzēšanās iespējas nodrošināšana brīvības atņemšanas iestādē

Lejupielādēt

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019 Pieteikuma par to, kā skola organizē izglītības ieguves procesu, pieļaujamība; Vispārējās izglītības iestādes, kura ir uzņēmusi bērnu ar speciālām vajadzībām, pienākumi

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2019 Ģimenes ārsta tiesības deleģēt veikt konkrētu manipulāciju veidu ārsta palīgam vai medicīnas māsai

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-476/2019 Likuma „Par valsts noslēpumu” 5.panta regulējuma izmantošana, nosakot ierobežotas pieejamības informācijas statusu; Informācijas pieprasījuma pamatojums; Personas ar žurnālistisku interesi pienākums precīzāk pamatot savu leģitīmo interesi un informācijas pieprasīšanas mērķi nekā preses pārstāvim; Godprātīga tiesību saņemt informāciju izmantošana

Lejupielādēt

26.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1460/2019 Aizgādnībā nododamās personas laulātā un tuvāko radinieku subjektīvās tiesības prasīt iecelt viņus par aizgādņiem

Lejupielādēt

24.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1528/2019 Tiesības uz atlīdzinājumu īpašā upura dēļ

Lejupielādēt

23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-59/2019 Pienākuma novērst patvaļīgo būvniecību uzlikšana personai kā būves īpašniecei

Lejupielādēt

23.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-131/2019 „Pārsteiguma” sprieduma nepieļaujamība; Personas tiesības prasīt atlīdzināt nākotnē sagaidāmos izdevumus par juridisko palīdzību

Lejupielādēt

20.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-504/2019 Pieteikums par politiski represētās personas statusa piešķiršanu ir pieteikums sociālās drošības jomā

Lejupielādēt

20.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1563/2019 Lēmuma par pieteikuma atstāšanu bez virzības pieļaujamība

Lejupielādēt

18.09.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1478/2019 Izņēmums no vispārējās trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa piešķiršanas kārtības

Lejupielādēt

17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2019 Secīgu pārdošanas darījumu ķēdes izvērtējums lietās par priekšnodokļa atskaitīšanu

Lejupielādēt

17.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-595/2019 Kompensācijas par īres līguma izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu denacionalizētā nama īrniekam neaplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; Tiesas pienākums ņemt vērā tiesu praksi (judikatūru) analogās lietās

Lejupielādēt

16.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2019 Atbildīgā persona par patvaļīgas būvniecības novēršanu kopīpašumā

Lejupielādēt

12.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-193/2019 Uzņēmuma reģistra kompetences robežas pārbaudot reģistrā iesniegto dokumentu atbilstību tiesību normām

Lejupielādēt

12.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-669/2019 Kritēriju „tiesisks šķērslis” un „juridisks šķērslis” interpretācija, reģistrējot pieteikumu par komercķīlas tiesību izlietošanu

Lejupielādēt

04.09.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1368/2019 Izlīguma (līguma par tiesiskā strīda izbeigšanu) pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2019 Preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamās metodes izvēle; Muitas vērtības noteikšana atbilstoši vienas vienības cenas metodei

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-603/2019 Atlīdzinājuma par kriminālprocesā izņemto īpašumu noteikšana

Lejupielādēt

30.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1408/2019 Iestādes vadītāja subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par atbrīvošanu no amata sakarā ar termiņa izbeigšanos

Lejupielādēt

27.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-252/2019 Fiziskās personas dāvināta nekustamā īpašuma vērtības aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

13.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2019 Par autostāvvietas izmantošanu piemērotā līgumsoda samērīguma izvērtēšana

Lejupielādēt

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-664/2019 Valsts vides dienesta iesaiste patvaļīgas būves legalizēšanas procesā

Lejupielādēt

06.08.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1445/2019 Būvniecības ieceres izmaiņu veikšana būvvaldē

Lejupielādēt

31.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-63/2019 Kritērija – pamatotas ziņas, ka ieroci persona varētu pielietot ļaunprātīgi – interpretācija

Lejupielādēt

19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-61/2019 Vecuma pensijas piešķiršanas nosacījuma „Latvijas teritorijā dzīvojoša persona” pierādīšana

Lejupielādēt

19.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1352/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku robežas

Lejupielādēt

12.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-9/2019 Lēmuma par būves nodošanu ekspluatācijā pārbaudes robežas

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2019 Svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienu, ietekme uz summēto darba laiku

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-591/2019 Tiesas tiesību robežas administratīvā akta pamatojuma interpretēšanā un mazāk būtisko kļūdu izskaidrošanā

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-794/2019 Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika; Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam virsstundu skaitam

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-978/2019 Ierēdņa saukšana pie disciplināratbildības būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā; Pamats neatcelt par vairākiem pārkāpumiem piemērotu disciplinārsodu, ja kāds no pārkāpumiem netiek pierādīts

Lejupielādēt

03.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-474/2019 Emocionālā vardarbība iestādē

Lejupielādēt

02.07.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1336/2019 Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts tiesā

Lejupielādēt

28.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1307/2019 Pašvaldības deputāta subjektīvo publisko tiesību aizskārums kā priekšnoteikums strīda izskatīšanai administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-152/2019 Lietderības apsvērumu izdarīšana pirms lēmuma par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

Lejupielādēt

27.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-890/2019 un senatoru Dzintras Amerikas, Andra Guļāna, Anitas Kovaļevskas, Daces Mitas un Normunda Salenieka atsevišķās domas Pakļautības (kompetentās tiesas) noteikšana par mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2019 Tiesību priekšlaicīgi pieprasīt vecuma pensiju rašanās brīdis

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-453/2019 Veselības inspekcijas un fiziskās personas pierādīšanas pienākuma sadalījums strīdā par izmaksām no Ārstniecības riska fonda; Pierādīšanas standarts cēloņsakarības konstatēšanai lietās par pacienta tiesībām uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda

Lejupielādēt

26.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2019 Aizstāvja uzaicināšanas kārtības kriminālprocesā neievērošana kā pamats advokāta izslēgšanai no kolēģijas

Lejupielādēt

20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-310/2019 Neapstrīdētā administratīvajā aktā izdarīto apstākļu novērtējuma pārskatīšana citā administratīvajā lietā

Lejupielādēt

20.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-869/2019 Būtisku grozījumu pieļaujamība iepirkuma līgumā pēc līguma noslēgšanas

Lejupielādēt

19.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-301/2019 Apdrošināšanas prēmiju maksājumu iekļaušana attaisnotajos izdevumos

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-79/2019 Principa in dubio pro civis piemērošana, izdodot privātpersonai nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1162/2019 Lokālplānojuma izstrādes procesā pieņemts lēmums nav pakļauts administratīvās tiesas kontrolei

Lejupielādēt

17.06.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1271/2019 Procesa dalībnieka tiesību iepazīties ar lietas materiāliem ierobežošanas pieļaujamība

Lejupielādēt

12.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2019 Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir uzskatāms par ģimenes pabalstu; Atlīdzība par aizbildņa pienākuma pildīšanu nav uzskatāma par ģimenes pabalstu

Lejupielādēt

10.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-791/2019 Personas aizturēšanas pieļaujamība un samērīguma pārbaude administratīvā pārkāpuma lietā

Lejupielādēt

05.06.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-30/2019 Piekrišana būvniecībai kopīpašnieka maiņas gadījumā

Lejupielādēt

31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-238/2019 Valsts drošības dienesta tiesības publiskajā pārskatā sniegt savu vērtējumu par iespējamiem valsts drošības un konstitucionālās iekārtas pamatvērtību apdraudējumiem

Lejupielādēt

31.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1161/2019 Zemesgabala īpašnieka subjektīvās tiesības prasīt uzlikt pienākumu atkritumu radītājam nodot atkritumus apsaimniekotājam

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2019 Administratīvajā aktā norādītais pamatojums; Patvaļīgas būvniecības konstatēšana

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-274/2019 Tiesas pienākums spriedumā norādīt savus argumentus

Lejupielādēt

29.05.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1168/2019 Zemesgabala kopīpašnieka subjektīvās tiesības pārsūdzēt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala izmaiņām

Lejupielādēt

22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-94/2019 Speciālo tiesību normu atbilstības novērtēšanas jomā un Administratīvā procesa likuma normu piemērošanas robežas

Lejupielādēt

22.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-99/2019 Antidempinga maksājumu noteikšanā piemērojamās tiesību normas

Lejupielādēt

21.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2019 Jēdziena „uzņēmuma pāreja” interpretācija pievienotās vērtības nodokļa kontekstā

Lejupielādēt

16.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-777/2019 Valsts darba inspekcijas kompetences robežas darba strīdos

Lejupielādēt

15.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-742/2019 Izloze iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai un šādai izlozei izvirzāmās prasības

Lejupielādēt

10.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-52/2019 Tiesiskā paļāvības principa piemērošana normatīvā regulējuma grozījumu gadījumā

Lejupielādēt

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-583/2019 Paraksta parauga un piekrišanas būt par valdes locekli iesniegšana Uzņēmuma reģistrā

Lejupielādēt

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2019 Nosacījumi novērtējot preču zīmes līdzību agrāk reģistrētai Kopienas preču zīmei

Lejupielādēt

30.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkts)

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-16/2019 Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšana par avansa maksājumu

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-262/2019 Patvaļīgas būvniecības novēršana primāri ir īpašnieka pienākums; Tiesiskuma princips un likuma atrunas princips

Lejupielādēt

26.04.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1164/2019 Augstākās tiesas rīcībā esošās informācijas izsniegšana; Kompetentā iestāde personas datu izsniegšanai, ja pieprasījums ir saistīts ar vēlmi vērsties tiesā ar civilprasību

Lejupielādēt

24.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-993/2019 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kompetence sakarā ar disciplinārsodu izslēgt advokātu no kolēģijas

Lejupielādēt

18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-203/2019 Bijušās darba tiesiskās attiecības pašas par sevi nav tiesneša atstatīšanas vai noraidīšanas pamats

Lejupielādēt

18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-342/2019 Izdevumu un ieguldījumu attiecināšana uz mantotu nekustamo īpašumu, nosakot iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru tā pārdošanas gadījumā

Lejupielādēt

18.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-917/2019 Žurnālistu tiesības saņemt informāciju par publiskās pārvaldes budžeta līdzekļu izlietojumu

Lejupielādēt

17.04.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-172/2019 Atbildīgā persona par administratīvā pārkāpuma lietvedībā komercsabiedrībai izņemtās mantas glabāšanas izmaksām

Lejupielādēt

17.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-229/2019 Jēdziena „nodokļu samaksas termiņš” interpretācija, nosakot riska personas statusu

Lejupielādēt

10.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2019 Lietotas automašīnas nomas pirkuma (līzinga) līguma izbeigšanas pirms termiņa ietekme uz pienākumu maksāt pievienotās vērtības nodokli par veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem

Lejupielādēt

09.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2019 Pašvaldības kompetence attiecībā uz totalizatora un derību organizēšanas vietu atvēršanu

Lejupielādēt

01.04.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2019 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma noteikšana mantota nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

Lejupielādēt

29.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2019 Finansiālās piesardzības princips; Publisko tiesību līguma izbeigšana pēc iestādes iniciatīvas

Lejupielādēt

28.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-121/2019 Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu aprēķināšana; Tiesas pienākums, nodrošinot tiesisko vienlīdzību, uzdot atceltā administratīvā akta vietā izdot jaunu nelabvēlīgu administratīvo aktu

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-231/2019 Vecāka vai aizbildņa statuss kā priekšnoteikums tiesībām pretendēt uz priekšlaicīgu valsts vecuma pensiju

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2019 Ziņotāja par pārkāpumu aizsardzība

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-673/2019 Lēmuma par būves atzīšanu par vidi degradējošu spēkā esības ilgums; Būvatļaujas vidi degradējošām ēkām ietekme uz papildu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu

Lejupielādēt

22.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-962/2019 Tiesas pienākums nodrošināt administratīvā procesa dalībniekiem iespēju izteikt viedokli par tiesvedības izbeigšanu

Lejupielādēt

19.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2019 Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla publiskošana neierobežotam personu lokam ir pieļaujama sabiedrības interesēs

Lejupielādēt

19.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2019 Tiesiskā pienākuma izpildes termiņš kā administratīvā akta sastāvdaļa

Lejupielādēt

18.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2019 Kritērija „pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos norādītajās esošās apbūves teritorijās ar izbūvētu infrastruktūru” interpretācija mikrolieguma veidošanā

Lejupielādēt

14.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2019 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākums par ienākumiem no saimnieciskās darbības pamatlīdzekļa (nekustamā īpašuma) pārdošanas

Lejupielādēt

13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2019 Kritērija „sodāmība” interpretācija, vērtējot personas tiesības atrasties dienestā Zemessardzē; Personas tiesību atrasties valsts dienestā ierobežošana

Lejupielādēt

13.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-961/2019 Tiesiskā daba lēmumam par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību

Lejupielādēt

12.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2019 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā no nekustamā īpašuma pārdošanas kā kapitāla pieauguma

Lejupielādēt

11.03.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1052/2019 Tiesneša lēmuma par pieteikumu pieņemšanas termiņš

Lejupielādēt

08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-218/2019 Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinā iekļaujamo saimnieciskās darbības izmaksu pārbaude

Lejupielādēt

08.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1144/2019 Privātpersonas tiesību ievērošanas principa piemērošanas robežas

Lejupielādēt

01.03.2019. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-350/2019 Pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību liegšanā noskaidrojamie apstākļi

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-240/2019 Komercķīlu reģistra turētāja pienākums pārbaudīt, vai ieķīlātā manta identificēta pietiekami skaidri

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-254/2019 Atsevišķa dokumenta formā sniegta kopīpašnieka piekrišana būvniecībai

Lejupielādēt

28.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-943/2019 Prasījuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai būtiska procesuāla pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība atlīdzinājuma pieprasīšanas nolūkā (Administratīvā procesa likuma 282.panta 10.punkta piemērošana); Tiesvedības izbeigšana, ja lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem pastāvošā strīdā par to pašu priekšmetu un pamatu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums

Lejupielādēt

26.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2019 Informācijas pieprasītāja pienākums precizēt informācijas pieprasījumu; Iestādes pienākums izsniegt personai pieprasīto informāciju

Lejupielādēt

25.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2019 Administratīvā pārkāpuma lietā izņemtās mantas glabāšanas izdevumu apmēra izvērtējums

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019 Lēmuma par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu nepieņemšana kā procesuālais pārkāpums; Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-637/2019 Lēmuma par administratīvā procesa dalībnieka aizstāšanu ar tā tiesību pārņēmēju tiesiskā daba

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-921/2019 Datu valsts inspekcijas kompetence fizisko personu datu aizsardzības jomā; Datu subjekta tiesības vērsties tiesā par personas datu apstrādes pārkāpumiem; Piekritīgā tiesa Konkurences padomes administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanai

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-955/2019 Publiskas lietas statuss ceļam kā publisko tiesību jomā ietilpstošs jautājums

Lejupielādēt

22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1002/2019 Personas subjektīvās tiesības prasīt iecelšanu par mantojuma aizgādni; Bāriņtiesas un zvērināta notāra kompetenču nodalīšana jautājumā par aizgādnības nodibināšanu mantojumam

Lejupielādēt

15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-922/2019 Personu tiesības prasīt būves bīstamības konstatēšanu

Lejupielādēt

15.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-946/2019 Policijas izdots lēmums var būt administratīvais akts

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2019 Pašvaldības lēmums par personai piešķirto zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-154/2019 Valsts meža zemes un zemes krasta kāpu aizsargjoslā privatizācijas ierobežojumi; Tiesiskās paļāvības principa un tiesiskuma principa kolīzija

Lejupielādēt

13.02.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1023/2019 Lēmuma par pašvaldības komisiju izveidi un komisiju personālsastāva noteikšanu pakļautība administratīvajai tiesai

Lejupielādēt

06.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-328/2019 Kritērija „rada draudus Latvijas valsts un sabiedrības drošībai” interpretācija saistībā ar pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-148/2019 Fiziskās personas datu apstrāde likumā noteikto pienākumu izpildei; Informācijas izsniegšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem; Tiesiskuma principa saturs

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-234/2019 Biedrības pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli

Lejupielādēt

31.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-255/2019 Atklātā tiesas sēdē izskatītas krimināllietas sprieduma pieejamība

Lejupielādēt

30.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2019 Pašvaldības kompetence azartspēļu ierobežošanā

Lejupielādēt

22.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-76/2019 Ārvalsts komersanta tiesības prasīt samaksātā pievienotās vērtības nodokļu atmaksu par Latvijā saņemtajiem pakalpojumiem

Lejupielādēt

17.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2019 Valsts pienākums veikt pasākumus ieslodzīto drošības nodrošināšanai

Lejupielādēt