• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secība

29.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1496/2020 Sporta federāciju tiesiskais statuss un darbības joma; Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padomes” kompetence sporta federāciju uzraudzībā

Lejupielādēt

23.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-109/2020 Prasījuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu sociālo tiesību jomā izskatīšana administratīvajā tiesā; ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu; Lietas izskatīšana mutvārdu procesā apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2020 Jēdziena „aktuālā kadastrālā vērtība” interpretācija; Mežaudze kā daļa no nekustamā īpašuma; Sprieduma rezolutīvā daļa kompleksu aprēķinu gadījumā

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-256/2020 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja tiesības atskaitīt attaisnotos izdevumus un šo izdevumu apmēra pierādīšana

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-436/2020 Jēdziena „kredīta kopējās izmaksas patērētājam” saturs; Konkrētība kā būtiska uzziņas raksturojošā pazīme

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-474/2020 Personas ar termiņuzturēšanās atļauju Latvijā izņēmuma tiesības uz ģimenes valsts pabalstu

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-989/2020 Zvērināta advokāta tiesības uz vārda brīvību un šo tiesību ierobežošana; „Ziņu” un „viedokļa” nošķiršana un nošķiršanas nozīme

Lejupielādēt

22.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1575/2020 Lūguma par pagaidu aizsardzības piemērošanu izskatīšanas robežas

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-98/2020 Tiesiskās sekas, ja procesa dalībnieks atzīst pieteikumā ietverto prasījumu vai faktus

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2020 Jēdziena „iegādes vērtība” interpretācija, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma gadījumā, ja pircējs nav samaksājis pirkuma maksu; Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana, ja pirkuma maksu ir samaksājusi cita persona

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-246/2020 Personas izslēgšana no riska personu saraksta, jo tā ir novērsusi savus pārkāpumus

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-271/2020 Izdevumu, kuri radušies pirms īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā, iekļaušana ieguldījumos nekustamajā īpašumā; Pieļaujamība nekustamā īpašuma ieguldījumos iekļaut izdevumus par sadzīves priekšmetu iegādi

Lejupielādēt

21.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-401/2020 Tiesību neesība prasīt samaksu par administratīvā akta (motokrosa trases licences) izsniegšanu; Atbildīgā persona, ja pārvaldes uzdevums deleģēts privātpersonai

Lejupielādēt

16.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-481/2020 Priekšnoteikumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā piemērošana

Lejupielādēt

15.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1564/2020 Studentu pārbaudes darbu novērtējuma pakļautība tiesas kontrolei

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-27/2020 Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā esošo banku maksājumu Noguldījumu garantiju fondā aprēķināšanas kārtība un korekcijas koeficientu piemērošana

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1005/2020 Trūcīgai personai izvirzītās prasības par īpašuma neesību vērtēšana; Jēdziena „atsevišķi dzīvojoša persona” interpretācija trūcīgas personas statusa pārbaudē; Sociālo dienestu pienākuma, izvērtēt personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, interpretācija

Lejupielādēt

08.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1515/2020 Prasījuma par laika periodu ieskaitīšanu izdienā tiesiskā daba

Lejupielādēt

07.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-146/2020 Zvērinātu advokātu eksāmena pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

02.12.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-314/2020 Privātpersonas tiesības uz vides informāciju; Tiesiskā daba vides informācijai

Lejupielādēt

30.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-379/2020 Dabas liegumā esošu zemes vienību sadalīšana

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-18/2020 Izdevumu par ES, EEZ dalībvalstī un Šveicē saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšana un iepriekšējās atļaujas sistēma gadījumos, kad Latvijā pakalpojums ir pieejams, bet neatbilst personas reliģiskajai pārliecībai

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-331/2020 Būvniecības pieļaujamība krasta kāpu aizsargjoslā; senas apbūves likumības novērtējums

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-395/2020 Valsts pārvaldes pienākums darboties sabiedrības interesēs un aizliegums rīkoties patvaļīgi

Lejupielādēt

27.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-407/2020 Recepšu zāļu reklamēšana kā iespējams negodīgas komercprakses pārkāpums; Jēdziena „negodīga komercprakse” satura noskaidrošana

Lejupielādēt

26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-122/2020 Nodokļu maksātāja tiesības veikt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa korekciju par zaudētiem parādiem un šo tiesību ierobežošana

Lejupielādēt

26.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2020 Ievērojamās prasības, izvietojot īslaicīgas lietošanas būvi (kiosku) Rīgas vēsturiskajā centrā

Lejupielādēt

25.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-143/2020 Satura prasības iesniegumam par administratīvā akta apstrīdēšanu

Lejupielādēt

23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-346/2020 Pienākums maksāt akcīzes nodokli, ja akcīzes preces tiek pārvietotas atliktās nodokļa maksāšanas režīmā no Latvijas Republikas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti un tās nenonāk akcīzes preču noliktavā

Lejupielādēt

23.11.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1533/2020 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzībā

Lejupielādēt

20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-275/2020 Izvērtējamie aspekti, izskatot jautājumu par koku ciršanas pieļaujamību pilsētā

Lejupielādēt

20.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1002/2020 Ārsta rīcības vērtējumam izmantojamie palīglīdzekļi

Lejupielādēt

17.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-201/2020 Novērtējamie apstākļi, lemjot par nodokļa maksātāja tiesībām iesniegt jaunus pierādījumus tiesvedības laikā

Lejupielādēt

13.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1032/2020 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršana

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-41/2020 Ārstniecības personas vai iestādes tiesību sniegt Valsts policijai pacienta personas datus robežas; Ārstniecības personu konfidencialitātes pienākums; Normas, kas piešķir ārstniecības personām tiesības sniegt informāciju par pacientu citiem subjektiem ar ārstniecību nesaistītiem mērķiem, skaidrības un paredzamības būtiskums

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-165/2020 Ārējās tranzīta procedūras pabeigšana, ja daļa no precēm nav nekad nonākušas Eiropas Savienības muitas teritorijā

Lejupielādēt

06.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-429/2020 Tiesiskā daba lēmumam, ar kuru amatpersonai tiek noteikta kategorija; Amatpersonas kategorijas pārskatīšana

Lejupielādēt

05.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2020 Detālplānojuma izstrādes prasība ēkas pārbūves gadījumā

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-64/2020 un senatores Līvijas Slicas atsevišķās domas Gadījumu loks, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu soda naudu aprēķina trīskāršā apmērā; Pušu brīvība izvēlēties līguma veidu kādu noteiktu darbu (uzdevumu) veikšanai un valsts tiesības pārbaudīt, vai faktiski nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības

Lejupielādēt

04.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-412/2020 Jēdziens „publiskā ārtelpa”

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-53/2020 Samazinātas nodokļu soda naudas piemērošana

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2020 Videoreģistratora izmantošana ceļu satiksmes novērošanai savām personiskajām vajadzībām

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-571/2020 Disciplinārlietā noskaidroto faktu izmantošana, lai personu atlaistu no amata administratīvā procesa kārtībā; Nevainojamas reputācijas zaudēšana kā pamats personas atbrīvošanai no prokurora amata

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-386/2020 Lēmuma par adreses iekļaušanu riska adrešu sarakstā tiesiskās sekas un pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

29.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2020 Piemērojamās tiesību normas, vērtējot personas informācijas pieprasījumu par administratīvā pārkāpuma lietvedības rezultātu; Informācijas iedalījuma nozīme lietās par informācijas pieprasījumiem

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-269/2020 Īrnieka griba rīkoties ar dzīvokļa privatizācijas tiesību kā priekšnoteikums, lai cita persona iegūtu šo tiesību

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-287/2020 Kopīpašnieka vai dzīvokļa īpašnieka piekrišana būvniecībai vēlāk nav atsaucama tikai tāpēc, ka kopīpašnieks vai dzīvokļa īpašnieks ir pārdomājis un vairs nevēlas konkrētās ieceres īstenošanu

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-417/2020 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais pilnvarojums pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes

Lejupielādēt

26.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1490/2020 Ar ierēdņa kvalifikācijas celšanu saistīto izdevumu atmaksa

Lejupielādēt

23.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-189/2020 Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas nodošanas glabāšanā zvērinātam notāram ietekme uz pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1339/2020 Pašvaldības novērtējuma brīvība izvēloties pārvaldes amatpersonu; Tiesiskā daba nodarbinātības attiecībām starp pašvaldības domi un bāriņtiesas priekšsēdētāju

Lejupielādēt

22.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1388/2020 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošana attiecībā uz ostas piestātņu tehnisko apsekošanu

Lejupielādēt

20.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-408/2020 Valsts amatpersonas tiesības savienot amatu ar radošo darbu

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-394/2020 Maksātnespējas procesa administratora tiesību saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra robežas

Lejupielādēt

19.10.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1488/2020 Mikrolieguma buferzonas noteikšanas pārbaude administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

13.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-403/2020 Tiesas kompetence lēmuma par nodokļa maksātāja izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra pārbaudē; Nepatiesas informācijas sniegšana deklarācijā kā pamats nodokļa maksātāja izslēgšanai no pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-464/2020 Pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas brīdis; Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšana, ja netiek ievēroti muitas procedūras nosacījumi

Lejupielādēt

12.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-889/2020 Azartspēļu ierobežošana un Līguma par Eiropas Savienības darbību 56.pants

Lejupielādēt

09.10.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-508/2020 Maksātnespējas administratoru eksāmena komisijas darbība

Lejupielādēt

05.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1471/2020 Nepilngadīga jaunieša psihoemocionālā stāvokļa vērtējuma nozīme lietās par aizgādības tiesībām; Nepilngadīga jaunieša viedokļa vērtēšana lietās par aizgādības tiesībām; Aktuālās faktiskās situācijas novērtējums lietā par aizgādības tiesību atjaunošanu

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-58/2020 Samērīguma principa ievērošana, nosakot sankcijas par nodokļa maksātāja pārkāpumiem

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-86/2020 Procesuālās ekonomijas princips un izvērtējamie apstākļi, piemērojot šo principu

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Kontrole pār rīcību ar personas audiem kā daļa no tiesībām uz privāto dzīvi; Mirušas personas audu paraugu glabāšana kā tuvinieku tiesību uz privāto dzīvi ierobežojums; Personas subjektīvās tiesības prasīt cieņpilnu izturēšanos pret miruša radinieka ķermeni; Tiesiskā daba un glabāšanas termiņš ekspertīzei izņemtu personas audu paraugiem

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-224/2020 Dienesta PSRS Bruņotajos spēkos iekļaušana vecuma pensijas apdrošināšanas stāžā

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-411/2020 Atkārtots būvinspektora atzinums par patvaļīgu būvniecību

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-797/2020 Tiesu un Tiesu administrācijas kompetences personas datu apstrādē Tiesu informācijas sistēmā

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2020 Termiņš, kādā Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par publiskā finansējuma atprasīšanu

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-631/2020 Atbildīgā persona par prettiesiski novietotu atkritumu nodošanu apsaimniekotājam

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1350/2020 Prasījumu par administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu un spēku zaudējušu nošķiršana

Lejupielādēt

29.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1399/2020 Pašvaldības lēmuma par rīcību ar nekustamo īpašumu tiesiskā daba; Vides tiesību aizskārums vai apdraudējums kā izšķirošais kritērijs, lemjot par pieteikuma, kas iesniegts vides aizsardzības nolūkā, pieļaujamību

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-313/2020 Tiesas rīcība, konstatējot piemērojamās tiesību normas neatbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai; Teritorijas plānojuma un detālplānojuma savstarpējā mijiedarbība

Lejupielādēt

28.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1286/2020 Morālā kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana kriminālprocesā

Lejupielādēt

25.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1473/2020 Amatpersonas pienākums atlīdzināt valstij kaitējumu, kas nodarīts ar interešu konflikta pārkāpumu; Lēmuma par interešu konflikta pārkāpuma rezultātā valstij nodarītā kaitējuma atlīdzinājumu darbības apturēšana

Lejupielādēt

22.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-244/2020 Pašvaldības kompetence teritorijas plānošanas jomā un pienākums ievērot teritorijas plānošanas principus

Lejupielādēt

17.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1345/2020 Bērna vecāku savstarpējā komunikācija lietās, kas saistītas ar bērna tiesību ievērošanu, un ārpustiesas strīdu risināšanas līdzekļu izmantošana šīs komunikācijas veicināšanai

Lejupielādēt

15.09.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1108/2020 Administratīvās tiesas kontrolei nav pakļauts jautājums par ministra izvēli tikties un uzklausīt konkrētu personu; Ministrijas rīcības brīvība organizējot apmeklētāju pieņemšanu ar ministrijas amatpersonām

Lejupielādēt

10.09.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-74/2020 Zvērināta advokāta profesionālās darbības atzīšana par saimniecisko darbību un ienākumu aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; Nepieciešamās pierādījumu īpašības, lai pierādījumu varētu izmantot

Lejupielādēt

04.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-383/2020 Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas pienākuma un apmēra noteikšana no nekustamā īpašuma atsavināšanas, to ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā

Lejupielādēt

31.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1263/2020 Valsts pienākums ņemt vērā cilvēktiesību aspektu, lemjot par ārzemnieka izraidīšanu

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-641/2020 Biedrības reģistrācijas atteikums, ja biedrības mērķis ir izmaiņas tiesiskajā regulējumā

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1059/2020 Rezidenta (ārsta) apmācībai izlietoto līdzekļu atprasīšana

Lejupielādēt

28.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1102/2020 Valsts budžetā atmaksājamo summu par rezidentūru aprēķināšana; Proporcionāli nostrādātā laika ņemšana vērā, aprēķinot atmaksājamo valsts budžeta līdzekļu par rezidentūras mācībām apmēru, ja persona nav nostrādājusi Latvijas ārstniecības iestādē trīs gadus pēc rezidentūras beigām; Objektīvās izmeklēšanas principa saturs un šī principa robežas

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-106/2020 Personas tiesības uz invaliditātes pensiju, ja tā ir strādājusi laikā, kad tiesiskais regulējums neparedzēja personu ar I vai II grupas invaliditāti sociālu apdrošināšanu invaliditātes riskam

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-215/2020 Periods, par kuru ārstniecības iestādes ārsts var izsniegt darbnespējas lapu; Ārsta noteiktā ārstēšanas režīma pārkāpuma ietekme uz slimības pabalsta izmaksāšanu

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-297/2020 Samērīgums publiskā iepirkuma nolikuma prasībās

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1205/2020 Piemērojamais regulējums personas datu apstrādei, kas ir veikta operatīvās darbības ietvaros, un iestāde, kuras kompetencē ir izskatīt jautājumus par šādu personas datu apstrādi

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1314/2020 Nepamatotu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda nošķiršana no bērna vecāku savstarpējiem strīdiem par faktisko bērna uzturēšanas pienākumu pildīšanu; Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumos izteikto atziņu izmantošana

Lejupielādēt

27.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1346/2020 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kompetence un tās robežas kredītiestādes (bankas) likvidācijas procesā

Lejupielādēt

14.08.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-885/2020 Disciplinārsodīšanas funkcijas racionāla un efektīva izmantošana valsts pārvaldē

Lejupielādēt

04.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1335/2020 Psihologu sertifikācijas padomes kompetence, izskatot personas iesniegumu par psihologa rīcību

Lejupielādēt

23.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1025/2020 Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības piešķiršana personai, kuras domicils ir citā valstī, pamatojoties uz „īpašo situāciju”

Lejupielādēt

17.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1142/2020 Lūguma par pagaidu aizsardzību izskatīšana kasācijas instancē

Lejupielādēt

14.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-243/2020 Aizsargājamas tiesiskās paļāvības elements – iestādes izteikums, kas var radīt pamatotu paļāvību; Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta īstenošana; Valsts rīcības brīvība, izlemjot kāda veida projektiem piešķirt klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļus; Jēdziena „teritorija” interpretācija Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” 8.1.apakšpunktā izpratnē

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-23/2020 Pierādīšanas priekšmets lietās par darba ņēmēja ienākumu apmēru, ja Valsts ieņēmumu dienests ir precizējis darba ņēmēja ienākumus

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2020 Kritērija „vienlaidus šķērsgriezums” interpretācija

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-55/2020 Slimības pabalsta piešķiršana valdes loceklim bez noteiktas atlīdzības

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-65/2020 Maiņas darījuma rezultātā iegūta nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana; Nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšanai, ja iegādes vērtību nevar dokumentāri pierādīt

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-270/2020 Policijas darbinieka pienākums pamatot transportlīdzekļa apskates nepieciešamību

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-317/2020 Dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica trases posmu izvietojuma apstrīdēšana; Ekonomisko apsvērumu iekļaušana ietekmes uz vidi novērtējumā un šādas rīcības robežas; Pieteikums vides interesēs

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-323/2020 Kremācijas pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībā; Pašvaldības rīcības brīvība un tās robežas, iesaistot privātpersonu publiski tiesiskā funkcijā ietilpstoša uzdevuma izpildē; Pakalpojumu publisko iepirkumu līguma nošķiršana no pakalpojuma koncesijas līguma

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-150/2020 Darba devēja tiesības prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2020 Mikrolieguma izveidošanas procedūra un pienākums sabalansēt iesaistīto pušu intereses

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-205/2020 Dzīvokļa īpašnieka pienākums saņemt pārējo kopīpašnieku piekrišanu būvdarbiem dzīvokļa īpašumā, ja plānotā būvniecība ietekmē pārējo kopīpašnieku domājamo daļu apmēru

Lejupielādēt

09.07.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1063/2020 Sprieduma izpildes izdevumu atlīdzināšana izpildu lietās, kurās piedziņa izdarāma valsts ienākumos (zvērinātu tiesu izpildītāju šķērssubsīdiju sistēmas atlīdzība)

Lejupielādēt

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-78/2020 Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja deklarācijas precizējumu pieļaujamība

Lejupielādēt

08.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1199/2020 Ieslodzītā tiesību uz interneta resursiem ierobežošana

Lejupielādēt

06.07.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1215/2020 Ārkārtas situācijas laikā (Covid-19) noteikto ierobežojumu apstrīdēšana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-92/2020 Darījuma esība un tā elementu noskaidrošana pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-93/2020 Ārvalsts uzņēmuma kļūdaini samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-174/2020 Ieslodzītā nodrošināšana ar stomatoloģisko (zobārstniecības) palīdzību

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-233/2020 Reliģiskās organizācijas (draudzes) reorganizācija, ja tā ir pieņēmusi lēmumu izstāties no reliģiskās savienības (baznīcas)

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-300/2020 Laika, kurā persona ir bijusi nodarbināta kā pašnodarbinātais un pati veikusi par sevi sociālās apdrošināšanas iemaksas, ieskaitīšana izdienas stāžā

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-442/2020 Sešus gadus veca bērna uzņemšana izglītības iestādē pamatizglītības uzsākšanai

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2020 Ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav anulējamas, kamēr nav atrisināts strīds civiltiesiskā kārtībā

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1069/2020 Publisko iepirkumu atklātuma princips

Lejupielādēt

17.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-100/2020 Izdevumi par mākleru pakalpojumu saistībā ar nekustamā īpašuma pārdošanas darījuma noslēgšanu nav iekļaujami iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla atsavināšanas aprēķinā

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-239/2020 Vecāku tiesības noteikt bērna uzturu un šo tiesību robežas; Tikai veģetāra uztura nodrošināšana skolā

Lejupielādēt

15.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-669/2020 Politiķa statuss pats par sevi nav pietiekams pamats informācijas par viņa privāto dzīvi atklāšanai; Informācijas par vārda un uzvārda maiņu pieprasīšanas pamats

Lejupielādēt

12.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1278/2020 Procesa dalībnieka pienākums saglabāt cieņpilnu attieksmi

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-66/2020 Ienākuma no nekustamā īpašuma atdalīta zemesgabala atsavināšanas aplikšana ar iedzīvotāju ienākuma nodokli; Uzziņas tiesiskās sekas

Lejupielādēt

11.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-638/2020 Atbalsta saņēmēja pienākumi, izvēloties darba veicēju; Administratīvā akta spēkā esības prezumpcijas piemērošana attiecībā uz iespējami spēkā neesošiem administratīvajiem aktiem

Lejupielādēt

09.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-38/2020 Atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas atbrīvošana no pienākuma maksāt nekustamā īpašuma nodokli par inženierbūvi

Lejupielādēt

05.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1079/2020 Ieraksta par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-120/2020 Spēku zaudējušas tiesību normas piemērošana attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kuras nodibinātas tiesību normas darbības laikā; Jēdziena „vidi degradējoša būve” piepildīšana ar saturu

Lejupielādēt

04.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1173/2020 Iepirkumu uzraudzības biroja tiesības atstāt apstrīdēšanas iesniegumu bez izskatīšanas; Iepirkumu uzraudzības birojā iemaksātā depozīta atmaksāšana sūdzības atsaukšanas gadījumā

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2020 Izdevumu par reprezentatīvu automobili iekļaušanas saimnieciskās darbības izdevumos ierobežojumi

Lejupielādēt

02.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-258/2020 Valsts pienākuma apjoms nodrošināt ieslodzītajam medicīnisko palīdzību, ja tā nav neatliekama vai ieslodzītas necieš spēcīgas vai ilgstošas sāpes; Ieslodzītā nodrošināšana ar redzes korekcijas līdzekļiem (brillēm)

Lejupielādēt

29.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2020 Būvatļaujas saņemšanai izvirzīto priekšnoteikumu vērtēšana tiesā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2020 Muitas procedūras „ievešana pārstrādāšanai” atļaujas nosacījumu pārkāpšana kā pamats muitas nodokļa parādam; Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana precēm, kas ievestas muitas procedūrā „ievešana pārstrādei”, pārsniedzot atļaujā noteikto daudzumu

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-77/2020 Aprobežojumu, kas izriet no ūdens un kanalizācijas tīkla ekspluatācijas aizsargjoslas, ievērošana jaunas būvniecības gadījumā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1043/2020 Valsts vides dienesta un valsts vides inspektoru kompetence atkritumu apsaimniekošanas jomā

Lejupielādēt

28.05.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1110/2020 Personas subjektīvās tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

Lejupielādēt

27.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-40/2020 Par komercsabiedrības saimniecisko darbību apturēšanu atbildīgās personas iekļaušana riska personu sarakstā

Lejupielādēt

15.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2020 Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas izsniegšana; Operatora iekārtu darbības jaudas summēšanas princips

Lejupielādēt

12.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-877/2020 Termiņš, kādā persona var prasīt izmaksāt atlaišanas pabalstu, ja persona tiek atbrīvota no civildienesta; Pensijas vecumu sasniegušas personas, kura turpina pildīt amata pienākumus uz noteiktu termiņu, civildienesta attiecību izbeigšanas pamats

Lejupielādēt

08.05.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-815/2020 Pieteikuma priekšmets un pārbaudāmo apstākļu loks lietās par bērna aizgādības tiesībām; Pēc bāriņtiesas vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas secīgi pieņemtā bāriņtiesas koleģiālā lēmuma par aizgādības tiesību neatjaunošanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-3/2020 Morālā kaitējuma atlīdzinājums nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts; Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-56/2020 Inženierbūves nolietojuma procents; Pienākumu sadalījums starp privātpersonu un Valsts zemes dienestu, aktualizējot kadastra datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-232/2020 Koku bīstamības pazīmes kā priekšnosacījums koku izciršanai dzelzceļa ekspluatācijas aizsargjoslā bez pašvaldības atļaujas

Lejupielādēt

30.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1057/2020 Pieteikuma par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku vai iestādes pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu pieļaujamība (Administratīvā procesa likuma 184.panta otrā daļa)

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-91/2020 Piesārņojuma darbību pieļaujamības regulējums un pašvaldības tiesības savā teritorijas plānojumā iekļaut aizliegumu veikt noteiktas piesārņošanas darbības; Pašvaldības tiesības noteikt īpašas vides aizsardzības prasības ostu teritorijās; Iestādes lēmuma samērīguma pārbaude

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-103/2020 Personas kā būves īpašnieka reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā; Būves reģistrēšana Kadastra informācijas sistēmā

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-964/2020 Valsts vides dienesta lēmuma par operatora konstatēšanu tiesiskā daba

Lejupielādēt

28.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1024/2020 No totalitāro režīmu cietušo personu (mantinieku) pieteikuma par mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu iesniegšanas termiņš

Lejupielādēt

21.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-214/2020 Prasības fizisko personu datu apstrādei, kas nepieciešama pārziņa likumisko interešu īstenošanai

Lejupielādēt

09.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-83/2020 Eksperta izraudzīšanās kritēriji; Ekspertīzes atzinuma saturs

Lejupielādēt

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-73/2020 Liecinieku rakstveida liecību izmantošanas pieļaujamība; Ierobežojumu noteikšana iepazīties ar lietas materiāliem un to apstrīdēšana; Ierobežojums iepazīties ar lietas materiāliem, ja tajos ir personas dati; Personu sniegtās liecības kriminālprocesa un cita administratīvā procesa ietvaros kā pierādījumu pieļaujamība

Lejupielādēt

07.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-856/2020 Vides pieejamības (pienācīgas piekļuves) jautājumu risināšana

Lejupielādēt

03.04.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-935/2020 Tiesiskās aizsardzības procesa laikā aprēķināto nodokļu nomaksas nokavējuma naudu apstrīdēšana

Lejupielādēt

31.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-149/2020 Atbildīgā persona piekļuves elektrisko tīklu objektam nodrošināšanā

Lejupielādēt

30.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-605/2020 Pretendenta paskaidrojums publiskā iepirkuma procedūrā par piedāvājuma zemo cenu

Lejupielādēt

27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-50/2020 Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana siltumenerģijas piegādei

Lejupielādēt

27.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-733/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs nekustamā īpašuma mantošanas procesa ietvaros

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2020 Nekustamo īpašumu iznomāšanas darījumu aplikšana ar pievienotās vērtības nodokli; Personas, kura nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, pienākums reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa reģistrā, ja ir sasniegts likumā noteikto darījumu vērtības slieksnis

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020 Izcelsmes valsts norādīšana gaļas marķējumā; Pārtikas aprites prasību izpilde

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-857/2020 Faktiskās ģimeniskās attiecībās dzīvojošas personas subjektīvās tiesības tikt ieceltai par bērna aizbildni

Lejupielādēt

24.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-790/2020 Ārstniecības personas neprofesionāla rīcība vai neatbilstoši apstākļi ārstniecības laikā kā priekšnoteikums atlīdzinājuma izmaksāšanai no Ārstniecības riska fonda; Ārsta atbildība pacientam sniegt informāciju, kas nodrošina informētas piekrišanas saņemšanu; Iespējamu un sagaidāmu operācijas seku pierēķināšana ārsta neprofesionālajai rīcībai; Personai nodarītā kaitējuma smaguma noteikšana

Lejupielādēt

23.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-421/2020 Tiesas pienākums iegūt visus iespējamos pierādījumus cēloņsakarības esības konstatēšanā atlīdzības prasījuma gadījumā no Ārstniecības riska fonda; Administratīvo tiesu kompetences robežas izmaksājamo atlīdzību apmēra no Ārstniecības riska fonda noteikšanā

Lejupielādēt

18.03.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-830/2020 Subjektīvās tiesības privātpersonai apstrīdēt kredītiestādei noteiktos ierobežojumus

Lejupielādēt

17.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2020 Personas ar invaliditāti atbrīvošana no valsts civildienesta saistībā ar personas ilgstošu prombūtni

Lejupielādēt

13.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-90/2020 Plānotās darbības neatbilstība normatīvo tiesību aktu prasībām kā pamats atteikumam reģistrēt masu informācijas līdzekli

Lejupielādēt

11.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-176/2020 Uzņēmuma reģistra pienākums iecelt revidentu atkarības pārskata nepilnīguma dēļ

Lejupielādēt

10.03.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-159/2020 Tiesību piemērotāja pienākums izmantot tiesību normu interpretācijas metodes

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-8/2020 Elektrostacijas atrašanās vietas maiņas tiesiskās sekas, piešķirot tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-167/2020 Kritērija „aptieka darbojas ekspluatācijā nodotās telpās” interpretācija; Nosacījuma „citas valsts iestādes pamatots rakstisks priekšlikums par licences apturēšanu” interpretācija; Aptiekas speciālās atļaujas (licences) anulēšana par medikamentu izplatīšanu bez licences; Tiesas pienākums motivēt savu spriedumu; Tiesas tiesības rakstveida procesā pagarināt sprieduma sastādīšanas termiņu

Lejupielādēt

03.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-235/2020 Publiskas funkcijas veicēja rīcība nedrīkst būt patvaļīga; Ostas pakalpojuma līgums un tā sniegšanas iespēju pieejamība; Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

Lejupielādēt

02.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SA-1/2020 Tautas likumdošanas iniciatīvas īstenošanas ietvaros iesniegta likumprojekta satura un kvalitātes prasības; Centrālās vēlēšanu komisijas kompetence un tās robežas, pārbaudot iesniegtos likumprojektus

Lejupielādēt

28.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-5/2020 Izšķirošās ietekmes konstatēšana

Lejupielādēt

27.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-118/2020 Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7.punktā ietvertā aizlieguma sadalīt paredzēto darbību saturs

Lejupielādēt

26.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-110/2020 Tiesību uz izdienas pensiju rašanās brīdis un piemērojamais regulējums; Personas izdienas stāža noteikšana un tiesības uz militārpersonu izdienas pensiju

Lejupielādēt

20.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2020 Tiesiskā daba termiņam, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-80/2020 Nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšana, ja tas nav sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam pieprasīto informāciju

Lejupielādēt

18.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-840/2020 Brīdinājuma par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvo aktu prasībām tiesiskā daba

Lejupielādēt

17.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-700/2020 Saskarsmes tiesību ierobežošanā vērā ņemamie aspekti

Lejupielādēt

14.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2020 Tiesiskās paļāvības konstatēšana un tās aizsardzības nepieciešamības izvērtējums; Uz vides kvalitātes uzlabošanu vērsts papildus mērķis kā priekšnoteikums finansējuma piešķiršanai hidroelektrostacijām

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-158/2020 Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 23.panta otrajā daļā ietverto vārdu „ir pārkāpti” interpretācija; Tiesas kontrole pār administratīvo aktu, kura pieņemšanas procedūrā iestāde atsaucas uz citas iestādes lēmumu/faktiskajiem apstākļiem

Lejupielādēt

13.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-173/2020 Būves klasificēšana kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudoša

Lejupielādēt

12.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-807/2020 Maksātnespējas procesa administratora atbrīvošana no pienākuma samaksāt valsts nodevu

Lejupielādēt

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-757/2020 Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

Lejupielādēt

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-862/2020 Personas subjektīvās tiesības prasīt iekļaušanu Datu aizsardzības speciālistu sarakstā

Lejupielādēt

04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020 Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-34/2020 Valsts pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību ģimenēm, kurās pastāv faktiskas ģimenes attiecības; Kolīzijas starp bērna tiesībām uz aizsardzību no vardarbības un tiesībām uzaugt ģimeniskā vidē risināšana; Personas, kura iepriekš ir bijusi sodīta par noziedzīga nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību, kā adoptētāja izvērtējums

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-144/2020 Interpretācija vārdkopai „ugunsaizsardzības sistēma”

Lejupielādēt

31.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-606/2020 Vecvecāka un mazbērna saskarsme kā tiesību uz ģimenes dzīvi daļa; Bērna saskarsmes tiesību ierobežošanas nosacījumi

Lejupielādēt

27.01.2020. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-616/2020 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīdis atjaunotu īpašuma tiesību gadījumā

Lejupielādēt

22.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2020 Prasījuma par publisko tiesību līguma izpildes pareizību izskatīšana administratīvajā tiesā

Lejupielādēt

21.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-607/2020 Sprieduma ar tajā iekļautu nosacījumu pieļaujamība; Valsts nodevas apmēra noteikšana par informācijas izsniegšanu, ja tās apmērs strīda izskatīšanas laikā ir mainījies

Lejupielādēt

16.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-209/2020 Personas izslēgšana no tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindas, jo tā nav brīdinājusi par savu neierašanos

Lejupielādēt

09.01.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2020 Publiskā iepirkuma nolikumā noteiktā iesniedzamā dokumenta satura izpratne; Piedāvājuma precizēšana

Lejupielādēt