• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

CITI

26.05.2022. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-514/2022 Saeimas deputātam noteikto ierobežojumu piedalīties Saeimas sēdēs pamatotības izvērtējums ir Satversmes tiesas kompetencē

Lejupielādēt

10.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-276/2022 Policija kā institūcija, kam ir vispārīga kompetence reaģēt uz tiesību normu pārkāpumiem

Lejupielādēt

04.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-265/2022 Personas datu izmantošana bez tās piekrišanas uzdevuma izpildei sabiedrības interesēs

Lejupielādēt

31.03.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-156/2022 Konkrētās lietas ietvaros veiktās datu apstrādes tiesiskums ir izvērtējams lietas pēc būtības izskatīšana procesā

Lejupielādēt

01.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-54/2022 Noteikta apmēra un pieaugošs līgumsods (Civillikuma 1716.pants); Līgumsoda konkrēti noteiktā naudas summā samērīguma vērtēšana

Lejupielādēt

22.02.2022. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2022 Šķīrējtiesa nav pielīdzināma valsts tiesai un tās spriedumiem nav vispārsaistoša, likumam pielīdzināma juridiskā spēka; Ierakstu izdarīšana Latvijas kuģu reģistrā, pamatojoties uz tiesas spriedumu

Lejupielādēt

07.09.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1219/2021 Personai nav prasījuma tiesību sabiedrības interesēs vērsties Datu valsts inspekcijā

Lejupielādēt

01.07.2021. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1040/2021 Trauksmes cēlēja institūta būtība

Lejupielādēt

11.05.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-907/2021 Apsvērumu un procesuālo lūgumu izteikšana krimināllietu izskatošajai tiesai par Satversmes aizsardzības biroja direktora atteikumu atļaut izpaust informāciju

Lejupielādēt

30.11.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-648/2021 Dzīvesvietas deklarācija Latvijā kā priekšnoteikums ieroču nēsāšanas atļaujas saglabāšanai

Lejupielādēt

07.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-492/2021 Piesardzības principa ievērošanas nepieciešamība lēmuma par nošķiršanu pieņemšanā; Policijas pieļauti nebūtiski procesuālie pārkāpumi nav atzīstami par pietiekamu pamatu lēmuma par nošķiršanu atzīšanai par prettiesisku

Lejupielādēt

11.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-405/2021 Līgumattiecību pastāvēšana kā priekšnoteikums licences maksājuma atzīšanai par pārdošanas nosacījumu

Lejupielādēt

09.07.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-136/2021 Vējuzplūdi kā plūdu riska veids

Lejupielādēt

28.09.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-85/2021 Alkohola lietošanas ietekme uz secinājumu par nelaimes gadījumu kā darba vides faktoru iedarbības rezultātu

Lejupielādēt

29.10.2021. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-82/2021 Darba līgumā ar summētu darba laiku nolīgtā dienas vai nedēļas darba laika norādīšana

Lejupielādēt

29.12.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1496/2020 Sporta federāciju tiesiskais statuss un darbības joma; Biedrības „Latvijas Sporta federāciju padomes” kompetence sporta federāciju uzraudzībā

Lejupielādēt

04.08.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1335/2020 Psihologu sertifikācijas padomes kompetence, izskatot personas iesniegumu par psihologa rīcību

Lejupielādēt

05.06.2020. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1079/2020 Ieraksta par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā tiesiskā daba

Lejupielādēt

13.11.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1032/2020 Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršana

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-797/2020 Tiesu un Tiesu administrācijas kompetences personas datu apstrādē Tiesu informācijas sistēmā

Lejupielādēt

30.06.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-444/2020 Ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav anulējamas, kamēr nav atrisināts strīds civiltiesiskā kārtībā

Lejupielādēt

04.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-434/2020 Ceļu zīmju izvietošanā ievērojamās prasības

Lejupielādēt

10.07.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-270/2020 Policijas darbinieka pienākums pamatot transportlīdzekļa apskates nepieciešamību

Lejupielādēt

30.10.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-219/2020 Videoreģistratora izmantošana ceļu satiksmes novērošanai savām personiskajām vajadzībām

Lejupielādēt

30.09.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-166/2020 Tiesiskā daba un glabāšanas termiņš ekspertīzei izņemtu personas audu paraugiem

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020 Pārtikas aprites prasību izpilde

Lejupielādēt

26.03.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-43/2020 Izcelsmes valsts norādīšana gaļas marķējumā

Lejupielādēt

09.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-811/2019 Nosacījumi novērtējot preču zīmes līdzību agrāk reģistrētai Kopienas preču zīmei

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-794/2019 Darbinieka attaisnotās prombūtnes ietekme uz virsstundu aprēķināšanu pie summēta darba laika; Darbinieka attaisnotā prombūtne kā pamats atšķirīgam virsstundu skaitam

Lejupielādēt

05.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-433/2019 Svētku dienas, kas sakrīt ar darba dienu, ietekme uz summēto darba laiku

Lejupielādēt

31.07.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-63/2019 Kritērija – pamatotas ziņas, ka ieroci persona varētu pielietot ļaunprātīgi – interpretācija

Lejupielādēt

18.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-42/2019 Darba tiesisko attiecību konstatēšana

Lejupielādēt

19.03.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2019 Policijas darbinieku dienesta telpās uzņemta attēla publiskošana neierobežotam personu lokam ir pieļaujama sabiedrības interesēs

Lejupielādēt

24.07.2018. Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKA-1094/2018 Personas tiesību robežas deklarēties nekustamajā īpašumā kā īrnieka ģimenes loceklim

Lejupielādēt

18.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-348/2018 Adreses atbilstība demokrātiskai valsts iekārtai lietā par adreses maiņu

Lejupielādēt

23.11.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-330/2018 Studējošo kredīta dzēšanas uzsākšana un kredīta dzēšana par pilnu nostrādātu gadu

Lejupielādēt

28.05.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-159/2018 Zemesgrāmatu ieraksta publiskās ticamības principa ietekme uz ceļa zīmju izvietošanas saskaņošanu

Lejupielādēt

15.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-450/2017 Referenduma mērķis un tiesiskā būtība

Lejupielādēt

28.11.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-1289/2016 Tiesību aizsardzības iestādes tiesības pieprasīt informāciju un šāda pieprasījuma tiesiskā daba, arodbiedrību neatkarība

Lejupielādēt

24.09.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-560/2013 Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1.punkta interpretācija

Lejupielādēt

19.07.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-517/2013 Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punkta jēdzienu „pārvietoti no pastāvīgās dzīvesvietas” tulkošana

Lejupielādēt

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-17/2012 Transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai privātā teritorijā, atzīšana par ilgstoši atstātu uz ceļa

Lejupielādēt