• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

18.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1591/2019 Īpašuma tiesību nostiprināšana uz ēku (būvju) īpašumu, kas iegūts mantošanas ceļā no pēdējā kolhoznieku sētas locekļa

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-162/2019 Dzīvokļa īpašuma likuma un Civillikuma regulējuma piemērošana kopīpašumā esošas dzīvokļu īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanā

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-206/2019 Būvju nojaukšanas prasījuma tiesību neesība trešām personām

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-217/2019 Ēkas (būves) īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz zemi, ja zemes kopīpašuma domājamā daļa tiek atsavināta citam zemes kopīpašniekam

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-251/2019 Prasība par nepilngadīgam sportistam nodarīto kaitējumu veselībai saistībā ar iespējamo sporta ārsta un sporta kluba nolaidību

Lejupielādēt

17.12.2019. Civillietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr.SKC-259/2019 Netaisnprātīga prasība par kopīpašuma izbeigšanu

Lejupielādēt

16.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-294/2019 Maksātnespējas procesa administratora prasība par ķīlas līguma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

13.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1541/2019 Pieteikums par pagaidu noregulējumu pirms servitūta nodibināšanas

Lejupielādēt

12.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-109/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Andas Briedes, Mārītes Zāģeres, kā arī Intas Laukas un Marikas Senkānes (attiecībā uz 1.punktu) atsevišķās domas Dzīvokļu īpašnieku kopība kā īpaša veida tiesību subjekts; Atbildība par dzīvokļu īpašnieku kopības saistībām; Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par parādu piedziņu un rīcību ar kopības mantu; Pārvaldīšanas izdevumu piedziņas prasījumiem piemērojamie noilguma termiņi

Lejupielādēt

11.12.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1506/2019 Tiesvedības apturēšana lietā par komercsabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu

Lejupielādēt

10.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-269/2019 Parādnieka pamatotas šaubas kā pamats atbrīvošanai no neizdevīgām nokavējuma sekām

Lejupielādēt

09.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2019 Likumiskās prezumpcijas tvērums

Lejupielādēt

03.12.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-376/2019 Zemesgrāmatas ieraksta pamata grozīšanas kārtība

Lejupielādēt

28.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1075/2019 Darba devēja pienākums pamatot dīkstāves noteikšanu

Lejupielādēt

22.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-290/2019 Izpirkuma tiesību īstenošana

Lejupielādēt

20.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-144/2019 Ēka kā atsevišķs īpašuma objekts, ja tā nav nodota ekspluatācijā līdz 1992.gada 1.septembrim

Lejupielādēt

20.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1318/2019 Zemes starpgabala, uz kura atrodas mežs, ierakstīšana zemesgrāmatā

Lejupielādēt

13.11.2019. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SPC-30/2019 Protests par lēmumu par prasības nodrošinājumu

Lejupielādēt

04.11.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2019 Apdrošinātāja pienākums pierādīt papildu informācijas nepieciešamību regresa prasības ietvaros

Lejupielādēt

04.11.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr.SKC-1003/2019 Sūdzības par zvērināta notāra nepareizu rīcību vai atteikšanos izpildīt amata pienākumus pārbaudes kompetence

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-272/2019 Fiziskas personas maksātnespējas administrators kā šīs personas likumiskais pārstāvis prāvās, kas ierosinātas pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

Lejupielādēt

31.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-316/2019 Advokātā kā pilnvarnieka atbildība; Advokāta kā pilnvarnieka pienākums pierādīt veikto darbu apjomu un kvalitāti

Lejupielādēt

21.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-277/2019 Testatora pēdējās gribas rīkojumā ietverto norādījumu robežas

Lejupielādēt

17.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-147/2019 Privāta testamenta taisīšanā pieaicināto liecinieku vienlaicīgas klāt neesības ietekme uz testamenta spēku

Lejupielādēt

16.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-248/2019 Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par neattaisnojamu bezdarbību

Lejupielādēt

15.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/2019 Noziedzīgā nodarījumā cietušās personas tiesības prasīt kompensāciju par pārmērīgi ilgu kriminālprocesu

Lejupielādēt

11.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1374/2019 Sacīkstes princips prasībā par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu

Lejupielādēt

03.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-185/2019 Sabiedrības dalībnieku lēmuma par dividenžu izmaksu apstrīdēšana sabiedrības maksātnespējas gadījumā

Lejupielādēt

01.10.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-509/2019 Vidējās izpeļņas aprēķināšana; Cita veida atlīdzība saistībā ar darbu

Lejupielādēt

30.09.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-954/2019 Procesuālās ekonomijas princips pārstāvniecības tiesību konstatēšanā

Lejupielādēt

27.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-168/2019 Līgumsoda par līguma neizpildīšanu īstā laikā piedziņa

Lejupielādēt

26.09.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2019 Valsts tiesības civilprocesa kārtībā prasīt atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts ar noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

25.09.2019. Civillietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKC-1181/2019 Tiesas kompetence pārbaudīt šķīrējtiesas līguma spēkā esību

Lejupielādēt

20.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-605/2019 Privātās dzīves neaizskaramības pārkāpums darba tiesiskajās attiecībās; Atšķirīgas attieksmes aizliegums kā daļa no vienlīdzības principa

Lejupielādēt

19.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2019 Tiesību publiskot darbu tvērums Autortiesību likumā; Tiesību aizliegt darba izmantošanu piemērošana kolektīvā pārvaldījuma gadījumā

Lejupielādēt

01.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-195/2019 Prasība par īpašuma atsvabināšanu no piedziņas un nostiprināšanu zemesgrāmatā

Lejupielādēt

17.07.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1037/2019 Tiesiskā paļāvība uz valsts nodevas aprēķina pareizību

Lejupielādēt

12.07.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-769/2019 Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību, ja sabiedrība – lietas dalībniece reorganizēta un nav notikusi procesuālo tiesību pārņemšana

Lejupielādēt

10.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2019 Juridisko personu reputācijas aizsardzība; Atbildība par godu un cieņu aizskarošu viedokli; Aizskarošu viedokli ietverošās publikācijas vērtēšana; Amatpersonu goda un cieņas aizskārums

Lejupielādēt

02.07.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-60/2019 Faktorizēta prasījuma izpilde

Lejupielādēt

28.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-201/2019 Nekustamā īpašuma nodoklis, nosakot ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo vērtību valsts zemes nomas pakalpojumam

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-157/2019 Atlīdzības par ieguldījumu otra laulātā mantā tiesiskais pamats

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-166/2019 No uzņēmuma līguma tiesiskajām attiecībām izrietoša strīda izskatīšanas daži aspekti

Lejupielādēt

26.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2019 Piespiedu nomas attiecības uz publiskai lietošanai nodotas zemes

Lejupielādēt

20.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-226/2019 Pamats Komerclikuma 169.panta otrās daļas piemērošanai

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-55/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kooperatīva biedru tiesības uz garāžas īpašumu, ja kooperatīva darbība izbeigta uz likuma pamata

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2019 Mutiska pilnvarojuma tvērums

Lejupielādēt

17.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-592/2019 No Darba likuma 6.panta pirmās daļas izrietošās sekas

Lejupielādēt

13.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-11/2019 Tiesas pienākumi, ja attiecībā uz parādnieku īsā laikā atkārtoti ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta

Lejupielādēt

13.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-22/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Dzīvokļu īpašumos nesadalītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskā daba, ja nav noslēgts pārvaldīšanas līgums; Nepieciešamie izdevumi dzīvojamās mājas pārvaldīšanai (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2019 Tiesas izdevumu piedziņa, ja apelācijas sūdzību iesniegusi no tiesas izdevumiem atbrīvota trešā persona, kurai tiesas nolēmums ir nelabvēlīgs

Lejupielādēt

12.06.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-154/2019 Zaudējumu piedziņa uz Maksātnespējas likuma 72.1 panta pamata

Lejupielādēt

11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019 Tiesas pienākums pārliecināties par parādnieka izredzēm tikt atbrīvotam no saistību dzēšanas procedūras ietvaros neizpildītām saistībām

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2019 Administratora lēmuma par prasījuma atzīšanu pārsūdzības termiņa sākums

Lejupielādēt

04.06.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-765/2019 Fiduciāru un simulatīvu darījumu nošķiršana

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-104/2019 Noilgums prasījumam par zemes piespiedu nomas maksas piedziņu

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-178/2019 Klusējot pieņemta mantojuma pieņemšanas sekas

Lejupielādēt

30.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-242/2019 Solidāra atbildība par vienu noziedzīgu nodarījumu

Lejupielādēt

29.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2019 Akcionāra balsstiesības lēmuma pieņemšanā par viņa kā sabiedrības amatpersonas atbrīvošanu no atbildības par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem

Lejupielādēt

27.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2019 Tiesas pienākums respektēt prasītāja tiesības atteikties no prasības; Cesijas atcēlēja līguma nozīme, ja cesionārs atsaucis prasību pret parādnieku

Lejupielādēt

16.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-133/2019 Būves īpašnieka maiņas sekas brīvprātīga dalīta īpašuma gadījumā

Lejupielādēt

10.05.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-17/2019 Pieteikumā par saistības bezstrīdus piespiedu izpildi norādāmā summa, ja saistības apmērs pārsniedz zemesgrāmatā nostiprinātās hipotēkas apmēru

Lejupielādēt

09.05.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-388/2019 Atbrīvošana no kriminālatbildības kā atlīdzinājums par pārmērīgu kriminālprocesa ilgumu

Lejupielādēt

30.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-175/2019 Īres maksas un dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu samaksas pienākuma nošķiršana

Lejupielādēt

24.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-46/2019 Valdes locekļa atbildība un zaudējumu nodarīšanas brīdis

Lejupielādēt

17.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2019 Pirmpirkuma un izpirkuma tiesību īstenošana uz lauksaimniecībā izmantojamu zemi

Lejupielādēt

16.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-2/2019 Jēdziens „apdrošināšanas gadījums” Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 1.panta 2.punkta izpratnē

Lejupielādēt

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019 Izpildu raksta nozaudēšanas pierādīšana izpildes procesā, prasot izsniegt dublikātu; Tiesas sprieduma izpildes noilguma pārtraukšana

Lejupielādēt

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-42/2019 un senatoru Valerijana Jonikāna, Ļubovas Kušnires, Zanes Pētersones un Normunda Salenieka atsevišķās domas Zemes īpašnieka tiesības zemes piespiedu nomas attiecībās prasīt pievienotās vērtības nodokļa samaksu

Lejupielādēt

09.04.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-94/2019 Zaudējumu apmēra noteikšana saskaņā ar Konkurences likuma 21.pantu (2011.g. redakcijā)

Lejupielādēt

02.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2019 Maksātnespējas administratora pilnvarošana

Lejupielādēt

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-62/2019 Darba likuma 149.panta piektās daļas interpretācija

Lejupielādēt

29.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-105/2019 Ļaunprātīga rīcība kā pamats pirkuma līguma atcelšanai pārmērīga zaudējuma dēļ

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-64/2019 Dzīvokļa īpašnieka pienākums nodrošināt apstākļus apsaimniekošanas norēķinu saņemšanai

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-88/2019 Apgrozības ātruma princips maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

28.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-98/2019 Atbilstošas atlīdzības par miesas bojājumu nodarīšanu noteikšana salīdzināšanas ceļā

Lejupielādēt

27.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-125/2019 Piespiedu nomas maksa par zemes platības daļu, kuras izmantošana ir ierobežota

Lejupielādēt

26.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-74/2019 Personas, kura īpašuma tiesības ieguvusi ar ieilgumu, tiesības iepretim iepriekšējā īpašnieka mantiniekiem

Lejupielādēt

26.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-620/2019 Civilprocesa likuma 427.panta pirmās daļas 4.punkta nepamatota piemērošana gadījumā, kad pirmās instances tiesa prasību noraidījusi pilnīgi

Lejupielādēt

25.03.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-520/2019 Tiesvedības apturēšana, ja viens no solidāriem parādniekiem ir maksātnespējīgs

Lejupielādēt

22.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-115/2019 Darījuma dalībnieka piekrišana izteiktajam priekšlikumam, izmantojot elektronisko pastu

Lejupielādēt

21.03.2019. Civillietu departamenta Rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-193/2019 Lietas, kurā apstrīdēts preču zīmes nodošanas darījums uz civiltiesību normām par darījuma trūkumiem, piekritība

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019 Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-130/2019 Noteikums par solidāras atbildības uzņemšanos galvojuma līgumā

Lejupielādēt

12.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2019 Tiesību normas atpakaļvērstais spēks

Lejupielādēt

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-128/2019 Ekspromisoriska galvinieka saistība kā imperatīva norma

Lejupielādēt

06.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-135/2019 Mantojuma dalīšanas lietas izskatīšanas daži aspekti

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-96/2019 Būves statusa noteikšana (zemes daļa vai patstāvīgs īpašuma objekts)

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019 Noilgums mantas konfiskācijas soda izpildei

Lejupielādēt

27.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2019 Transportlīdzekļa reģistrācija uz iespējamā mantinieka kā transportlīdzekļa valdītāja vārda

Lejupielādēt

22.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2019 Kredītiestādes noguldījumā esošu naudas līdzekļu statuss

Lejupielādēt

22.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-10/2019 Kreditoru tiesības tikt informētiem par pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2019 Kopīpašuma reālas sadales aspekti

Lejupielādēt

21.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-457/2019 Bērna uzturlīdzekļu apmēra noteikšana

Lejupielādēt

20.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-369/2019 Prasība tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darbinieku, kuram ir noteikta invaliditāte; Dīkstāve kā ārkārtēja situācija darba tiesiskajās attiecībās

Lejupielādēt

15.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-117/2019 Notariālo aktu – mantošanas iesnieguma un akta par apstiprināšanu mantojuma tiesībās nozīme, lemjot jautājumu par mantojuma neatņemamās daļas izdošanu

Lejupielādēt

14.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-113/2019 Apdāvinātā atbildība, ja dāvana atsavināta un vairs neatrodas apdāvinātā mantā

Lejupielādēt

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2019 Faktisko licences līguma attiecību konstatēšana autordarbu izmantošanas gadījumā

Lejupielādēt

11.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-292/2019 Darba algas pārskaitījums uz citu bankas kontu

Lejupielādēt

08.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2019 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Atbildība par zemes piespiedu nomas attiecību risināšanu, mainoties dzīvojamās mājas pārvaldītājam

Lejupielādēt

07.02.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2019 Tiesas ex officio pilnvaras pierādījumu pārbaudē tiesiskās aizsardzības procesa lietā

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-87/2019 Likumīga un pamatota sprieduma taisīšana

Lejupielādēt

06.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-340/2019 Visa neizmantotā atvaļinājuma kompensācija

Lejupielādēt

04.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-10/2019 Līdzaizņēmēja tiesības un pienākumi, uzņemoties atbildēt par jau izsniegtu aizdevumu

Lejupielādēt

31.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-23/2019 Morālā kaitējuma kompensācijas apmērs sakarā ar tuvinieku bojāeju ceļu satiksmes negadījumā

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2019 Tiesas pienākums pārliecināties par fiziskās personas godprātību saistību dzēšanas plāna izpildē

Lejupielādēt

24.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2019 Parādnieka stāvokļa pasliktināšanās nepieļaujamība cesijas līguma gadījumā

Lejupielādēt

21.01.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2019 Lietas izskatīšana, ja uz tiesas sēdi nav ieradies valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs

Lejupielādēt

09.01.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-554/2019 Drošības naudas apmēra samazināšana

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019 Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2019 Noilguma iesākums regresa prasījumam

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2019 Laulības neesamības vai šķiršanas lietas izskatīšana, ja atbildētāja dzīvesvieta nav Latvijā

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019 Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[E]/2019 Individuālā komersanta un laulāto kopīgās mantas norobežojums

Lejupielādēt