• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

10.12.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-943/2008 Par dzīvokļu privatizāciju „neapdzīvojamā ēkā”

Lejupielādēt

03.12.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-318/2008 Jēdziens „ļaunprātīga rīcība”, maldinot par lietas patieso vērtību

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-415/2008 Par Uzņēmuma reģistra valsts notāra lēmuma pārsūdzības kārtību

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-420/2008 Par meža zemes transformācijas kārtību

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-425/2008 Par vecāku uzturdošanas pienākumu bērnam, kurš stājies laulībā

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-435/2008 Par brīdinājumu nomaksāt īres parādu

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-437/2008 Par darba tiesisko attiecību noformēšanu ar valdes locekļiem

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-440/2008 Par vecāku uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu līdz bērns var pats sevi uzturēt

Lejupielādēt

26.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-441/2008 Par servitūta tiesības atcelšanu

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-85/2008 Par Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 2.punkta piemērošanu 

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-416/2008 Par nosacījumiem īpašuma prasības apmierināšanai

Lejupielādēt

12.11.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-418/2008 Par Civillikuma 1488.panta 1.punkta piemērošanu, izšķirot strīdus par īres līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-346/2008 Par turētāja kā īpašnieka vietnieku valdījumā

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-353/2008 Par tiesiskajām sekām, kas rodas, ja nekustamais īpašums pārdots secīgi vairākiem pircējiem

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-354/2008 Par ēku kā patstāvīgu nekustamā īpašuma tiesību objektu

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-375/2008 Par darba līguma uzteikuma termiņu un sprieduma izpildīšanas pagriezienu darba samaksas piedziņā

Lejupielādēt

29.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-386/2008 Par saistības izpildījuma pierādīšanas līdzekļiem

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-338/2008 Par mantojuma kopību un rokasnaudas līguma formu

Lejupielādēt

15.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-344/2008 Par tiesas uzaicinājuma sludinājumu Civilprocesa likuma 326.panta kārtībā 

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-68/2008 Par politiski represētās personas statusa noteikšanas tiesisko dabu

Lejupielādēt

01.10.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-854/2008 Par servitūta izbeigšanās pamatiem

Lejupielādēt

10.09.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-310/2008 Par pagasttiesas priekšsēdētāja darba tiesisko attiecību regulējumu 

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-285/2008 Par bijušo akcionāru tiesībām saņemt dividendes

Lejupielādēt

13.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-48/2008 Par izpildu raksta izsniegšanas atteikuma pamatu 

Lejupielādēt

11.06.2008. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-164/2008 Mantošanas kārtība pirmajā šķirā, mantiniekam atraidot mantojumu

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-250/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-256/2008 Par uzņemto saistību izpildi 

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-259/2008 Par civiltiesiskās atbildības veidiem un nomnieka atbildību par zaudējumu

Lejupielādēt

11.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-371/2008 Par Darba likuma 114.panta piemērošanu

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2008 Par ostu pārvalžu tiesībām rīkoties ar ostu teritorijā iekļauto valsts zemi

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-176/2008 Par tiesībām celt prasību, apstrīdot uz administratīvā akta pamata slēgtu privāttiesisku darījumu un tā sekas

Lejupielādēt

04.06.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-377/2008 Vienošanās par konkurences ierobežojumu saistība ar Darba likuma 6. un 84.pantu

Lejupielādēt

28.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-219/2008 Par Civilprocesa likuma 193.panta piektās daļas izpildi

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-36/2008 Par nepilngadīgas personas īres tiesībām

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-205/2008 Par tiesiskā aizskāruma seku novēršanu

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-209/2008 Par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām

Lejupielādēt

14.05.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-212/2008 Par līgumsoda samazināšanas tiesisko pamatu

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-30/2008 Par kreditora tiesībām saņemt likumiskos procentus prasījumos par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2008 Par darba devēja uzteikumu un uzteikšanas termiņu

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-148/2008 Par priekšnoteikumiem viltus konstatēšanai

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-151/2008 Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumiem

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-159/2008 Par izpirkuma tiesības īstenošanu

Lejupielādēt

16.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-169/2008 Par vienošanās darba līguma grozījumiem nodibināšanas brīdi

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-139/2008 Par pirkuma līguma atcelšanu

Lejupielādēt

02.04.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-143/2008 Par zaudējumu un to atlīdzības pienākumu

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-122/2008 Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un izlikšanu

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-123/2008 Par blakus lietas piederuma tiesiskā rakstura noskaidrošanu

Lejupielādēt

19.03.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-337/2008 Par pilnvarnieka tiesībām pilnvaras devēja nāves gadījumā 

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-14/2008 Par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu pēc protestētiem vekseļiem

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-73/2008 Par ziņu atsaukšanu masu informācijas līdzekļos

Lejupielādēt

20.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-79/2008 Par pilsonības atņemšanu

Lejupielādēt

06.02.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-54/2008 Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-27/2008 Par tiesiska darījuma formu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-29/2008 Par piecpadsmitgadīga bērna nodarbināšanu brīvdienās

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-30/2008 Par prokūrista tiesībām slēgt un uzteikt darba līgumus un bezdarbnieka pabalsta atmaksāšanu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2008 Par īpašuma iegūšanu ar nodošanu

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-34/2008 Likuma „Par dzīvokļa īpašumu” normu piemērošana un izpirkuma tiesības nodibināšana

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-36/2008 Par pirmpirkuma tiesībām

Lejupielādēt

23.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-50/2008 Par zemnieku saimniecības atsevišķo mantu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-3/2008 Par bezstrīdus piespiedu saistības nodošanu izpildei, ja tā saistīta ar nosacījumiem, kuru iestāšanās iepriekš ir jāpierāda

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-4/2008 Par līdzēju doto apsolījumu trešajai personai un tās tiesībām prasīt līguma izpildījumu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2008 Par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpi

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-13/2008 Par pacienta tiesībām uzzināt laboratorisko veselības pārbaužu rezultātus

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2008 Par mantojuma masai piederošas mantas izdošanu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2008 Par pamatkapitāla palielināšanu

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-21/2008 Par zaudējumu piedziņu no apdrošinātāja

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-141/2008 Par prasības pamatu un priekšmetu

Lejupielādēt