• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-320/2021 Mantojuma pieņemšana ārvalstīs

Lejupielādēt

21.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-753/2021 Zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību subjekti

Lejupielādēt

20.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1252/2021 Izlīguma apstiprināšanas procesuālā kārtība; Maksātnespējas administratora tiesības slēgt izlīgumu

Lejupielādēt

16.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-114/2021 Atbildība par zaudējumiem, kas radušies dzīvojamās mājas kopīpašuma daļā esoša bojājuma dēļ

Lejupielādēt

16.12.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1232/2021 Savlaicīgas un pienācīgas paziņošanas par prāvu pārbaude, lemjot par ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu

Lejupielādēt

16.12.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1257/2021 Prasības tiesību esības pārbaudē vērā ņemamie apsvērumi

Lejupielādēt

15.12.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-34/2021 Kreditoru tiesības maksātnespējas procesā tikt informētiem par pieteikuma izskatīšanu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu

Lejupielādēt

15.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-177/2021 Noilguma pārtraukšana, kreditora saistību publicējot gada pārskatā

Lejupielādēt

15.12.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1161/2021 Kreditora tiesības iegūt hipotēku, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ar kuru no parādnieka piespriesta noteikta naudas summa, ievedot to zemesgrāmatā uz parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā situācijā, kad īpašums reģistrēts uz parādnieka laulātā vārda bez ieraksta par atsevišķas mantas statusu un nekustamajam īpašumam nav ipso jure atsevišķas mantas statusa

Lejupielādēt

07.12.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-903/2021 Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības saimnieciskās darbības ikdienas praksei atbilstošs darījums ar tās biedru tiesiskās aizsardzības procesa laikā

Lejupielādēt

24.11.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1176/2021 Tiesas īpašā pastkastē ievietotas apelācijas sūdzības iesniegšanas diena

Lejupielādēt

11.11.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-992/2021 Tiesas pienākums paziņot par lietas izskatīšanu rakstveida procesā

Lejupielādēt

04.11.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-72/2021 Plaši pazīstamas preču zīmes aizsardzības kritēriji preču un pakalpojumu līdzības neesības gadījumā; Preču zīmes plašās pazīstamības pārplūde; Preču zīmes plašā pazīstamība kā prasības pamata apstāklis; Saiknes starp agrāko plaši pazīstamo preču zīmi un vēlāko preču zīmi vērtēšanas kritēriji; Kaitējuma veidi plaši pazīstamas preču zīmes īpašnieka interesēm

Lejupielādēt

26.10.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1036/2021 Apelācijas instances tiesas rīcība pirmās instances tiesas sprieduma motivācijas trūkumu gadījumā

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-9/2021 Būvdarbu kvalitātes garantijas, ja būvniekam pasludināta maksātnespēja

Lejupielādēt

12.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-191/2021 Iestādes pienākums, uzzinot par bērna interesēm pretēju rīcību; Solidāra atbildība par kopīgi izdarītu civiltiesisku aizskārumu; Sakropļojuma izpratne

Lejupielādēt

11.10.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1013/2021 Tiesneša lēmuma par iesniegumu atmaksāt valsts nodevu zemesgrāmatā pārsūdzēšanas kārtība

Lejupielādēt

07.10.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-615/2021 Īpašuma tiesību pierādīšana dabā eksistējošai būvei, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes

Lejupielādēt

29.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-100/2021 Paātrinātās privatizācijas procesā Kadastra reģistrā nostiprināto īpašuma tiesību juridiskās sekas

Lejupielādēt

23.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-45/2021 Pilnsabiedrības biedra tiesības, izstājoties no sabiedrības, saņemt galīgo norēķinu

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-30/2021 Aizmuguriska sprieduma taisīšanas nepieļaujamība, ja atbildētājam nav dzīvesvietas Latvijā

Lejupielādēt

22.09.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1127/2021 Juridiskas personas amatpersonu maiņas ietekme uz tās vārdā izdotu pilnvarojumu

Lejupielādēt

16.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-783/2021 Darbinieka atalgojuma saglabāšana pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma

Lejupielādēt

16.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-875/2021 Noteikti pielīgtas vienpusējas atkāpšanās tiesības izlietošanas tiesiskuma vērtējums

Lejupielādēt

14.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-3/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Ieturējuma nauda kā maksātnespējas procesā neatgūstams objekts; Netaisnīga tiesību saņemt prasījuma apmierināšanu liegšana kreditoru prasījumu termiņa formāla pārkāpuma dēļ

Lejupielādēt

09.09.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-31/2021 Izsoles soļa apmērs, labprātīgi pārdodot nekustamo īpašumu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-145/2021 Ierobežojumi novēlēta nekustamā īpašuma atzīšanai par legātu

Lejupielādēt

02.09.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-215/2021 Uzaicinātam ārzemniekam izmaksājamais atalgojums

Lejupielādēt

31.08.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-33/2021 Tiesības prasīt nodibināt mantojuma atstājēja paternitāti

Lejupielādēt

18.08.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-1095/2021 Valdes locekļa tiesības apstrīdēt sabiedrības dalībnieku sapulces vienbalsīgu lēmumu par viņa atcelšanu no amata

Lejupielādēt

17.08.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-804/2021 Tiesība celt prasību par zaudējumu piedziņu, kas nodarīti tiesas nolēmuma izpildes procesā

Lejupielādēt

21.07.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-925/2021 Jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

08.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-11/2021 Atbildētājs lietā par daudzdzīvokļu mājai piegādātās siltumenerģijas maksas parāda piedziņu

Lejupielādēt

07.07.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-824/2021 Zemes nomnieka uzceltas jaunbūves piederība pēc zemes nomas līguma termiņa beigām, ņemot vērā Civillikuma normas par apbūves tiesību

Lejupielādēt

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-543/2021 Fizisko personu datu apstrādes likuma 26. panta otrās daļas tvērums

Lejupielādēt

28.06.2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-764/2021 Nekustamā īpašuma pārdošanas ekskluzīvs starpniecības darījums

Lejupielādēt

21.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-69/2021 Tiesas pienākumi, saņemot informāciju par lietas dalībnieka – ārvalstī reģistrētas komercsabiedrības – likvidāciju; Priekšnoteikumi komercsabiedrības kapitāla daļu īpašnieka vai kreditora tiesībām apstrīdēt komercsabiedrības civilajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm kaitējošu darījumu

Lejupielādēt

08.06.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-542/2021 Valsts nodeva kopīpašuma izbeigšanas prasībā

Lejupielādēt

31.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-39/2021 Izpirkuma cena no draudzības pirkuma

Lejupielādēt

31.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-56/2021 Dāvinātājam tīši nodarīts svarīgs mantisks zaudējums

Lejupielādēt

28.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-593/2021 Kooperatīvās sabiedrības biedri kā ieinteresētās personas attiecībā pret parādnieku; Maiņas darījumu apstrīdamība maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

27.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-693/2021 Zvērināta tiesu izpildītāja procesuālās tiesības lietās, kas ierosinātas Civilprocesa likuma 620. panta ceturtās daļas kārtībā

Lejupielādēt

18.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-93/2021 No komercsabiedrības izslēgta dalībnieka tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu par ieguldījumu sabiedrībā

Lejupielādēt

17.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-107/2021 Aizliegums piemērot analoģiju likumā noregulētam jautājumam

Lejupielādēt

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-23/2021 Juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumi, to attiecināmība un pierādīšana

Lejupielādēt

12.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-681/2021 Sankcijas par negodprātīgi iesniegtu pieteikumu

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-1/2021 Parādnieka pienākums pašam personīgi izpildīt saistības fiziskās personas maksātnespējas procesā

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-20/2021 Mantojuma atstājēja saistību izpildīšanas grūtības; Saistību izpildes neiespējamība kā nepārvaramas varas notikuma izraisītās tiešās sekas

Lejupielādēt

11.05.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-503/2021 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces lēmuma par valdes atsaukšanu pieņemšana, ja šis jautājums nav iepriekš iekļauts dalībnieku sapulces darba kārtībā

Lejupielādēt

26.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2021 Administratora pienākums mantas pārdošanas plānā norādīt visas parādniekam piederošās mantas vienības neatkarīgi no viņa ieskata par attiecīgās mantas bezvērtību; Administratora pienākums patstāvīgi izvērtēt visu savā rīcībā esošo informāciju un pēc savas iniciatīvas vērsties tiesībaizsardzības institūcijās, maksātnespējas procesā atklājot faktus, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Atbildētājs prasības lietā par zemes piespiedu nomas līguma noslēgšanu un nomas maksas parāda piedziņu gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, taču ar savu lēmumu nav piešķīruši pārvaldniekam pārstāvības varu viņu vārdā risināt ar zemes nomu saistītos jautājumus

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-5/2021 un senatoru Intara Bistera un Andas Briedes atsevišķās domas Līguma par komunālo pakalpojumu sniegšanu noslēgšana un tā saistošais raksturs ikvienam dzīvokļu īpašniekam; Dzīvokļu īpašnieku kopības un atsevišķu dzīvokļu īpašnieku atbildības par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas parādiem nošķiršana; Dzīvojamās mājas pārvaldnieka atbildība par komunālo pakalpojumu maksas parādiem

Lejupielādēt

22.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-587/2021 Pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu uzturēšana, ja atcelts nolēmums, uz kura pamata izsniegts izpildu dokuments

Lejupielādēt

15.04.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-16/2021 Iepriekš jau saņemtā pievienojuma mantojuma masai juridiskā daba

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-21/2021 Parādnieka pieteikuma par fiziskās personas bankrota procedūras un maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar kreditoru prasījumu neesību izskatīšana

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-132/2021 Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildības nošķiršana; Tīmekļvietnes turētāja un domēna vārda lietotāja atbildība par godu un cieņu aizskarošu ziņu vai nesamērīgi aizskaroša viedokļa publiskošanu, kuru izdarījis tīmekļvietnes lietotājs

Lejupielādēt

31.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-443/2021 Zemākas instances tiesas kompetence izskatīt pieteikumu par Senāta rīcības sēdes lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

Lejupielādēt

17.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-119/2021 Apstākļi, kas izslēdz Civilprocesa likuma 44. panta piektās daļas piemērošanu

Lejupielādēt

11.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-5/2021 Izdevumu atlīdzība advokāta palīdzības samaksai kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas lietās

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-7/2021 un senatoru Intara Bistera, Ināras Gardas, Ļubovas Kušnires, Aigara Strupiša un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Brīdis, ar kuru tiesa var grozīt prāvnieku tiesiskās attiecības; Sprieduma procesuālā un materiāltiesiskā spēkā esība

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-8/2021 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Maksātnespējas likumā noteikto mērķu samērojamība; Parādnieka ienākumu apmērs kā pamats saistību dzēšanas plāna termiņa noteikšanai

Lejupielādēt

03.03.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-314/2021 Nostiprinājuma lūguma ievērošana daļā

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-7/2021 Zemnieku saimniecības maksātnespējas procesa hronoloģiskā prioritāte

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-32/2021 Tiesas lēmuma par fiziskās personas saistību dzēšanu sekas; Kreditora prasība par apmierinājuma saņemšanu no dāvanas ārpus maksātnespējas procesa

Lejupielādēt

25.02.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-243/2021 Sūdzība par tiesas spriedumu, ar kuru nav izspriests kāds no prasījumiem

Lejupielādēt

11.02.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-40/2021 Zemesgrāmatā ar tiesas spriedumu ievestās atpakaļpirkuma tiesības saistošais spēks nekustamā īpašuma jaunajam īpašniekam; Prasības tiesības procesuālajā līdzdalībā

Lejupielādēt

29.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-133/2021 Lēmuma par atteikšanos pieņemt ar jauniem prasījumiem papildinātu prasības pieteikumu pārsūdzība

Lejupielādēt

28.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-15/2021 Datubāzu aizsardzības veidi; Datubāzes veidotāja ieguldījuma vērtēšana; Interešu svēršana un samērīgums pierādījumu pieprasīšanā Pierādījumu, kas ietver fiziskās personas datus, pieprasīšana

Lejupielādēt

12.01.2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2021 Ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu apstājas ne vien līgumisko procentu un līgumsoda, bet arī likumisko nokavējuma procentu pieaugums

Lejupielādēt

07.01.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-42/2021 un senatoru Intas Laukas, Valērija Maksimova un Marikas Senkānes atsevišķās domas Savstarpēji saistītu nostiprinājuma lūgumu izskatīšana; Ierakstīšana zemesgrāmatā kā nekustama īpašuma pirkuma līguma izpildes obligāts nosacījums

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[A]/2021 Konkurenci ierobežojošas aizliegtas vienošanās nošķiršana no vienošanās par negodīgas konkurences aizliegumu

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[B]/2021 Rīcībspējas ierobežojumu apjoma noteikšana tiesas spriedumā

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[C]/2021 Kapitāla daļas kā laulāto kopīgā manta; Bērna ar invaliditāti vajadzībām piešķirtā valsts sociālā pabalsta ietekme uz vecāku pienākumu uzturēt bērnu

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2021 Saskarsmes tiesības nepamatotas ierobežošanas nepieļaujamība

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-[E]/2021 Paternitātes testa nozīme, ja stājies spēkā spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[F]/2021 Kreditora tiesības prasīt apmierinājumu no otra laulātā daļas kopīgajā mantā pēc laulāto kopīgās mantas sadales

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SKC-[G]/2021 Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti trešajā valstī noslēgtas laulības šķiršanai

Lejupielādēt

2021. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2021 Saskarsmes tiesību ierobežošana; Saskarsmes personas institūta tiesiskā regulējuma būtība un mērķis, īpaši saskarsmes tiesību īstenošanā situācijā, kad vecāku savstarpējās attiecības ir naidīgas

Lejupielādēt