• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

73.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ NEKUSTAMO ĪPAŠUMU (600. – 618.pants)

22.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-587/2021 Pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu uzturēšana, ja atcelts nolēmums, uz kura pamata izsniegts izpildu dokuments

Lejupielādēt

09.09.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-31/2021 Izsoles soļa apmērs, labprātīgi pārdodot nekustamo īpašumu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Piedziņas vēršana uz parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā

Lejupielādēt

29.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-107/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) un senatoru Aivara Keiša, Intas Laukas, Zanes Pētersones, Marikas Senkānes un Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Zemesgrāmatas ieraksta par laulātā atsevišķo mantu neesības sekas

Lejupielādēt

16.03.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-95/2020 Izsoles vairāksolītāja tiesības uz ienākumiem no lietas (augļiem)

Lejupielādēt

20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020 Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

Lejupielādēt

15.02.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-443/2018 Izsoles akta apstiprināšanas tiesiskuma izvērtēšana, atsaucoties uz citu tiesvedību

Lejupielādēt

29.12.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-27/2017 Aizlieguma atzīmes (prasības nodrošināšanas atzīmes) juridiskā daba un pastāvēšanas nosacījumi

Lejupielādēt

30.03.2017. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-9/2017 Piedziņas vēršana uz zemesgrāmatā nereģistrētu nekustamo īpašumu

Lejupielādēt

23.12.2015. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-41/2015 Zemesgrāmatu likuma 46. panta otrās daļas tvērums, izskatot pieteikumu par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

05.02.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1447/2014 un tiesneses Mārītes Zāģeres atsevišķās domas Maksātnespējas procesa administratora un tiesu izpildītāja darbību regulējuma atšķirības parādnieka mantas izsoles procesā

Lejupielādēt

28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

30.01.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SJC-1/2013 Procesuālo noteikumu neievērošana kā jaunatklātie apstākļi

Lejupielādēt

09.11.2011. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2011 Kopīpašnieku piekrišanas nepieciešamība, pārdodot nekustamo īpašumu labprātīgā izsolē tiesas ceļā

Lejupielādēt

28.04.2010. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-621/2010 Par piedziņas atzīmes tiesiskajām sekām

Lejupielādēt

16.12.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1237/2009 Par Zemesgrāmatu likuma 46.panta otrās daļas tulkošanu

Lejupielādēt

30.09.2009. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-1054/2009 Zvērināta tiesu izpildītāja rīcības izsoles procesā pārsūdzēšana, personu loks, kas var iesniegt sūdzību

Lejupielādēt

05.12.2007. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-815/2007 Labprātīga izsole un izsole tiesas ceļā

Lejupielādēt

04.10.2006. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-540/2006 Par labas ticības principu

Lejupielādēt

22.10.2003. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-45/2003 Par pircēja interešu aizstāvību, ja īpašums iegūts publiskā izsolē

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-92/1997 Par valsts mantas tiesisko statusu, kura atrodas juridiskas personas bilancē

Lejupielādēt

12.03.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-47/1997 Par izsoles akta apstiprināšanu izpildu lietvedībā

Lejupielādēt

08.01.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/1997 Par izsoles aktu apstiprināšanu

Lejupielādēt