• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

78.nodaļa. ĀRVALSTU ŠĶĪRĒJTIESU NOLĒMUMU ATZĪŠANA UN IZPILDĪŠANA (645.–651.pants)

01.02.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-953/2012

Atšķirībā no ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā pieņemta tiesas lēmuma pārsūdzības iespējas trijās tiesu instancēs jautājums, kas attiecas uz ārvalsts šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu, uzskatāms par galīgi izlemtu, ja lieta izskatīta divās tiesu instancēs. Minēto neietekmē apstāklis, ka apelācijas instances tiesa, atceļot zemākas instances tiesneša lēmumu, jautājumu izlēmusi pēc būtības.

Lejupielādēt