• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Nolēmumi fiziskās personas maksātnespējas lietās

11.06.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-13/2019

Apmierinot fiziskas personas pieteikumu par maksātnespējas procesa piemērošanu, nav pietiekami konstatēt Maksātnespējas likuma 130.pantā noteikto ierobežojumu neesību, bet tiesai arī ir jāpārliecinās, vai saistību dzēšanas procedūras veiksmīgas pabeigšanas gadījumā būs reāls pamats parādnieka atbrīvošanai no šīs procedūras laikā neizpildītajām atlikušajām

Lejupielādēt