• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Hronoloģiskā secībā

17.12.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-489/2020 Pienācīga nepaziņošana apsūdzētajam par lietas iztiesāšanas laiku un vietu vienošanās procesa kārtībā iesniegtā krimināllietā kā būtisks pārkāpums Kriminālprocesa likuma 575.panta trešās daļas izpratnē

Lejupielādēt

10.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-127/2020 Nepieļaujams pierādījums, ja ziņas iegūtas, pārkāpjot kriminālprocesa pamatprincipus par tiesībām lietot valodu, kuru persona prot, tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz taisnīgu tiesu; Atteikšanās no aizstāvja, ja pirms tam persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, izteikusi lūgumu par aizstāvja piedalīšanos

Lejupielādēt

06.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-410/2020 Tiesas pēckontrole par pirmstiesas procesā veiktajām speciālajām izmeklēšanas darbībām; Krimināllikuma 253.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas jautājumi

Lejupielādēt

03.11.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-466/2020 Apsūdzētā tiesību uz valsts nodrošinātu aizstāvību nodrošināšana apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

30.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-59/2020 Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka interesēs; Kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības tikt uzklausītam; Labvēlīgāks likums Krimināllikuma 5.panta otrās daļas izpratnē; Procesuāla rakstura kļūdu ietekmes uz nolēmuma tiesiskumu izvērtēšana; Tiesības uz lietas izskatīšanu objektīvā tiesā; Prokurora un tiesneša publisku izteikumu par kriminālprocesu ietekme uz nevainīguma prezumpciju

Lejupielādēt

23.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-88/2020 Cietušā pārstāvja tiesības pēc pārstāvamā nāves pārsūdzēt kriminālprocesu veicošās amatpersonas lēmumu, ar kuru tiek aizskartas cietušā likumīgās intereses; Krimināllikuma 179.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – piesavināšanās – sastāvs

Lejupielādēt

21.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-85/2020 „Uzticēta vai pārziņā esoša manta” Krimināllikuma 179.panta izpratnē

Lejupielādēt

20.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-428/2020 Vienošanās protokolā paredzētā soda mēra precizēšana, ja apsūdzētais turpina izciest sodu pēc iepriekšējā sprieduma

Lejupielādēt

08.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-95/2020 Pārkāpums, kas atzīstams par ziņu absolūtās nepieļaujamības pamatu Kriminālprocesa likuma 130.panta otrās daļas 3.punkta izpratnē

Lejupielādēt

07.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-80/2020 Ziņu, kuras iegūtas vienas personas operatīvās izstrādes lietas ietvaros, izmantošana citas personas vainīguma pierādīšanā

Lejupielādēt

06.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-77/2020 Kriminālprocesā iesaistītās personas lūguma par pierādījumu iegūšanu izlemšana

Lejupielādēt

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-63/2020 Dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā, un svešas mantas nolaupīšanas kvalifikācija

Lejupielādēt

01.10.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-581/2020 Kļūdaini norādīta par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija notiesājoša sprieduma aprakstošajā daļā nevar tikt atzīta par pārrakstīšanās kļūdu Kriminālprocesa likuma 474.panta izpratnē

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-97/2020 Advokāta, kurš sniedzis juridisko palīdzību cietušajam, liecību pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā; Piesavināšanās, kas izdarīta, pārkāpjot pilnvarotāja norādījumus saistībā ar izsniegto pilnvarojumu; Nosacītas notiesāšanas piemērošanas apstākļu izvērtējums

Lejupielādēt

29.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-156/2020 Nolaupīto mantu vērtības noteikšana

Lejupielādēt

16.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-104/2020 Lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai minēto pierādījumu izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

04.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-74/2020 Izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas

Lejupielādēt

02.09.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-200/2020 Slepkavība ar netiešu nodomu; Kaitējuma kompensācijas apmēra noteikšana, ja cietušajam izmaksāta valsts kompensācija

Lejupielādēt

18.08.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-508/2020 Slepkavība ar tiešu nodomu; Advokāta pieteikuma par spēkā stājušos tiesas nolēmuma izskatīšanu no jauna saturs

Lejupielādēt

14.07.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-359/2020 Narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 262.panta pirmās daļas; Apsūdzēto vai viņu aizstāvju pieteikto lūgumu izlemšana lietas iztiesāšanas laikā

Lejupielādēt

17.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-38/2020 Krimināllikuma 185.panta pirmajā daļā paredzētā atbildība par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un svešas mantas tīšu bojāšanu un šo noziedzīgo nodarījumu priekšmeta vērtības noteikšana; Procesuālo funkciju nodalīšana

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-23/2020 Kriminālprocesā lietojamā valoda

Lejupielādēt

12.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-54/2020 Cigarešu kā muitošanai pakļauto preču pārvadāšanas un glabāšanas mēģinājums

Lejupielādēt

04.06.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-221/2020 Krimināllikuma 329.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (neizpaužamu ziņu izpaušana) priekšmets

Lejupielādēt

29.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-31/2020 Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana lielās platībās; Narkotisko vielu realizēšana Krimināllikuma 253.1 panta izpratnē

Lejupielādēt

26.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-35/2020 Ierobežojumi prokuroram iesniegt kasācijas protestu

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-14/2020 Krimināllikuma 217.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana) subjektīvās puses noskaidrošana

Lejupielādēt

22.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-17/2020 Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas) paredzētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses izvērtēšana

Lejupielādēt

21.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-173/2020 Kaitējuma kompensācijas par valstij nenomaksātajiem nodokļiem piedziņa kriminālprocesā

Lejupielādēt

20.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-406/2020 Maznodrošinātas personas statuss kā pamats procesuālos izdevumus segt no valsts līdzekļiem

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-32/2020 Krimināllikuma 309.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma (Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām, kuras ievietotas īslaicīgās aizturēšanas un ieslodzījuma vietās) subjektīvā puse – tiešs nodoms

Lejupielādēt

14.05.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-256/2020 Nevainīguma prezumpcijas piemērošana pierādījumu vērtēšanā; Liecību ticamības izvērtēšana

Lejupielādēt

30.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-354/2020 Vainīgā personību raksturojošo apstākļu izvērtējums soda noteikšanā

Lejupielādēt

24.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-9/2020 Būtisks kaitējums Krimināllikuma 318.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā

Lejupielādēt

09.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-68/2020 Apjoms un ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta apelācijas instances tiesā

Lejupielādēt

08.04.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-91/2020 Brīvības atņemšanas soda piemērošana personai ar invaliditāti, kurai indicēti asistenta pakalpojumi

Lejupielādēt

27.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-58/2020 Līdzekļu, kas iegūti Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā, legalizēšana

Lejupielādēt

13.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-66/2020 Kriminālatbildības noilguma piemērošana personai, kas izdarījusi slepkavību pastiprinošos apstākļos laikā, kad bija spēkā Latvijas Kriminālkodekss

Lejupielādēt

05.03.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-52/2020 Bezpalīdzības stāvoklis Krimināllikuma 117.panta 2.punkta izpratnē; Slepkavība, kas izdarīta mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

28.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-55/2020 Liecību, ko liecinieks sniedzis pret saviem tuviniekiem pieļaujamība un izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

26.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-29/2020 Tiesas pienākums izskatīt un izlemt grozīto apsūdzību, kas tiek uzturēta tiesā

Lejupielādēt

25.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-2/2020 Tiesības sevi neapsūdzēt un paraugu salīdzinošajai izpētei, kuru izveide nav atkarīga no personas gribas, iegūšana; Procesuālā statusa – persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess – iegūšana

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-49/2020 Krimināllietas iztiesāšana bez apsūdzētā piedalīšanās

Lejupielādēt

18.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-93/2020 Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu

Lejupielādēt

17.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-216/2020 Neizciestās soda daļas precizēšana, nosakot galīgo sodu pēc vairākiem spriedumiem, apstiprinot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu

Lejupielādēt

14.02.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-33/2020 Piedraudējums izpaust apkaunojošas ziņas par cietušo vai viņa tuviniekiem Krimināllikuma 183.panta izpratnē; Tiesas pienākums izvērtēt aizstāvības argumentus par iespējamu policijas darbinieku provokāciju

Lejupielādēt

21.01.2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-1/2020 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Kaitējuma kompensācija cietušajam noziedzīgā nodarījumā, kas saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu (Krimināllikuma 260.pants)

Lejupielādēt

20.01.2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-120/2020 Apelācijas instances tiesas pienākums noskaidrot iemeslus, kāpēc apsūdzētais nav ieradies uz apelācijas instances tiesas sēdi

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[A]/2020 Izvairīšanās pildīt procesuālos pienākumus konstatēšana un drošības līdzekļa grozīšanas izvērtējums

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[B]/2020 Nepilngadīgā, kurš atzīts par cietušo noziedzīgā nodarījumā pret tikumību un dzimumneaizskaramību un kuru apsūdzētajam nav bijis iespējams iztaujāt, liecību izmantošana pierādīšanā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[C]/2020 Galīgā soda noteikšana no ārvalsts izdotai personai; Laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieroci

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[D]/2020 Atbildību mīkstinošo apstākļu ņemšana vērā, nosakot soda mēru par konkrētu noziedzīgo nodarījumu

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[E]/2020 Personas, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, pienākums samaksāt kaitējuma kompensāciju

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[F]/2020 Apstākļi, kas izvērtējami, nosakot medicīniska rakstura piespiedu līdzekli

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[G]/2020 Slepkavība mantkārīgā nolūkā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[H]/2020 Apelācijas instances tiesas nolēmuma pieejamības diena ārkārtējās situācijas laikā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[I]/2020 Krimināllikuma 160. un 162.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana (likuma redakcijā līdz 2014.gada 14.jūnijam)

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[J]/2020 Nolēmuma tiesiskuma pārbaude kasācijas kārtībā, ja apsūdzētais, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, pēc tās iesniegšanas miris

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta senatora lēmums lietā Nr. SKK-[K]/2020 Drošības līdzekļa – apcietinājuma – piemērošana

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[L]/2020 Pārrakstīšanās kļūdu labošana zemākas instances tiesas nolēmumā

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[M]/2020 Īpaši aizsargājama cietušā nopratināšanas iespējamība tiesas sēdē

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[N]/2020 Kustības drošību garantējošo citādu transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana Krimināllikuma 263.panta izpratnē; Cēloņsakarības konstatēšana, kvalificējot noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 263.panta

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[O]/2020 Persona, pret kuru var veikt speciālo izmeklēšanas eksperimentu; Krimināllikuma 165.panta pirmajā daļā ietvertā norma nav atzīstama par blanketu tiesību normu

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-[P]/2020 Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, ja persona personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās neatļauti iegādājusies un glabājusi psihotropo vielu realizācijas nolūkā, kā arī mēģinājusi realizēt psihotropo vielu nepilngadīgai personai

Lejupielādēt

2020. Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-J-[R]/2020 Personas, par kuru pieņemts lēmums par krimināllietas nosūtīšanu tiesai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai, informēšana par krimināllietas nosūtīšanu tiesai

Lejupielādēt