Pēc Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja amata kandidātu izvērtēšanas komisijas priekšlikumiem, kas balstīti trīs gadu darba pieredzē, Tieslietu padome izdarīja grozījumus tiesas priekšsēdētāja, vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā. Grozījumi saistīti ar komisijas sastāvu un kandidātu novērtēšanas kritērijiem.

Turpmāk pieaicināts personāla atlases speciālists būs nevis komisijas sastāvā, bet varēs tikt pieaicināts komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām. Tāpat komisijas darbā ar padomdevēja tiesībām varēs piedalīties ne tikai tiesnešu biedrību pārstāvji, bet arī Tiesu administrācijas pārstāvis. Komisijas sastāvā ir divi Tieslietu padomes deleģēti tiesneši, tieslietu ministra pilnvarots pārstāvis un attiecīgās tiesas tiesnešu kolektīva pārstāvis.

Otrs komisijas piedāvātais grozījumu virziens ir amata kandidātu novērtēšana. Turpmāk, izvērtējot kandidātu, būs trīs pamatkritēriji – reputācija un autoritāte tiesu sistēmā, profesionālās kompetences un izpratne par tiesu sistēmas darbību un redzējums par tiesas turpmāko attīstību. Par katru no šiem pamatkritērijiem kandidāts var saņemt katra komisijas locekļa vērtējumu līdz 10 punktiem.  Savukārt par pieciem papildkritērijiem komisijas locekļi var piešķirt 1 punktu par katru no tiem – papildizglītību un svešvalodu zināšanām, iesaistīšanos tiesas darba organizēšanā, dalību tiesnešu pašpārvaldes institūcijās un tiesnešu biedrību pārvaldē, stažēšanos citās institūcijās un aktivitātes ārpus tiesas darba, kas ir saistītas ar izpratnes par tiesu darbu vairošanā.

  • Par visiem Tieslietu padomes 12.novembra sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211