• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Rural Support Service

17.05.2022. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-53/2022

1. Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas pārbaudīt atbalsta pretendenta projekta iesniegumā norādīto ziņu patiesumu un atbilstību tiesību aktos noteiktajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Apliecinājums tam, ka saimniecība ir ekonomiski dzīvotspējīga, ir tas, ka projekta iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados naudas plūsma ir bijusi pozitīva. 2. Lauku saimniecību attīstības finansēšanas pasākumā darījumdarbības plāna izvērtēšana attiecībā par tā ekonomisko dzīvotspēju ir būtiska un ir pakļauta dienesta kontrolei pirms projekta apstiprināšanas, lai nepieļautu un turpmāk mazinātu iespēju atbalstu saņemt tiem projekta iesniedzējiem, kuri nākotnē nespētu pildīt projekta ietvaros uzņemtās saistības. 3. Lauku atbalsta dienestam ir tiesības izvērtēt, vai atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums ir samērīgs ar darījumdarbības plānā noteiktajiem sasniedzamajiem mērķiem. Vērtējot samērīgumu, iestādei ir jāņem vērā pareizas finanšu pārvaldības princips. Pareizas finanšu pārvaldības principu veido saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu; lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu; efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu.

Download

17.05.2022. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-53/2022

Ar ražošanas resursiem standarta izlaides vērtībā saprotami tādi ražošanas resursi, kas reāli tiek izmantoti tieši to lauksaimniecības produktu ražošanai, ar kuru tirdzniecību saimniecība nodarbojas, tādējādi gūstot ekonomisko labumu.

Download

27.10.2021. Judgment of the Department of Administrative Cases, case No SKA-107/2021

1. Lauku atbalsta dienestam, iekļaujot vietējās rīcības grupas, kas izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, atzinumu administratīvā akta pamatojumā, ir jāpārbauda tā atbilstība tiesību normām. Dienesta kompetencē neietilpst pārvērtēt tikai tādus rīcības grupas sniegtus vērtējumus, kuri izdarīti rīcības grupai piešķirtās novērtējuma brīvības ietvaros. Dienesta norobežošanās no atzinuma pamatojuma pārbaudes var novest pie tā, ka administratīvajā aktā trūkst atteikuma pamatā esošo tiesību normu uzskaitījuma un novērtējuma, attiecīgi administratīvais akts kļūst saturiski nepilnīgs. 2. Vietējās rīcības grupai nav kompetences atbilstības kritērija vērtēšanas procesā izvirzīt papildu noteikumus, kas ierobežo dalību konkursā, tostarp tai ir jāievēro arī tiesiskais regulējums attiecībā uz pieļaujamo pretendenta juridisko formu. Proti, rīcības grupa nevar paredzēt citus pretendentu izslēgšanas kritērijus saistībā ar pretendenta juridisko formu kā tikai tos, kas jau ir ietverti tiesību normās.

Download

15.03.2013. Judgement of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-4/2013

1. Eiropas Savienības tiesību normas ir jāinterpretē tādējādi, ka tām nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram atbalsta saņēmējam, kas saņem atbalstu par savām uz vairākiem gadiem uzņemtajām agrovides saistībām, ir jāatmaksā viss atbalsts, kas jau ir izmaksāts par iepriekšējiem gadiem, tādēļ, ka viņš nav iesniedzis ikgadēju iesniegumu atbilstoši piemērojamajam valsts tiesiskajam regulējumam, kaut arī atbalsta saņēmējs apgalvo, ka ir turpinājis pildīt savas saistības par attiecīgo platību apstrādāšanu. 2. Atbalsta saņēmējs, kurš nav iesniedzis atbalsta iesniegumu atbilstoši valsts tiesiskajam regulējumam, kurā minētā atbalsta piešķiršana ir pakļauta nosacījumam par ikgadēju iesniegumu, nevar šajā ziņā atsaukties uz tiesībām tikt uzklausītam. Šādas tiesības lauksaimniekam, kurš nav iesniedzis pareizu agrovides atbalsta iesniegumu, nav paredzētas. 3. Attiecībā uz agrovides atbalstu, kam raksturīgas daudzgadīgas saistības, atbalsta piešķiršanas nosacījumi ir jāizpilda visā saistību laikposmā, par kuru ticis piešķirts šis atbalsts. Tādēļ, ja netiek izpildīts kāds no šā atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, piemēram, nav iesniegts ikgadējais atbalsta maksājuma iesniegums, pat ja tas notiek tikai vienreiz visa agrovides projekta laikā, par kuru šā paša atbalsta saņēmējs ir uzņēmies saistības, tad šo atbalstu nevar piešķirt. Šā atbalsta saņemšana ir pakļauta visu nosacījumu ievērošanai visa projekta laikā, par kuru atbalsta saņēmējs ir uzņēmies saistības, tādējādi pietiek ar viena nosacījuma neizpildi, lai viņu no minētā atbalsta saņemšanas varētu izslēgt. Turklāt, ja izslēgšana notikusi šā atbalsta piešķiršanas nosacījumu neizpildes dēļ, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt visas jau izmaksātās summas.

Download

07.10.2011. Decision of the Department of Administrative Cases of the Senate, case No SKA-955/2011

Lauku atbalsta dienesta lēmums par atbalsta summas atmaksāšanu uzskatāms par sankciju, tādējādi atbilstoši Administratīvā procesa likuma 185.panta pirmajai daļai pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda lēmuma atcelšanu aptur Lauku atbalsta dienesta lēmuma par atbalsta summas atmaksāšanu darbību.

Download