• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 15. Claims Arising from Employment Relations (Sections 2178-2240)

16.06.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-128/2022

Download

20.10.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-89/2022

Download

29.06.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-49/2022

Download

21.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-9/2022

Atsaucoties uz vienošanos par kravas uzkraušanas termiņu kravu starptautiskā autopārvadājumu līgumā (CMR), nosūtītājam ir jāpierāda, ka starp pusēm bija panākta vienošanās par šo pārvadājuma līguma noteikumu un ka tādējādi pārvadātājam saskaņā ar Civillikuma vispārīgajām normām par zaudējumu atlīdzību ir iestājies zaudējumu atlīdzināšanas pienākums nosūtītāja izmaksu pieauguma apmērā.

Download

21.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-9/2022

Starptautiskais kravu pārvadājuma līgums (CMR) ir konsensuāls līgums, kas var tik noslēgts gan rakstveidā, gan mutvārdos, gan arī citā formā, piemēram, e pasta sarakstē vai telefoniski, un faktu par līguma noslēgšanu var pierādīt ar visiem likumā atļautajiem pierādīšanas līdzekļiem. CMR pavadzīmes parakstīšana nav vienādojama ar kravas pārvadājuma līguma noslēgšanu. Pavadzīme ir vienīgi pierādījums kravas starptautiskā pārvadājuma līguma pastāvēšanai. Turklāt pavadzīmes un pārvadājuma līguma saturs var nebūt identisks – pārvadājuma līgumā puses var būt vienojušās par noteikumiem, kas nav pieminēti pavadzīmē.

Download

12.10.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-9/2021

Maksātnespējas likuma 63.panta trešās daļas nosacījums par saistību izbeigšanos nav tulkojams tādējādi, ka ar būvniekam pasludinātu maksātnespēju tiktu atceltas izpildīto būvdarbu kvalitātes prasības un garantijas termiņš, kurā būvniecības defekti varētu parādīties, būtu atzīstams par izbeigušos. Šī norma pirms termiņa neatceļ būvniecības garantijas prasības.

Download

14.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/2021 (CHANGE OF CASE-LAW)

Tiesiski nepamatots un netaisnīgs ir strīda risinājums, kas būvdarbu pasūtītājam, kura prasījuma rašanās ir atkarīga no attiecīgu nosacījumu iestāšanās, nevis no būvnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas un kurš parūpējies par saistību izpildes nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu, liedz tiesības saņemt prasījuma apmierināšanu sakarā ar Maksātnespējas likuma 73. panta otrajā daļā noteiktā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa formālu pārkāpumu. (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Download

30.09.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1027/2020

Civillikuma 1656. panta normas sastāvu veidojošā pazīme – parādnieka pamatotas šaubas – ir atklāts juridisks jēdziens, kas piepildāms ar saturu katrā individuālā gadījumā. Tādēļ tiesas slēdzienam par parādnieka atbrīvošanu no neizdevīgām nokavējuma sekām uz šīs tiesību normas pamata jābūt balstītam uz pierādījumu vispusīgu un objektīvu vērtējumu, spriedumā argumentējot, kādi konkrētajā lietā nodibinātie apstākļi varēja parādniekam radīt saprātīgas, pamatotas šaubas par izpildāmo saistību vai tās apmēru, jeb, citiem vārdiem, tiesisku paļāvību par saistības neesību vai atšķirīgu tās apmēru. Strīda esība tiesā pati par sevi nav pietiekama.

Download

18.06.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-492/2020

Download

05.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-59/2020

Download

20.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-51/2020

Download

11.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/2019

Download

26.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-166/2019

Download

11.10.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-215/2018

Pretprasības celšana nav priekšnoteikums, lai aizstāvētos pret prasību par divpusēja līguma izpildi. Pietiek ar līguma neizpildīšanas iebilduma celšanu.

Download

05.10.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-239/2017

Download

29.09.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/2017

Download

30.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-87/2017

Download

28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-23/2017

Download

31.10.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/2016

Download

30.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No.  SKC-229/2015

1. Pamats Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR Konvencijas) piemērošanai ir tiesas Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā (novērtējot lietas dalībnieku paskaidrojumus un pierādījumus) konstatēta tāda autopārvadājuma līguma esamība, kurā noteiktās kravas nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas divās dažādās valstīs. CMR Konvencija nav piemērojama ekspedīcijas līgumam, kā arī transporta operācijai. Kad pārvadāšanu veic uz vairāku līgumu pamata, no kuriem katrs attiecas uz kādu ceļojuma daļu, CMR Konvencija ir piemērojama tikai tām ceļojuma daļām, kuras pašas atbilst CMR prasībām attiecībā uz teritoriālo piemērošanas jomu (CMR Konvencijas 1.pants, Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract of the International Carriage of Goods by Road (CMR) 21. un 48.punkts). 2. Lai gan parastos gadījumos pavadzīmes trūkums neietekmē pārvadājuma līguma esamību (CMR Konvencijas 4.pants), situācija ir citāda secīgu pārvadātāju gadījumā, kad pavadzīme ir obligāts priekšnoteikums tam, lai pārvadātājs kļūtu par šāda līguma dalībnieku (CMR Konvencijas 34.pants). 3. Pārvadātāja pienākums, pieņemot kravu, ir pārbaudīt kravu un tās iepakojumu un fiksēt bojājumu, ja tāds konstatēts. Ja pavadzīme nesatur īpašus pārvadātāja iebildumus, tiek pieņemts, kamēr nav pierādīts pretējais, ka kravas un tās iesaiņojuma ārējais izskats kravas pieņemšanas brīdī ir bijis labs (CMR Konvencijas 8.panta 1.punkts, 9.panta 2.punkts, Autopārvadājumu likuma 12.panta trešā daļa).

Download

16.10.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-112/2015

Download

25.01.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-227/2012

Uztura līguma personiskais raksturs ir saistīts vienīgi ar uztura ņēmēja personību, bet ne ar uztura devēja personīgu darbību saistību izpildē. Nozīme piešķirama nevis tam, kas dod saistības izpildījumu, bet gan tam, vai izpildījums sasniedzis paredzēto rezultātu.

Download

18.04.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-126/2012

Prasot atcelt līgumu sakarā ar intereses zudumu, prasītājam jāpierāda gan apstākļi, kuru dēļ viņš vairs nevēlas saņemt izpildījumu, gan intereses zuduma objektīva saistība ar nokavējumu (Civillikuma 1663.pants).

Download

22.12.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-966/2010

1. Atbilstoši civilprocesā noteiktajam sacīkstes principam, paši lietas dalībnieki lemj par savu procesuālo tiesību izmantošanas apjomu. Neesot prasījumam par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu un pušu iebildumiem pret attiecīgo aktu, tiesai nav juridiska pamata vērtēt tā tiesiskumu. 2. Apelācijas instances tiesa izskata tikai tos prasījumus, kas izskatīti pirmās instances tiesā (Civilprocesa likuma 426.panta otrā daļa). Atzīstot, ka attiecīga prasījuma izskatīšana neietilpst apelācijas instances tiesas kompetencē, tā nav tiesīga pieņemt spriedumu par šāda prasījuma noraidīšanu.

Download

24.09.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-420/2003

Download

10.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-465/2001

Download

11.07.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-356/2001

Download

29.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-127/2000

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-192/1999

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-440/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-429/1997

Download

12.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-416/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-86/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-37/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-15/1997

Download