• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

SUB-CHAPTER 1. Guarantee (Sections 1692-1715)

16.02.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-31/2023

Īpašnieka maiņa mantošanas ceļā neatņem kreditoram no Civillikuma 1927. panta izrietošās tiesības gūt apmierinājumu no mantinieka īpašumā atrodošās dāvanas, jo kreditora tiesību saista ar īpašumu, nevis personu, kurai tās pāriet. Prasība vērst piedziņu uz naudu, ko apdāvinātā persona ieguvusi, ir pieļaujama gadījumā, ja dāvana atsavināta trešajai personai.

Download

30.11.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-159/2020

Download

30.06.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-136/2020

Obligatio naturalis atzīšana no galvenā parādnieka puses neietekmē galvinieka tiesības atsaukties uz noilgumu

Download

15.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-130/2019

Download

06.03.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-128/2019

Download

05.09.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1069/2018

Download

11.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-292/2017

Download

06.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-204/2017

Jautājumu par līgumslēdzēju pušu tiesisko vienlīdzību, kā arī to, vai līguma noteikumi nav atzīstami par netaisnīgiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, tiesa pēc savas iniciatīvas izvērtē ne vien tad, kad iebildumus attiecībā par līguma noteikumiem ir izteicis galvenais parādnieks – patērētājs, bet arī šādas starp ražotāju, pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju un patērētāju noslēgtas saistības nodrošinātāji – galvinieks un/vai ķīlas devējs.

Download

21.04.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-181/2017

Arī tad, ja galvojuma līgums noformēts kā vienpusējs akts, kuru jāparaksta tikai galviniekam, ar šī akta parakstīšanu tiek nodibinātas līgumiskās attiecības starp kreditoru un galvinieku. Tādējādi Civillikuma 1512.pantā minētais „apsolījums” pārvēršas tiesiskā darījumā, kas saista abas puses un tāpēc neprasa īpašu apsolījuma „pieņemšanas” procedūru. Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 1.punkts pieļauj izpildīt saistību tikai tādā apmērā, kādā šī saistība ir nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu. Gadījumā, ja kreditora prasījums pārsniedz ar hipotēku vai komercķīlu nodrošinātās saistības apmēru, vai arī tā vērtība nesedz prasījuma apmēru, saistība ir izpildāma tikai tās nodrošinātajā daļā. Pārējā daļā, kura nav nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu, ir skatāma prasības tiesvedības kārtībā

Download

26.05.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-168/2017

Galvojuma saistībai ir mantisks raksturs – galvinieks atbild par parādu tikai ar savu mantu. Tas savukārt nozīmē, ka galvojuma saistības pāriet uz mantinieku un atbilstīgi Civillikuma 707.panta regulējumam mantojuma atstājēja kreditori var vērsties ar prasījumiem pie mantinieka.

Download

03.03.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-81/2017

Maksātnespējas process tiesā notiek sevišķās tiesāšanas, bet ne prasības kārtībā, tādēļ lēmums, ar kuru parādnieks atbrīvots no saistībām sakarā ar saistību dzēšanas procedūras pabeigšanu (Maksātnespējas likuma 165. pants), nav uzskatāms par kreditora prasījuma noraidīšanu Civillikuma 1892. panta izpratnē. Līdz ar to parādnieka atbrīvošana no saistībām tā maksātnespējas procesā nav uzskatāma par galvenā parādnieka atsvabināšanu no saistībām Civillikuma 1710. un 1712. panta izpratnē.

Download

05.06.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-76/2017

Download

16.06.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-178/2016

Download

22.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-27/2013

1. Apstāklis, ka kreditors vispirms ir vērsies pret galveno parādnieku un Civilprocesa likuma 50.¹ nodaļas kārtībā ir pieņemts lēmums par galvenā parādnieka maksājuma saistības pēc aizdevuma līguma nodošanu piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā, nevar būt par pamatu secinājumam, ka kreditoram vairs nav tiesības prasīt galvojuma līguma izpildi un saņemt apmierinājumu no galvinieka. Ne no materiālo, ne arī no procesuālo tiesību viedokļa nepastāv ierobežojumi, kas liegtu kreditoram celt prasību vienīgi pret ekspromisorisko galvinieku. 2. Galviniekam, aizstāvoties pret prasību, ir tiesības norādīt tiesai ne vien uz apstākļiem par galvenā parādnieka saistības izpildījuma apmēru, bet arī uz argumentiem, kuri uz laiku vai vispār paralizē kreditora tiesību saņemt izpildījumu pēc galvenās saistības. Lai realizētu minētās tiesības, galvinieks var izlietot visus Civilprocesa likumā paredzētos aizsardzības līdzekļus – izteikt iebildumus pret prasību, celt pretprasību, pieteikt lūgumus, tostarp par galvenā parādnieka pieaicināšanu lietā trešās personas statusā. Līdz ar to galviniekam ir pieejami visi procesuālie līdzekļi, lai aizstāvētos pret celto prasību, neatkarīgi no tā, vai galvenais parādnieks ir pieaicināts lietas dalībnieka statusā.

Download

07.03.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-115/2012

Galvojuma un solidārām saistībām ir procesuāla līdzība, t.i., prasījumu var vērst gan pret galvinieku, gan parādnieku, taču no materiālo tiesību viedokļa atšķirība ir būtiska: solidāri saistītie nes atbildību, ko vēlāk dala savā starpā, turpretim galvojumā galvinieks pilda akcesoru saistību, kas ļauj lietot regresa prasību pilnā apmērā.

Download

08.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-36/2012

Galvojuma līguma iekļaušana citā rakstveidā izteiktā formā neietekmē galvojuma spēkā esamību un nav pretrunā ar Civillikuma 1695.panta prasībām.

Download

27.04.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-86/2011

Galvojuma akcesoritātes princips nav absolūts un tādos gadījumos, kad galvojuma kā papildu saistības daba nonāk pretrunā ar galvojuma mērķi, ir pieļaujami izņēmumi no tā. Galvojot par parādnieka saistībām, galvinieks uzņemas risku atbildēt kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, ja pēdējais nonāktu finansiālās grūtībās. Līdz ar to galvinieka atbildības pienākums kreditoram par tāda parādnieka, kurš nonācis maksātnespējas situācijā, saistībām tieši atbilst galvojuma mērķim. Turpretī galvinieka atsvabināšana no pienākuma atbildēt kreditoram par galvenā parādnieka saistībām tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieka sliktais finansiālais stāvoklis to novedis līdz maksātnespējai, ir pretrunā ar galvojuma mērķi. Minētais ir pamats tam, lai galvojuma mērķim piešķirtu prioritāti pār galvojuma akcesoritāti, kā rezultātā gadījumā, kad galvenais parādnieks – komercsabiedrība – izbeidzas (tā tiek izslēgta no komercreģistra, izbeidzot maksātnespējas procesu), galvojums no papildu saistības pārtop par patstāvīgu saistību, vienlaikus arī kreditora prasījums pret galvinieku no galvenajam prasījumam piederīga prasījuma kļūst par patstāvīgu.

Download

20.02.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-14/2008

1. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 400.panta pirmās daļas 4.punktu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc protestētiem vekseļiem, t.i., pret visām par vekseli atbildīgajām personām, tai skaitā pret galviniekiem. 2. Vekseļu likuma normas, kas attiecas uz galvinieka atbildību, ir speciālas attiecībā pret Civillikuma normām. Tajās nav noteikuma, ka galvinieka atbildība iestājas tikai tad, ja viņš uzņēmies saistības kā pats parādnieks, tāpēc atbilstoši Vekseļu likuma 32.panta pirmajai daļai galvinieks atbild tādā pašā veidā kā tas, par kuru galvojums dots. 3. Saskaņā ar Vekseļu likuma 47.panta pirmo daļu visi, kas tratu izrakstījuši, pieņēmuši, indosējuši vai uzņēmušies galvojumu, atbild solidāri.

Download

10.08.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-413/2005

Download

07.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-555/2001

Download

07.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-522/2001

Download

24.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-503/2001

Download

10.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/2000

Download

24.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-197/2000

Download

20.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-42/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/1997

Download