• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 4. Contractual Inheritance (Sections 639-654)

25.03.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-113/2009

Ja mantojuma līgums tiek slēgts pirms laulības līguma, tad līgumiskais mantinieks ir primārais attiecībā pret laulāto un laulības līgumā manta, kas minēta mantojuma līgumā, nevar tikt iekļauta bez līgumiskā mantinieka piekrišanas.

Download

22.05.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-50/1996

Download