• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 3. Testamentary Inheritance (Sections 418-638)

22.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-109/2022

Novērtējot, vai neatņemamās daļas tiesīgais ir „palicis neievērots” vai „bez likumiska iemesla atstumts”, ir jāņem vērā mantojuma daļa, par kuru šis mantinieks ārvalstī uz tur esošo mantu ir iecelts par testamentāro mantinieku.

Download

19.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-16/2022

Legatārs ir tikai labuma saņēmējs un juridiski atšķiras no mantinieka, jo neatbild par mantojuma atstājēja parādiem. Līdz ar to legatāram ir tiesības tikai un vienīgi uz to, kas tam ar testamentu ir novēlēts. Novēlētais legāta priekšmets legatāram nerada tiesības uz mantojumu kā mantiniekiem un neuzliek vispārīgu pienākumu atbildēt par mantojuma atstājēja saistībām.

Download

02.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-145/2021

Legāta statuss nav attiecināms uz novēlētā nekustamā īpašuma domājamām daļām, kā arī nekustamais īpašums nevar būt legāts, ja tas ir vienīgais mantojuma priekšmets.

Download

21.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-277/2019

Mantojuma atstājējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties ar savu mantu, tostarp noteikt testamentā kādu ierobežojumu (Civillikuma 418. un 600. pants), tomēr šīs testatora tiesības nav absolūtas. Ar pēdējās gribas rīkojumu mantiniekam var uzlikt pienākumu ievērot testamentā noteikto tiktāl, ciktāl testamenta nosacījumi atbilst likuma prasībām un ciktāl tas ir faktiski un tiesiski iespējams (Civillikuma 587. pants un 785. pants).

Download

17.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-147/2019

Download

19.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-345/2017

Download

29.09.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-303/2016

Download

25.10.2013. Judgement of the Department of civil Cases of the Senate, case No SKC-195/2013

Atbilstoši Civillikuma 1922.panta otrajai daļai neatraidāmā mantinieka neatņemamā daļa aprēķināma no dāvinātāja mantas stāvokļa dāvināšanas laikā, nevis no atsavinātās mantas sastāva un vērtības uz dāvinātāja nāves brīdi.

Download

09.12.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-333/2009

Gadījumos, kad puses mantojumu sadalījušas, bet kopīpašums nav izbeigts, piemērojamas Civillikuma 1075.panta normas.

Download

14.01.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-5/2009

Civillikuma 477.panta pirmajā daļā noteikts, ka testamentā ieceltam mantiniekam, ja tas negribētu vai kaut kāda iemesla dēļ nevarētu mantojumu pieņemt, testators var iecelt atvietotāju, kuru sauc par substitūtu. Šā panta otrajā daļā noteikts, ka testators var iecelt substitūtu pēc sava ieskata vai nu tikai vienam no šajā pantā norādītajiem gadījumiem, vai abiem; tomēr, ja rodas šaubas, jāpieņem, ka viņš domājis abus gadījumus, kaut arī būtu minējis tikai vienu.

Download

14.12.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-760/2005

Uz testamentu kā vienpusēju darījumu attiecināmi Civillikuma noteikumi par gribas īstumu un darījumu spēkā neesamību.

Download

15.06.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-370/2005

Download

05.05.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-278/2005

Atbilstoši Civillikuma 968.pantam uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu, kura nevar būt par patstāvīgu īpašuma objektu.

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-97/2001

Download

28.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-70/2001

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-526/2000

Download

14.06.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-289/2000

Download

10.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-199/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-45/2000

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-212/1999

Download

27.05.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-325/1998

Download

12.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-407/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-352/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-338/1997

Download

20.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-280/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-211/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-103/1997

Download

12.03.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/1997

Download

12.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-50/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-43/1997

Download

11.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-123/1996

Download

01.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-119/1996

Download

30.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-99/1996

Download

24.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-71/1996

Download

26.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-56/1996

Download

26.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-54/1996

Download