• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 4. Guardianship and Trusteeship (Sections 216-381)

2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-[F]/2022

Download

2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2021

Spriedums par personas rīcībspējas ierobežošanu, kura rezolutīvajā daļā nav norādīts rīcībspējas ierobežojumu apjoms, pārkāpj personas tiesības uz rīcībspējas neaizskaramību.

Download

16.01.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-18/2020

Lai noteiktu, vai sportista attīstības un karjeras atbalsta pakalpojumu saņēmējs ir uzskatāms par patērētāju, izšķirošs ir līdzēju statuss attiecīgā līguma noslēgšanas brīdī. Patērētāja statuss nav atkarīgs no personas faktiskajām zināšanām un prasmēm līguma slēgšanas brīdī, līdz ar to nav nozīmes tam, ka šī persona var kļūt par speciālistu attiecīgo pakalpojumu jomā nākotnē.

Download

31.10.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-272/2019

Download

2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[I]/2017

Rīcībspējas ierobežošanas tiesiskais regulējums vērsts uz to, lai nodrošinātu personas pamattiesību (tiesības uz privāto dzīvi) ievērošanu. Pirms rīcībspējas ierobežojuma kā galējā līdzekļa noteikšanas, tiesai jāapsver, vai nepastāv saudzīgāks veids personas rīcībspējas ierobežošanai un vai mērķi, kura dēļ tiek prasīts noteikt ierobežojumu, nav iespējams sasniegt ar citu līdzekli, mazāk iejaucoties personas privātajā dzīvē. Tiesas nolēmumam par rīcībspējas ierobežojumu jāpierāda saikne starp faktiskajām spējām un rīcībspējas ierobežošanu. Personas rīcībspēja ierobežojama minimālajā apmērā tikai vienīgi, lai sasniegtu to mērķi, kura dēļ notiek iejaukšanās personas privātajā sfērā. Lemjot par iespējamiem rīcībspējas ierobežojumiem, cik vien iespējams, jāņem vērā pašas personas vēlmes.

Download

28.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-188/2007

Saskaņā ar Civillikuma 361.pantu aizgādībā esošo garā slimo darbība, sevišķi viņu mantas atsavinājumi, nav spēkā. Tas pats attiecas arī uz darbībām, ko viņi pirms aizgādības iecelšanas izdarījuši gara slimības stāvoklī (Civillikuma 361.pants).

Download

17.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-9/2007

Noslēdzot vienošanos par īrnieka un viņa ģimenes locekļu atteikšanos no dzīvokļa privatizācijas un dzīvokļa privatizāciju uz trešās personas vārda, īrnieka nepilngadīgo ģimenes locekļu tiesību nodrošināšanai nepieciešama bāriņtiesas piekrišana (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta pirmā daļa, 10.panta pirmā daļa, Bāriņtiesu likuma 18., 21.pants).

Download

03.03.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-193/2004

Download

25.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-21/2001

Download

14.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-2/2001

Download

13.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-69/1999

Download

06.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-25/1999

Download

24.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-146/1997

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-90/1996

Download