• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 4. Servitudes (Sections 1130- 1259)

05.07.2023. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-283/2023

Download

22.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-131/2022

Atzīme par ceļa servitūta tiesības nodrošinājumu dod tā nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumam par labu nodrošinājums nostiprināts, nogaidu tiesību uz servitūta ierakstīšanu zemesgrāmatā. Šīs tiesības īstenošana ir atkarīga no minētā nekustamā īpašuma īpašnieka aktīvas rīcības, lūdzot nostiprināt servitūtu zemesgrāmatā. Tiesiskās noteiktības nodrošināšanas nolūkā atzīmes par ceļa servitūta tiesības nodrošinājumu saglabāšana tās pagaidu rakstura dēļ nav attaisnojama tad, ja tiesīgais nekustamā īpašuma īpašnieks saprātīgā termiņā neveic aktīvas darbības atzīmes aizstāšanai ar ierakstu.

Download

22.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-131/2022

Ja zemes reformas lauku apvidos ietvaros ceļa servitūta tiesības nodrošināšanai zemesgrāmatā ir ierakstīta atzīme un ir iespējams konkrēti identificēt valdošo nekustamo īpašumu, kura labā minētajam tiesības nodrošinājumam jākalpo, tad nekustamo īpašumu īpašnieku strīds par atzīmes turpmāku pastāvēšanu ir civiltiesisks un var tikt atrisināts civilprocesuālā kārtībā.

Download

13.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1541/2019

Download

31.01.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-26/2018

Download

04.07.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-229/2017

Download

10.05.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1728/2016

Download

03.11.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-255/2016

Download

12.04.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-33/2016

Download

30.01.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1479/2014

Reālnasta ir tāds nekustamā īpašuma apgrūtinājums, kas var izpausties vienīgi pienākumā atkārtoti dot noteiktus izpildījumus naudā, graudā vai klaušās. Pienākums ievērot teritorijas lietošanas noteikumus nevar būt reālnasta, jo nav izpildāms ne naudā, ne graudā, ne klaušās. Par zemes gabala lietošanas kārtību nav liegts vienoties privātā darījumā, taču tāda vienošanās zemesgrāmatā nav nostiprināma.

Download

31.03.2014. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-11/2014

Konkrētajos apstākļos, kad dzīvojamai dvīņu mājai nav izveidota cita ūdens apgādes sistēma, bet apgāde ar ūdeni ir nepieciešama tās normālai funkcionēšanai, aka, kas savulaik sākotnējiem dvīņu mājas īpašniekiem savstarpēji vienojoties un par abu līdzekļiem, uzcelta uz abu īpašumu robežas, atzīstama par galvenās lietas, proti, visas dvīņu mājas piederumu Civillikuma 857.panta izpratnē. Zemes robežu precizēšanas rezultātā izveidojusies situācija, kad šobrīd aka atrodas uz atbildētājam piederoša zemes gabala, nevar būt šķērslis prasītājas tiesībām smelt ūdeni no šim nolūkam paredzētās akas, tādēļ ir pamats ūdens smelšanas servitūta noteikšanai. Kājceļa tiesība, kas nodrošina servitūta izlietotāja piekļūšanu ūdens avotam, ietilpst smelšanas servitūta sastāvā un neveido atsevišķu servitūtu. Tā kā prasība par ūdens smelšanas servitūta nodibināšanu iesniegta, iestājoties tiesību aizskārumam, tad Civillikuma 1893. un 1894.panta noteikumi par noilgumu piemērošanu konkrētajā gadījumā nav piemērojami.

Download

09.10.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-458/2013

Pirms nav nodibināts servitūts, nav iespējams prasīt servitūta valdījuma atjaunošanu vai traucējumu novēršanu. Konkrētais pašvaldības lēmums un atzīmes veidā zemesgrāmatā izdarītais ieraksts neapliecina braucamā ceļa servitūta nodibināšanu par labu prasītājai piederošajam nekustamajam īpašumam.

Download

15.09.2010. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-171/2010

Servitūta izbeigšanās ar sakritumu iespējama tikai tad, ja sakritums attiecas uz visiem kalpojošās lietas īpašniekiem. Ja tikai viens vai daži no kopīpašniekiem iegūst valdošo nekustamo īpašumu, tad kalpojošais nekustamais īpašums paliek apgrūtināts ar servitūtu (Civillikuma 1237.panta 2.punkts).

Download

12.08.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-192/2009

Servitūts nav nodibināms vadoties vienīgi no valdošā nekustamā īpašuma īpašnieka ērtības apsvērumiem, bet varianta izvēlē jāievēro arī iespējamo kalpojošo īpašumu īpašnieku intereses.

Download

01.10.2008. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-854/2008

Zemesgrāmatu likuma 77.pantā noteikts, ka, skatot cauri nostiprinājuma lūgumu, zemesgrāmatu tiesnesis pārliecinās par to, vai lūgums cita starp atbilst šā likuma 61.panta noteikumiem, kuri nosaka, ja nostiprinājums ietekmē trešo personu tiesības, tad nepieciešama šo personu piekrišana.

Download

26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-441/2008

1.Servitūtu, kas nodibināts likumā paredzētajā kārtībā un nostiprināts zemesgrāmatās, tiesa var atcelt, ja grozījušies apstākļi un zudusi nepieciešamība valdošajam nekustamajam īpašumam izlietot servitūta nodibinājumā paredzēto lietojuma tiesību, t.i., servitūts vairs nekalpo valdošā nekustamā īpašuma labumam, kura dēļ tas ticis nodibināts (Civillikuma 1135.pants). 2. Servitūtu, kas nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, nevar atzīt par spēkā neesošu, jo tam nav nedz faktiska, nedz juridiska pamata (Civillikuma 1231.panta 2.punkts).

Download

29.08.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-570/2007

Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ja servitūts tiek nodibināts ar tiesas spriedumu, pietiek ar servitūta izlietotāja vienpusēju lūgumu, lai servitūtu ierakstītu zemesgrāmatā.

Download

15.08.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-519/2007

Download

11.04.2007. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-259/2007

Ja saskaņā ar Civillikuma 1233.panta otro daļu uz nekustamu īpašumu guļ hipotēka, kas aprobežo hipotekārā kreditora tiesības, tad nodibināt servitūtu var tikai ar viņa piekrišanu. Šis apstāklis nedod pamatu noraidīt prasību par ceļa servitūta nodibināšanu, ja uz prasības celšanas dienu hipotēka atbilstoši Civillikuma 1367.panta noteikumiem nebija nostiprināta zemesgrāmatā.

Download

03.05.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-304/2006

Civillikuma 1185. un 1186.pantā paredzētais servitūts dod tiesību novadīt netīru ūdeni svešās robežās vai caur tām, ņemot vērā 1139. pantā paredzēto šāda servitūta absolūto nepieciešamību

Download

08.06.2005. Judgment of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-320/2005

Servitūta valdījuma aizsardzības prasību var celt, ja servitūts jau ir nodibināts Civillikuma 1231.pantā paredzētā kārtībā.

Download

08.09.2004. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-575/2004

Download

05.11.2003. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-531/2003

Download

30.01.2002. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-41/2002

Download

23.05.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-274/2001

Download

25.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-473/2000

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/1998

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-194/1997

Download