• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 9. Civil-procedural Legal Capacity and Civil-procedural Capacity to Act (Sections 71-73[1])

2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-[F]/2022

Download

14.07.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-187/2017

No Maksātnespējas likuma 137.panta 12.punkta un 25.panta 4.punktu izriet, ka pārstāvības tiesības administratoram piešķirtas tikai uz laiku, kamēr noris fiziskās personas maksātnespējas process. Tāpēc brīdī, kad tiek izbeigts maksātnespējas process, izbeidzas arī administratora pienākumi un pilnvaras un attiecīgi, zūd arī administratora tiesības prasīt naudas līdzekļu piedziņu no parādniekiem.

Download

20.11.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2885/2015

1. Civillikuma 179.panta pirmā daļa, kas paredz tēva un mātes pienākumu uzturēt bērnu līdz laikam, kad viņš pats var sevi apgādāt, ir materiālo tiesību norma, kas vecākiem rada pienākumu, bet bērnam piešķir tiesības. Rodoties strīdam, Civillikuma 179.panta pirmajā daļā noteikto tiesību realizāciju nosaka procesuālās tiesību normas. Likumiskā pārstāvība izbeidzas, bērnam sasniedzot 18 gadu vecumu. Civilprocesa likuma 72.panta pirmā daļa kā imperatīva tiesību norma spēju realizēt tiesības un izpildīt pienākumus nepastarpināti ir piešķīrusi tieši pašām pilngadīgām rīcībspējīgām personām. Atbilstoši dispozitivitātes principam viņas pašas izlemj, vai un kā izmantot tām piešķirtās tiesības. Tādējādi savu uzturlīdzekļu saņemšanas tiesību realizēšana pēc pilngadības iestāšanās bērnam jāveic pašam. 2. Uzturlīdzekļu minimālais apmērs bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ir noteikts Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.37 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam”, bet pēc bērna 18 gadu vecuma sasniegšanas tas nav limitēts un tā noteikšanas vienīgais kritērijs atbilstoši Civillikuma 179.panta pirmajai daļai ir vecāka spējas un viņa mantas stāvoklis.

Download

19.11.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2414/2014 and separate opinion of judges Anda Briede, Aivars Keiss, Valerijs Maksimovs, Normunds Salenieks, Aigars Strupiss and Marite Zagere (CHANGE OF CASE-LAW)

Biedrība darbojas kā Civilprocesa likuma 88.panta pirmajā daļā minētā persona un ir atbrīvota no tiesas izdevumiem, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 43.panta pirmās daļas 5.punktu, ja tā vēršas tiesā, lai aizstāvētu biedra tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses ar biedrības darbības mērķiem saistītajos jautājumos.

Download

23.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-116/2011

1. Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis līdz ar attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo statusu, minētais, kā uzskata Senāts, nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, ar kuru uz tiesu aicināta juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim. Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas procesuālās tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp advokātam, negroza un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta pirmajā un sestajā daļā noteikto tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību. 2. Atkāpties no Civilprocesa likuma 56.panta pirmās un sestās daļas noteikumiem tiesai izņēmuma veidā rastos pamats tad, ja juridiskā persona vērstos ar lūgumu pavēsti nosūtīt tās pilnvarotajam pārstāvim nepastarpināti, un tiesa šo lūgumu būtu pieņēmusi, pievienodama lietai.

Download

14.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-106/2007

Noslēdzot privātā kārtībā nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un nesastādot zemesgrāmatai notāra apliecinātu nostiprinājuma lūgumu, nekustamā īpašuma īpašnieka nāves gadījumā atklājas mantojums un pircējam uzaicinājuma termiņā jāpiesaka kreditora pretenzija (Notariāta likuma 297.pants, Civilprocesa likuma 324., 327.pants).

Download

28.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-10/2001

Download

12.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-163/2000

Download

26.03.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-88/1997

Download