• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 6. Court Notifications, Summonses and Delivery and Service of Judicial Documents (Sections 54-60)

2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2022

Download

11.11.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-992/2021

Civilprocesa likuma 452.panta trešās daļas 2.punktā minētais pārkāpums konstatējams ne vien gadījumā, kad lietas dalībniekiem nav paziņots par lietas izskatīšanu tiesas sēdē mutvārdu procesā (ar tiesas pavēsti), bet arī gadījumos, kad dalībnieki nav informēti par lietas izskatīšanu rakstveida procesā (ar tiesas paziņojumu).

Download

22.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2021

Download

20.01.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-403/2020

Download

2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[C]/2019

Download

17.08.2018. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1400/2018

Download

15.09.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1595/2017

Likumdevējs apzināti Civilprocesa likuma 56.1 panta pirmās daļas 4.punktā aprobežojies ar pieņēmumu, ka ar elektroniskā pasta sūtījumu nosūtītie tiesas dokumenti adresātam ir izsniegti trešajā dienā no nosūtīšanas dienas. Apstāklis, ka adresāts ar elektroniskā pasta sūtījumu viņam nosūtītos tiesas dokumentus ir saņēmis ātrāk, nav iemesls, lai šo faktisko sūtījuma saņemšana datumu atzītu par tādu faktu, kuram ir tiesiska nozīme Civilprocesa likuma 442.panta pirmās daļas kontekstā.

Download

28.02.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-50/2017

Download

18.01.2013. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-344/2013

Vekseļu likuma normas nav piemērojamas attiecībā uz dokumentu, kas gan nosaukts par vekseli, bet kura samaksa ar pušu vienošanos padarīta atkarīga no citas saistības nepildīšanas, tādējādi piešķirot vekselim līgumsoda funkciju.

Download

01.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1133/2012

Civilprocesa likuma 406.panta pirmajā daļā noteiktais sešu mēnešu termiņš apvērsuma prasības celšanai ir uzskatāms par likumā noteiktu procesuālu termiņu. Jautājums par prasības tiesības esību sakarā ar likumā noteiktā prasības celšanas termiņa neievērošanu var tikt izlemts, izskatot lietu pēc būtības, nevis prasības pieteikuma pieņemšanas stadijā. Ja tiek konstatēts, ka termiņš apvērsuma prasības celšanai ir nokavēts, tiesa var uz šā pamata prasību noraidīt.

Download

23.03.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-116/2011

1. Lai gan Civilprocesa likuma 73.panta normu izpratnē puses pārstāvis līdz ar attiecīga pilnvarojuma izsniegšanu iegūst lietas dalībnieka procesuālo statusu, minētais, kā uzskata Senāts, nedod pamatu atzinumam, ka pavēste, ar kuru uz tiesu aicināta juridiska persona, nosūtāma tās pārstāvim. Apstāklis, ka juridiskas personas amatpersona, izmantojot savas procesuālās tiesības, pilnvarojusi vest lietu citam pārstāvim, tostarp advokātam, negroza un neatceļ Civilprocesa likuma 56.panta pirmajā un sestajā daļā noteikto tiesas pavēstu nosūtīšanas kārtību. 2. Atkāpties no Civilprocesa likuma 56.panta pirmās un sestās daļas noteikumiem tiesai izņēmuma veidā rastos pamats tad, ja juridiskā persona vērstos ar lūgumu pavēsti nosūtīt tās pilnvarotajam pārstāvim nepastarpināti, un tiesa šo lūgumu būtu pieņēmusi, pievienodama lietai.

Download

26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-441/2008

1.Servitūtu, kas nodibināts likumā paredzētajā kārtībā un nostiprināts zemesgrāmatās, tiesa var atcelt, ja grozījušies apstākļi un zudusi nepieciešamība valdošajam nekustamajam īpašumam izlietot servitūta nodibinājumā paredzēto lietojuma tiesību, t.i., servitūts vairs nekalpo valdošā nekustamā īpašuma labumam, kura dēļ tas ticis nodibināts (Civillikuma 1135.pants). 2. Servitūtu, kas nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, nevar atzīt par spēkā neesošu, jo tam nav nedz faktiska, nedz juridiska pamata (Civillikuma 1231.panta 2.punkts).

Download

24.09.2003. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-389/2003

Download

13.03.2002. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-13/2002

Download

11.04.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-23/2001

Download

27.04.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-177/2000

Download

15.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-52/2000

Download

15.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-2/1999

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-396/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-63/1997

Download

30.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-99/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-91/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-86/1996

Download

24.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-72/1996

Download

22.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-43/1996

Download