• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 24. Staying of Court Proceedings in Civil Cases (Sections 214-218)

27.01.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-15/2022

Darba tiesiskās attiecības regulējošās normas neparedz darba līguma izbeigšanu ar vienu un to pašu darba ņēmēju uz atšķirīgiem pamatiem. Tādējādi, ja darba devēja (Darba likuma 110. panta ceturtajā daļā minētās) prasības par darba līguma izbeigšanu izskatīšanas laikā darba ņēmējs tiesā apstrīdējis darba devēja uz cita pamata viņam vēlāk izdoto uzteikumu, darba devēja prasības lietas turpmāka izskatīšana ir atkarīga no rezultāta darba ņēmēja prasības lietā. Šādos apstākļos līdz darba ņēmēja prasības lietas galīgai izskatīšanai tiesai ir pienākums tiesvedību darba devēja prasības lietā apturēt.

Download

29.01.2020. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-426/2020

Ja tiesvedības laikā miris sabiedrības valdes loceklis, pret kuru celta prasība par zaudējumu piedziņu, tiesa neaptur tiesvedību, jo valdes locekļa darbības personiskais raksturs nepieļauj no šīs tiesiskās attiecības izrietošo tiesību pārņemšanu.

Download

21.05.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-220/2020

Tiesai, kura izskata lietu par tiesību uz Eiropas Savienības preču zīmi pārkāpuma novēršanu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 14.jūnija Regulas (ES) 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi 132.panta 1.punktu ir pienākums apturēt tiesvedību, ja Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam ir iesniegts pieteikums par šīs preču zīmes atcelšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu. Izņēmums pieļaujams, ja pastāv īpašs iemesls turpināt izskatīšanu, kas saistīts ar to, ka nav nozīmes tiesvedības apturēšanai, jo prasībai par pārkāpuma novēršanu acīmredzami nav iespēju tikt apmierinātai. Šāds īpašs iemesls turpināt izskatīšanu tiesai jāmotivē.

Download

11.12.2019. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-1506/2019

Download

25.03.2019. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-520/2019

Download

15.02.2018. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-443/2018

Download

17.06.2016. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1991/2016

Download

11.10.2016. Decision of the assignment sitting of the Department of Civil Cases, case No SKC-1401/2016

Atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantam, ja Eiropas Savienības dalībvalsts tiesai, kura izskata konkrēto lietu, rodas jautājums par kādas Savienības institūcijas izdota akta interpretāciju, Eiropas Savienības dalībvalsts tiesa var lūgt Eiropas Savienības Tiesu izdot attiecīgu prejudiciālu nolēmumu, lai varētu izspriest attiecīgo lietu. Tomēr, ja Eiropas Savienības Tiesa citā lietā jau ir sniegusi skaidru kādas Savienības institūcijas izdota akta interpretāciju, atbildot uz pēc būtības identiskiem jautājumiem, kādus prasītājs lūdz uzdot konkrētajā tiesvedībā, tad šāds prasītāja lūgums par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai ir noraidāms.

Download

31.03.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/2016 and separate opinion of judges Intars Bisters and Aigars Strupiss

Download

31.03.2016. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/2016 and separate opinion of judges Intars Bisters and Aigars Strupiss

Download

29.05.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-2247/2014

Civilprocesa likums nenoteic administratīvo tiesu nolēmumu prejudicialitāti civillietās, tādēļ, apturot tiesvedību atbilstoši Civilprocesa likuma 214.panta 5.punktam, svarīgi ir noskaidrot un izvērtēt, vai administratīvajā tiesā ierosinātās lietas iznākums var ietekmēt civiltiesiska strīda izspriešanu.

Download

28.08.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1876/2012

Gadījumos, kad uztura ņēmējs dzīves laikā pats ierosinājis strīdu par uztura līguma atcelšanu, mantinieki saskaņā ar Civillikuma 703.pantu ir tiesīgi turpināt uztura ņēmēja iesākto procesu. Tā kā apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj uztura ņēmēja tiesību pārņemšanu Civilprocesa likuma 77.pantā paredzētajā kārtībā, tad tiesvedība lietā atbilstoši Civilprocesa likuma 214.panta 1.punktam ir apturama līdz uztura ņēmēja tiesību pārņēmēja noteikšanai.

Download

07.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-559/2001

Download

07.11.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-547/2001

Download

31.01.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-52/2001

Download

20.12.2000. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-583/2000

Download

14.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-233/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-19/1999

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-221/1997

Download

21.05.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-186/1997

Download

26.03.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-105/1997

Download

12.03.1997. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-71/1997

Download

08.01.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-9/1997

Download

29.04.1996. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-27/1996

Download