• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 25. Leaving a Claim without Examination (Sections 219-222)

2022. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-[B]/2022

Ja lietas izskatīšanas laikā miris atbildētājs, prasītājs kā mirušā kreditors ir tiesīgs uzsākt mantojuma lietu, kas ir priekšnoteikums aizgādnības nodibināšanai mantojumam un mantojuma aizgādņa iecelšanai, lai aizgādnis varētu realizēt mantojumam piemītošās tiesības un izpildīt saistības.

Download

12.12.2016. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-342/2016

Kasācijas instances tiesai, izskatot lietu kasācijas kārtībā, ir jāpārbauda, vai lietā pastāv apstākļi, kas ir pamats prasības atstāšanai bez izskatīšanas vai arī tiesvedības izbeigšanai. Turklāt pārsūdzētā sprieduma pārbaude šādā aspektā ir jāveic prioritārā kārtībā. Pārbaudīt sprieduma pareizību pēc būtības situācijā, kad pastāv kāds no Civilprocesa likuma 219. vai 223.pantā minētajiem pamatiem, nav mērķtiecīgi.

Download

2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-[A]/2015

Atbilstoši Padomes 2003.gada 27.novembra Regulai (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu (Regula Nr.2201/2003) tiesai (tiesnesim), lemjot jautājumus par vecāku atbildību, jāpārliecinās par savas tiesas starptautisko jurisdikciju un nacionālo piekritību, ja lietā tiek konstatēts pārrobežu strīda elements. Ja uz prasības celšanas brīdi ierosinātajā strīdā Latvijas tiesai nav jurisdikcijas, tiesas pienākums ir apsvērt jautājumu, vai nav pamats atteikties no piekritības pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Regulas Nr.2201/2003 17.pantu. Starptautiskās jurisdikcijas jautājums var nebūt atklāts prasības pieteikuma saņemšanas brīdī, tāpēc nepieciešamība izlemt jautājumu par starptautiskās jurisdikcijas esamību vai neesamību var rasties lietas sagatavošanas vai izskatīšanas laikā. Bērna dzīves vieta ārzemēs un pārrobežu sadarbība ir pietiekama pazīme, kas norāda uz jurisdikcijas pārbaudes nepieciešamību. Pastāvot pārrobežu strīda pazīmēm, pirms izšķirt strīdu pēc būtības, tajā skaitā pieņemtu lēmumu par pagaidu noregulējumu, piekritības pamatojumam Latvijas jurisdikcijai jāatspoguļojas tiesas spriedumā.

Download

26.11.2014. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2014

Lai personu kā komercpilnvarnieku atzītu par ieinteresēto personu, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, ar vienpusēji izdotas komercpilnvaras faktu nepietiek - ir nepieciešams konstatēt, ka starp pusēm noslēgts pilnvarojuma līgums.

Download

20.12.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-747/2006

Prasību pret sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušo valdes locekli, dalībnieku vai dibinātāju par zaudējumu piedziņu var celt tikai tad, ja par to lēmusi dalībnieku sapulce, kas ir tikai viņas kompetence (Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 7.punkts).

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-512/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-169/1999

Download

27.11.1996. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-178/1996

Download