• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 28. Court Decision (Sections 229-232)

12.05.2021. Decision on Ancillary Complaint of the Department of Civil Cases, case No SKC-681/2021

Download

25.04.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-404/2018

Vēršanās tiesā pēc Darba likuma 122.pantā noteiktā viena mēneša termiņa, kuru prasītājs nav lūdzis atjaunot, ietveras Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 2.punkta sastāvā un apliecina subjektīvās prasības tiesības zudumu, kas ir pamats atteikumam pieņemt prasības pieteikumu vai tiesvedības izbeigšanai, ja lieta ir bijusi ierosināta (Civilprocesa likuma 223.panta 2.punkts).

Download

14.07.2017. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-187/2017

Spēkā esošam tiesas lēmumam, kas pieņemts, izskatot procesuālas dabas jautājumu, nepiemīt tādas pašas iezīmes, kādas ar stāšanos spēkā, atbilstoši Civilprocesa likuma 203.panta trešajai un piektajai daļai, iegūst tiesas spriedums. Tomēr, ja persona, ignorēdama vienā tiesas lēmumā skaidri izteiktos norādījumus par konstatēto trūkumu novēršanu, atkārtoti iesniedz tiesai iepriekšminētajam pilnīgi identisku pieteikumu, tad tai nav pamata sagaidīt ne to, ka tiesas attieksme pret šādu pieteikumu mainīsies, ne arī konkrētā jautājuma izskatīšanas labvēlīgu iznākumu.

Download

14.06.2006. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-488/2006

Gadījumā, kad tiesa paziņojusi tikai lēmuma nolēmuma daļu, lēmuma pārsūdzības termiņa skaitījums nosakāms pēc analoģijas, piemērojot Civilprocesa likuma 415., 454.panta nosacījumus par saīsināta sprieduma pasludināšanu, t.i., pārsūdzēšanas termiņš skaitāms no datuma, kuru tiesa paziņojusi pilna lēmuma sastādīšanai.

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-191/1997

Download