• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 30. Cases Regarding Determination of the Parentage of Children (Sections 245-250)

2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[L]/2022

Lai apstrīdētu paternitātes pieņēmumu, bērna mātes vīram divu gadu laikā no dienas, kad viņš uzzināja, ka bērns nav cēlies no viņa, jāceļ atbilstoša prasība, norādot un pamatojot apstākļus, kas no objektīva vērotāja skatupunkta var būt piemēroti, lai pamatoti radītu viņam šaubas par to, vai viņš ir bērna bioloģiskais tēvs. Savukārt atbildētājam, kurš apstrīd, ka prasība ir iesniegta likumā paredzētajā termiņā, ir pierādīšanas nasta par pieteikuma iesniegšanas termiņa nokavēšanu. Ja bērna mātes vīrs ir norādījis noteiktu laiku, kad viņam kļuva zināmi paternitātei pretimrunājošie apstākļi, tad atbildētājam ir jāpierāda, ka bērna mātes vīrs jau agrāk par norādīto laiku ir zinājis par paternitātei pretimrunājošiem apstākļiem. Ja atbildētājs iesniedz pārliecinošus (pietiekami ticamus) pierādījumus, tad pierādīšanas nasta pāriet atpakaļ prasītājam.

Download

2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[H]/2020

Cilvēka subjektīvās izjūtas (šaubas, aizdomas) vien, kas objektīvi nav pamatotas, nav uzskatāmas par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti Civillikuma 156. panta otrās daļas izpratnē. Personai, vēršoties tiesā par labprātīgi atzītas paternitātes apstrīdēšanu, minētajā tiesību normā noteikts pienākums norādīt uz konkrētiem, paternitāti izslēdzošiem apstākļiem, kas kļuvuši zināmi pēdējo divu gadu laikā pirms prasības celšanas.

Download

2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-[D]/2019

Mantojuma atklāšanās brīdī nenoteikta bērna paternitāte nav uzskatāma par šķērsli mantojuma iegūšanai. Likums neierobežo bērna tiesības celt prasību nolūkā noteikt savu izcelšanos no konkrētas personas.

Download

11.10.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-50/2000

Download

13.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-69/1999

Download

07.07.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-62/1999

Download