• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 37. Finding of Juridical Facts (Sections 288-292)

29.11.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-18/2022

Download

31.08.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-33/2021

Persona, kura mantojuma atstājēja dzīves laikā nebija tiesīga ierosināt jautājumu par viņa personas dzimšanas reģistra papildināšanu ar ziņām par tēvu, šādas tiesības neiegūst arī pēc mantojuma atklāšanās.

Download

17.06.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/2019 (CHANGE OF CASE-LAW)

Kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām, kas dibinātas pirms likuma „Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām” spēkā stāšanās, imperatīvā kārtā noteiktā pārreģistrācijas vai likvidācijas pienākuma neizpildīšanas sekas ir kooperatīva darbības izbeigšana uz likuma pamata. Šādu kooperatīvu likvidējot, kooperatīva biedriem ir tiesības atgūt savus veiktos ieguldījumus. Ja tiek likvidēts garāžu kooperatīvs, ieguldījumu atgūšana izpaužas kā pašu biedru radītā mantiskā labuma – saimnieciskā kārtā uzceltās garāžas – nošķiršana vai nodošana attiecīgajam kooperatīva biedram, kas ir uzskatāms par tiesisku pamatu nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā.

Download

22.02.2012. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-88/2012 (CHANGE OF CASE-LAW)

Juridiskā fakta konstatācija, kas attiecas uz publisko tiesību jomu, risināma administratīvajā, nevis vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Download

02.02.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-4/2011 and separate opinion of the senator Normunds Salenieks

Juridiskā fakta konstatācija, kas nepieciešama politiski represētās personas statusa noteikšanai, pamatoti tiek izskatīta Civilprocesa likuma 37.nodaļā noteiktajā kārtībā. Pieteikumi par labvēlīga administratīvā akta izdošanu ir pakļauti administratīvajai tiesai, taču vajadzīgo faktu konstatēšanā var tikt iesaistītas vispārējās jurisdikcijas tiesas. Pašvaldībai, kura politiski represētās personas statusu piešķir un to apliecinošo apliecību izsniedz, jāizvērtē jautājumu par pieteicēja tiesībām iegūt politiski represētās personas statusu, tas ir, pašvaldībai administratīvā procesa kārtībā jāizlemj, vai vispārējās jurisdikcijas tiesas konstatētais juridiskais fakts ir pietiekošs pamats politiski represētās personas statusa noteikšanai (Likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 11.panta pirmā daļa).

Download

28.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-27/2007

1. Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punkts nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Šā likuma 10.panta otrajā daļā noteikts, ka transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka vārda (Ceļu satiksmes likuma 1.panta 23.punkts, 10.panta otrā daļa). 2. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti dati par transportlīdzekļa īpašnieku. Nevar konstatēt juridisku faktu, ka transporta līdzeklis pirkuma rezultātā atsavināts un pieder citam, ja likums paredz, ka par transportlīdzekļu īpašnieku uzskatāma persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts (Ceļu satiksmes likuma 10.pants, 13.panta pirmā daļa). 3. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 1.punktu, tiesai jāatsaka pieņemt pieteikumu par šāda juridiska fakta konstatēšanu, jo pieteikums nav pakļauts izskatīšanai tiesā sevišķās tiesāšanās kārtībā (Civilprocesa likuma 132.panta pirmās daļas 1.punts).

Download

16.11.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-77/2005

Download

09.02.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-16/2005

Download

26.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-464/2001

Download

28.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-157/2001

Download

26.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-53/2001

Download

27.06.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-30/2001

Download

14.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/2001

Download

10.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-27/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-12/2000

Download

26.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-47/1999

Download

26.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-44/1999

Download

20.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-43/1999

Download

12.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-40/1999

Download

28.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-33/1999

Download

10.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-17/1999

Download

10.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-12/1999

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-322/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-184/1997

Download

05.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-176/1997

Download

24.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-146/1997

Download

06.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-127/1997

Download

27.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-126/1997

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-108/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-98/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-72/1997

Download

30.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-102/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-93/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-90/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-89/1996

Download

24.07.1996. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-82/1996

Download

24.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-70/1996

Download

10.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-67/1996

Download

26.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-64/1996

Download

22.05.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-52/1996

Download

18.03.1996. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-5/1996

Download