• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 45. Pre-emption of Immovable Property (Sections 336-341)

16.04.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-159/2008

1.Atbilstoši Civillikuma 1381.panta pirmajai daļai izpirkuma tiesība ir tiesība iegūt cita atsavinātu nekustamo īpašumu, atstumjot ieguvēju sakarā ar priekšrocību pret viņu un iestājoties viņa tiesībās. Saskaņā ar Civillikuma 1384.pantu visi pienākumi, kurus uzņēmies nekustamā īpašuma ieguvējs, jāpārņem tā izpircējam, un viņš nevar aprobežoties vienīgi ar apsolījumu samaksāt ieguvējam to summu, kādu viņš uzņēmies maksāt par nekustamo īpašumu, ne arī ar šīs summas nodrošinājumu ar galvojumu vai kādā citā kārtā, bet viņam, pieteicot savu tiesību, tūliņ jāiemaksā šī summa, pievienojot tai atlīdzību par likumā norādītiem izdevumiem naudā (Civillikuma 1388.pants). Ja ieguvējs atteicies šo summu pieņemt, tad pircējam tā jāiemaksā tiesā (Civillikuma 1384.pants). 2.Likumā ir noteikta kārtība, kādā izpircējs īsteno savu izpirkuma tiesību, un tikai ievērojot šo kārtību, ir atzīstams, ka izpirkuma tiesība ir pieteikta pamatoti. Izpirkuma tiesības pieteikšana ir saistīta ar tūlītēju pirkuma maksas samaksu pirmās instances tiesā.

Download