• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 57. Initiation of Cassation Proceedings and Examination of Cases at Cassation Courts (Sections 464-472[1])

26.01.2022. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-646/2022

Download

21.07.2021. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-925/2021

Civilprocesa likuma tiesību normu sistēma ir vērsta uz to, lai visi prasītāja argumenti un pierādījumi, kā arī atbildētāja iebildumi un tos pamatojošie pierādījumi būtu noskaidroti jau pirmās instances tiesā, tāpēc nav pieļaujama ne tikai apelācijas sūdzības grozīšana vai papildināšana pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa notecēšanas, bet arī jaunu pierādījumu iesniegšana apelācijas instances tiesā, nepastāvot objektīviem, attaisnojošiem iemesliem, kuru dēļ šie pierādījumi netika iesniegti pirmās instances tiesā.

Download

28.06.2021. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-764/2021

Download

2021. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-[G]/2021

Download

25.11.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1328/2020

Download

25.08.2020. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-1304/2020

Download

13.07.2020. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-893/2020

Download

04.06.2019. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-765/2019

Download

21.03.2019. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/2019

Download

09.02.2015. Decision of the assignment sitting of the Department of Civil Cases, case No. SKC-2034/2015

Lietas vešana kasācijas instances tiesā Civilprocesa likuma 82.panta septītās daļas izpratnē nozīmē to procesuālo darbību veikšanu, kas atbilst Civilprocesa likuma desmitās sadaļas „Kasācijas tiesvedība" normām. Atzīstams, ka kasācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota un kasācijas tiesvedības ierosināšana ir atsakāma atbilstoši Civilprocesa likuma 464.1 panta pirmajai daļai, ja kasācijas sūdzību juridiskas personas vārdā nav parakstījusi tās amatpersona, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai zvērināts advokāts.

Download

22.02.2011. Decision of assignment sitting of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-538/2011

1. Ja kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma 450.- 454.panta prasībām, senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību, ja nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā, ja vien nav konstatējams Civilprocesa likuma 452.panta trešās daļas noteikumu pārkāpums. Senāts kasācijas kārtībā vērtē jautājumu par kasācijas sūdzības atbilstību pieņemamības kritērijiem un kasācijas tiesvedības ierosināšanu un lemj par apelācijas instances tiesas sprieduma likumību un pamatotību. Atsakot ierosināt kasācijas tiesvedību apelācijas instances tiesas spriedums stājas spēkā un tiesvedības process lietā beidzas. Tas nozīmē, ka jebkādu ar šo procesu saistīto papildu jautājumu izskatīšana, kas varētu ietekmēt tiesas sprieduma spēku, izņemot lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, vairs nav iespējama. 2. Civilprocesa likuma 164.panta septītajā daļā noteikts: iekams lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, ir iespējams (..) noslēgt izlīgumu (..). Minētā likuma norma attiecas gan uz tiesvedību pirmās instances tiesā, gan atbilstoši Civilprocesa likuma 428.panta otrajai daļai – uz apelācijas instances tiesu. To apstiprina arī Civilprocesa likuma 223.panta 5.punkts un 440.pants, kas paredz tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja tiesa izlīgumu ir apstiprinājusi. Lai gan Civilprocesa likuma 226.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā, patiesībā tas ir pieļaujams tajās procesa stadijās, kad vēl nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Izlīgums kasācijas instances tiesā, vadoties pēc kasācijas instances tiesas uzdevumiem un kompetences, nav iespējams.

Download

23.02.2001. Asignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-114/2001

Download

11.11.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-444/1997

Download

03.09.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-319/1997

Download

14.03.1997. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-116/1997

Download

03.12.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-200/1996

Download

26.09.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-148/1996

Download

10.07.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-99/1996

Download

28.06.1996. Assignment Hearing Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-88/1996

Download

04.03.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-1/1996

Download