• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 75. Apportionment of Amounts Recovered between Creditors (Sections 621-631)

20.04.2020. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-6/2020

Ja īpašniekam noteikts sods īpašuma konfiskācija par labu valstij –, tad personas īpašuma tiesības izbeidzas ar notiesājoša sprieduma spēkā stāšanos neatkarīgi no ieraksta zemesgrāmatā.

Download

28.02.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-118/2019

Download

28.06.2013. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-33/2013 (CHANGE OF CASE-LAW)

Maksātnespējas administrācijas un tiesas kompetenci sūdzību par administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanā nosaka Maksātnespējas likuma 68.panta septītā daļa, 80.pants un 176.panta trešā daļa. Juridiskās personas maksātnespējas procesā veiktās izsoles rezultātā iegūto naudas summu sadali reglamentē Maksātnespējas likuma 116. un 118.pants, un uz to nav attiecināmas Civilprocesa likuma 75.nodaļas normas (621.- 631.pants), tostarp Civilprocesa likuma 631.panta ceturtā daļa.

Download

07.03.2012. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-26/2012

1. Par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) parādnieka mantas izsoles rezultātā iegūtās naudas līdzekļu sadali kā speciāla norma regulē Maksātnespējas likuma 99.panta ceturtā daļa. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanu minētā norma neparedz. 2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta ceturtā daļa neprasa nekustamā īpašuma nodokļa parāda segšanu pirms īpašuma reģistrēšanas, ja nekustamais īpašums ticis atsavināts, veicot maksātnespējas procesu, tādēļ prioritāra statusa piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa parādam, to iekļaujot izsoles izdevumu aprēķinā, nav pamatota.

Download