• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Chapter 80. Application of Foreign Laws to Trying of Civil Cases (Sections 654 and 655)

21.06.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-69/2021

Download

21.12.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-827/2020

Atbilstoši Civilprocesa likuma 655. pantam noskaidrojot piemērojamā ārvalstu likuma saturu, tiesa to atklāj ne vien ar lietā iesaistīto pušu palīdzību, bet arī, izpētot juridiskajā literatūrā paustās doktrīnas atziņas, kā arī ārvalsts judikatūru šo normu piemērošanā, kas īpaši svarīgi apstākļos, kad pušu viedoklis par ārvalsts likuma saturu ir atšķirīgs.

Download

17.12.2015. Judgement of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/2015

Download

24.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-705/2007

Download