• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Commercial Law

20.07.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-546/2022

Download

28.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-46/2022

Aprēķinot tirgus dalībnieka, kura tiesības aizskartas, atrauto peļņu gadījumos, kad negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpums izpaudies kā nepamatotu un šim dalībniekam nevajadzīgu darījumu noslēgšanas veicināšana cita tirgus dalībnieka labā, izmantojot aizskartā tirgus dalībnieka darbinieka saikni ar citu tirgus dalībnieku, nevar vienkārši pieņemt, ka tā atbilst pārkāpēja peļņai, kas gūta attiecīgo darījumu rezultātā. Izšķirīga nozīme ir tam, kādu peļņu, ņemot vērā ierasto lietu ritējumu vai arī īpašus apstākļus, ja tādi lietā nodibināti, gūtu tirgus dalībnieks, kura tiesības aizskartas, ja pārkāpjošās darbības, kuras lietā ir pienācīgi jākonstatē, nebūtu izdarītas.

Download

28.12.2022. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-46/2022

Tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/104/ES par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem, darbības jomā ir vienīgi konkurences tiesību pārkāpumi, kas izpaužas kā aizliegtās vienošanās vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. panta izpratnē (Latvijas tiesībās – Konkurences likuma 11. un 13. panta izpratnē), nav pamata atzīt nedz minētās Direktīvas netiešo iedarbību, nedz jebkādu citu tās ietekmi uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no iespējama negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma Konkurences likuma 18. panta izpratnē.

Download

02.09.2021. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-215/2021

Zaudējumus kapitālsabiedrībai nerada valdes locekļa lēmums par atalgojuma apmēru sabiedrībā nodarbinātam ārzemniekam, ja tās kopsumma nepārsniedz normatīvo aktu noteikumus par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu minimālo apmēru.

Download

08.02.2018. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-12/2018

Download

07.12.2017. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-323/2017

Download

19.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-473/2011

Likvidācijai, kas tiek realizēta atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas 15. pantam, ir citāds saturs un sekas nekā likvidācijai, kas tiek realizēta pēc Komerclikuma vai Biedrību un nodibinājumu likuma normām. Ja komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājuma likvidācijas gadījumā nenotiek funkciju nodošana citam subjektam (Komerclikuma 332. pants, Biedrību un nodibinājumu likuma 71. pants), tad Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta ceturtās daļas 5. punkts paredz tieši pretējo – likvidētās iestādes pārvaldes uzdevumu nodošanu citai iestādei.

Download

19.01.2011. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-1/2011

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas skaidrojumu, kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš tai sniedz pakalpojumus un ir tās neatņemama sastāvdaļa, jāuzskata par darba ņēmēju atbilstoši Eiropas Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas Nr. 92/85 paredzētajiem mērķiem, ja viņa darbība noteiktu laiku tiek veikta citas šīs sabiedrības struktūras vadībā vai kontrolē un ja kā atlīdzību par šo darbību viņš saņem darba samaksu. Tomēr, izmantojot Eiropas Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas Nr. 92/85 10. panta pirmajā punktā piešķirto iespēju paredzēt izņēmumus, komercsabiedrību izpildinstitūciju locekļiem var noteikt atšķirīgu aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar to, kas noteikts darba ņēmējiem, kuri nav šādas institūcijas locekļi (un nav iecelti vadošos amatos).

Download

03.06.2009. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-175/2009

Valsts akciju sabiedrības akcionāru sapulcē lēmumu par sabiedrības padomes personālsastāvu pieņem akciju turētāja pārstāvis. Valsts akciju sabiedrības padomes loceklis šādu lēmumu pieņemšanā nepiedalās un par sagatavotajiem lēmuma projektiem nebalso (Komerclikuma 286. panta pirmā daļa).

Download

13.05.2009. Decision of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-88/2009

1. Vai kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis ir uzskatāms par darba ņēmēju Eiropas Kopienu tiesību izpratnē? 2. Vai tas, ka Komerclikuma 224. panta ceturtā daļa atļauj atsaukt kapitālsabiedrības valdes locekli no amata bez jebkādiem ierobežojumiem, tostarp neatkarīgi no sievietes grūtniecības stāvokļa, nav pretrunā Eiropas Padomes Direktīvas 92/85 EEK 10. pantam un Eiropas Kopienu Tiesas atziņām?

Download

26.11.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-437/2008

Nodarbinot valdes locekli kapitālsabiedrībā, pamatojoties nevis uz darba līgumu, bet gan pilnvarojuma, uzņēmuma, vai vēl kāda cita veida civiltiesisku līgumu, atvaļinājuma tiesību aspektā ir nepieciešamība sīkāk izvērtēt veicamā darba raksturu, regularitāti un apjomu. Latvijas likumos jautājums par kapitālsabiedrības valdes locekļu tiesībām uz atvaļinājumu un citām sociālajām garantijām nav pietiekami noregulēts un arī nepakļaujas vienveidīgam regulējumam visiem gadījumiem. Tāpēc tiesām sava argumentācija jāveido, balstoties uz Satversmē un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā nostiprinātajām tiesībām ne tikai uz darbu, bet arī uz atpūtu.

Download

23.01.2008. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-30/2008

Komerclikuma normatīvais regulējums neaizliedz komersanta prokūristam slēgt un uzteikt darba līgumus.

Download

05.12.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-805/2007

Ar valdes locekli, kurš atsaukts no amata saskaņā ar Komerclikuma 309. panta pirmo daļu, izbeidzams darba līgums, kurš noslēgts atbilstoši Darba likuma 44. panta trešajai daļai, un tiesiskajām attiecībām par darba līguma izbeigšanu nav piemērojamas Darba likuma normas, kuras kā vispārējās tiesību normas ar Komerclikumu tiek ierobežotas (Komerclikuma 309. panta pirmā daļa, Darba likuma 44. panta trešā daļa).

Download

18.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-218/1997

Download