• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

RENEWAL OF PROPERTY RIGHTS TO IMMOVABLE PROPERTY

29.10.2020. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-857/2020

Download

17.12.2019. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-206/2019

Download

05.12.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-803/2007

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestā daļa regulē īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi, kad zemes pieprasījums nav bijis iesniegts likumā noteiktajos termiņos. Likumā norādīts, ka šādā gadījumā tiesa var lemt jautājumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, ja nav šajā tiesību normā noteiktie šķēršļi. Šī tiesību norma neparedz kompensācijas vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu. Likuma 12.panta trešajā daļā ietvertie noteikumi par kompensācijas izmaksu vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu piemērojami tikai gadījumos, kad zemes pieprasījums iesniegts pašvaldībā likumā noteiktajos termiņos.

Download

07.11.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-762/2007

Ja pilsētā uz bijušā zemes īpašnieka zemes gabala vai tā daļas Latvijas pilsonis likumā noteiktajā kārtībā līdz 1992.gada 20.jūnijam uzcēlis dzīvojamo ēku, tad ēkas īpašniekam ir garantētas zemes nomas tiesības tādā platībā, kādā šī zeme ir viņa likumīgā lietošanā, bet ne lielākā par 1200 m2. Zemes nomas maksa šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 5% no zemes kadastrālās vērtības (Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta piezīme). Dzīvojamās ēkas īpašnieka nāves gadījumā garantētās zemes nomas tiesības pāriet uz ēkas īpašnieka mantiniekiem, neatkarīgi no tā, ka bijušajam zemes īpašniekam (mantiniekam) atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi un viņš to atsavinājis (Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta piezīme, Civillikuma 382.pants).

Download

10.10.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-678/2007

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” noteiktās tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem un viņu mantiniekiem likumā noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai kompensāciju nepāriet uz bijušā zemes īpašnieka mantinieka mantinieku, ja bijušā zemes īpašnieka mantinieks ir miris pēc 1994.gada 1.jūnija, savas dzīves laikā nav iesniedzis pieprasījumu zemes īpašuma tiesību atjaunošanai un nav vērsies tiesā ar prasību par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Ja bijušā zemes īpašnieka mantinieks nav izmantojis likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā noteiktās tiesības, tās neietilpst viņa atstātā mantojuma masā (Civillikuma 704.pants, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pants).

Download

25.04.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-309/2007

Reliģiskām organizācijām, lūdzot atzīt īpašuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem, jāpierāda savas īpašuma tiesības uz tiem (Likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 6.pants).

Download

28.03.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2007

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta noteikumi regulē zemes pieprasījumu apmierināšanu. Visos šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, kad īpašuma tiesības nevar tikt atjaunotas, bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki var saņemt vai nu kompensāciju, vai arī līdzvērtīgu zemi (Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmā daļa). Likuma 12.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz tiem bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri nav iesnieguši pieprasījumu ne likuma 6.panta 1.punkta noteiktajā termiņā, ne arī līdz 1994.gada 1.jūnijam. Līdz ar to, neskatoties uz to, ka tā iekļauta pantā, kas regulē zemes pieprasījumu apmierināšanu, tā faktiski attiecas uz izņēmuma gadījumu, kad zemes pieprasījums vispār nav bijis iesniegts likumā noteiktajos termiņos (Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6.panta 1.punkts, 12.panta sestā daļa). Šajā gadījumā tikai tiesa var lemt jautājumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes gabaliem, kas uz 1940.gada 21.jūliju piederēja bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, ja nav šajā tiesību normā noteiktie šķēršļi. Šī norma neparedz kompensācijas vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu, bet tikai īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi. Likuma 12.panta pirmajā daļā likumdevējs ir noteicis alternatīvu gadījumam, ja īpašuma tiesības nav iespējams atjaunot (Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmā daļa).

Download

14.02.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-73/2007

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas 3.punkts neattiecas uz aizsargjoslu teritoriju gar ielu, bet gan tikai uz ielu. Minēto apliecina arī 1995.gada 29.augusta Ministru kabineta Noteikumu Nr.264 „Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās” (spēkā līdz 2006.gada 1.janvārim) 35.punkts, kurā noteikts, ka to zemes gabalu robežas un platību, uz kuriem paredzēts atjaunot zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem (..), projektējamas tā, lai atdotu visu zemes platību līdz trotuāram vai brauktuvei (neievērojot ielu sarkanās līnijas) (..). Tādējādi minētajā tiesību normā ir tieša norāde uz to, ka zeme ir atdodama, neievērojot ielu sarkanās līnijas.

Download

07.11.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-57/2007

Pamatojoties uz 1991.gada 30.oktobra likuma „Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā” 3.panta trešo daļu, 1993.gada 30. marta likuma „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” 4.panta pirmo daļu un Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1992.gada 31.martā pieņemtā lēmuma „Par pieteikumu pieņemšanu no nacionalizēto un citādi nelikumīgi atņemto nekustamo īpašumu (uzņēmumu un citu īpašuma objektu) īpašniekiem – fiziskajām personām” 3.punktu, jautājums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām un dzirnavām ietilpst rajona padomes kompetencē. Tāpēc lietā par juridiskā fakta konstatēšanu kā ieinteresētā persona bija jāpieaicina rajona padome, kuras intereses var tikt aizskartas.

Download

14.02.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-52/2007

Tā kā prasītāju pieprasītie nekustamie īpašumi ir nostiprināti Rīgas pilsētas pašvaldībai, tad saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestās daļas 1.punktu termiņa nokavējuma gadījumā zemes īpašuma tiesības nevar atjaunot bijušā īpašnieka mantiniekam, jo īpašuma tiesības likumā noteiktajā kārtībā ieguvusi Rīgas pilsētas pašvaldība, kas minētā likuma izpratnē uzskatāma par citu personu (Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestās daļas 1.punkts).

Download

31.01.2007. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-48/2007

Likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta sestajā daļā norādītajā gadījumā likumdevējs nav paredzējis iespēju saņemt kompensāciju vai līdzvērtīgu zemi. Ievērojot to, nav pamatota atsauce uz likuma 12.panta trešo daļu, kura attiecināma uz gadījumiem, ja pieprasījums bija iesniegts likumā noteiktajos termiņos.

Download

20.09.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-490/2006

Apstiprinātais pagasta zemes ierīcības projekts kā valsts zemes ierīcības dokuments ir obligāts visiem zemes lietotājiem, kā arī valsts pārvaldes, saimnieciskajām un sabiedriskajām organizācijām. Latvijas Republikas Augstākā padome 1991.gada 21.februāra nolikuma ,,Par Latvijas Republikas lauku apvidos realizējamās zemes reformas pirmās kārtas īstenošanu", 55.punkta otrā daļa. Mantojuma apliecība ir īpašuma tiesību nodibinošs dokuments. Neceļot prasību par mantojuma apliecības atzīšanu par spēkā neesošu, tiek izslēgta prasība par mantotās zemes platības samazināšanu.

Download

08.02.2006. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-79/2006

Tādas pašas tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus ir bijušo reliģisko organizāciju tiesību pārmantotājiem, t.i., reliģiskajām organizācijām, kuras savu darbību pēc 1940.gada bija pārtraukušas, bet tagad ir atjaunojušas savu juridisko personu statusu. Ja draudze vai reliģiskā organizācija vairs nepastāv, tās īpašumu pārņem attiecīgais reliģiskais centrs Latvijā (Likuma „Par īpašuma atdošanu reliģiskām organizācijām” 6.pants).

Download

16.11.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-77/2005

Download

09.02.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-16/2005

Download

12.01.2005. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SPC-7/2005

Download

17.03.2004. Judgement of the Department of Civil Cases of the Senate, case No SKC-176/2004

Download

28.11.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-563/2001

Download

10.10.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-447/2001

Download

26.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-446/2001

Download

26.09.2001. Decision on Ancillary Complain of the Department of Civil Cases, case No SKC-443/2001

Download

26.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-435/2001

Download

26.09.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-389/2001

Download

15.08.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-379/2001

Download

23.05.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-282/2001

Download

14.03.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-145/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-110/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-97/2001

Download

28.02.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-35/2001

Download

01.08.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-34/2001

Download

31.01.2001. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-34/2001

Download

24.10.2001. Decision of the Department of Civil Cases, case No SJC-9/2001

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-575/2000

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-569/2000

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-551/2000

Download

29.11.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-524/2000

Download

20.12.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-515/2000

Download

29.08.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-339/2000

Download

30.08.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-337/2000

Download

24.05.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-180/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-60/2000

Download

23.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-57/2000

Download

09.02.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-45/2000

Download

27.09.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-43/2000

Download

19.03.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-19/2000

Download

19.01.2000. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-3/2000

Download

27.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-727/1999

Download

01.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-680/1999

Download

16.11.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-645/1999

Download

29.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-617/1999

Download

15.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-579/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-554/1999

Download

06.10.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-532/1999

Download

01.09.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-531/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-459/1999

Download

04.08.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-425/1999

Download

30.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-422/1999

Download

09.06.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-370/1999

Download

12.05.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-298/1999

Download

14.04.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-239/1999

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-222/1999

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/1999

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-200/1999

Download

31.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-199/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-176/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-160/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-158/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-156/1999

Download

17.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-154/1999

Download

03.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-125/1999

Download

17.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-115/1999

Download

17.02.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-82/1999

Download

28.12.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-77/1999

Download

18.03.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-73/1999

Download

07.07.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-59/1999

Download

20.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-43/1999

Download

06.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-21/1999

Download

06.01.1999. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-15/1999

Download

06.01.1999. Decision of the Department of Civil Cases, case No SKC-6/1999

Download

16.12.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-723/1998

Download

16.12.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-718/1998

Download

07.10.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-602/1998

Download

28.10.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-587/1998

Download

23.09.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-585/1998

Download

23.09.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-562/1998

Download

29.07.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-427/1998

Download

29.07.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-425/1998

Download

29.07.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-422/1998

Download

15.07.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-401/1998

Download

17.06.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-369/1998

Download

27.05.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-310/1998

Download

27.05.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-302/1998

Download

29.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-241/1998

Download

15.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-225/1998

Download

29.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-211/1998

Download

15.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-209/1998

Download

15.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-207/1998

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-205/1998

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-196/1998

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-195/1998

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-193/1998

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-189/1998

Download

25.03.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-174/1998

Download

01.04.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-152/1998

Download

11.03.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-124/1998

Download

11.03.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-118/1998

Download

11.03.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-114/1998

Download

25.02.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-82/1998

Download

25.02.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-78/1998

Download

11.02.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-70/1998

Download

21.01.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-40/1998

Download

21.01.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-35/1998

Download

21.01.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-31/1998

Download

21.01.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-30/1998

Download

07.01.1998. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-3/1998

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-493/1997

Download

19.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-492/1997

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-476/1997

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-472/1997

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-466/1997

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-452/1997

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-446/1997

Download

10.12.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-445/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-434/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-390/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-352/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-346/1997

Download

26.11.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-345/1997

Download

08.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-340/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-327/1997

Download

17.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-326/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-318/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-311/1997

Download

22.10.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-287/1997

Download

20.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-283/1997

Download

20.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-275/1997

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-256/1997

Download

13.08.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-255/1997

Download

02.07.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-242/1997

Download

03.09.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-234/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-185/1997

Download

21.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-172/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-160/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-159/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-157/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-143/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-141/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-133/1997

Download

04.06.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-132/1997

Download

23.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-117/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-102/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-91/1997

Download

26.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-79/1997

Download

07.05.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-78/1997

Download

09.04.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-75/1997

Download

12.03.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-64/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/1997

Download

26.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-44/1997

Download

12.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-40/1997

Download

12.02.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-24/1997

Download

08.01.1997. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-4/1997

Download

27.11.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-171/1996

Download

30.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-158/1996

Download

13.11.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-157/1996

Download

16.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-143/1996

Download

16.10.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-141/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-129/1996

Download

18.12.1996. Decision of the Department of Civil Cases, case No SPC-127/1996

Download

25.09.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-120/1996

Download

21.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-111/1996

Download

21.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-104/1996

Download

07.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-77/1996

Download

07.08.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-74/1996

Download

24.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-73/1996

Download

10.07.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-68/1996

Download

22.05.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SPC-58/1996

Download

12.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-55/1996

Download

22.05.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-46/1996

Download

12.06.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-41/1996

Download

22.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-15/1996

Download

22.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-13/1996

Download

08.04.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-11/1996

Download

25.03.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-6/1996

Download

13.05.1996. Judgment of the Department of Civil Cases, case No SKC-2/1996

Download